Thursday, February 26, 2015

Syiah dan Nahdlatul Ulama (NU)Banyak kalangan yang mengatakan bahwa Syiah itu sejalan dengan NU, di antara mereka ada yang beralasan bahwa beberapa amalan dalam NU mirip dengan Syiah seperti Tahlilan, dll. Karena Syiah ingin diakui, mereka memanfaatkan keadaan ini untuk mendekati NU, bahkan pembesar-pembesar NU saat ini merasa tidak ada masalah dengan Syiah, seperti Gus Dur dan Said Aqil Siradj, betulkah demikan?, Yang jelas tokoh NU saat ini tidak mewakili semangat NU, pendiri NU-lah yang mestinya dijadikan pedoman dalam mengetahui tubuh NU itu sendiri, mari kita simak bagaimana sikap NU yang sejati terhadap Syiah, berikut pandangan pendiri Jam'iyyah Nahdlatul Ulama...


Slide oleh: KH. Muh. Idrus Ramli, Tim Internalisasi Ahlus Sunnah Wal Jammah NU Jember, Pengurus Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI)

Fakta Nyata yang Paling Dibenci Syi’ah

                                                          

Dalam tatanan sosial masyarakat, ada dua hal penting yang bernilai sangat sakral, dan merupakan makna cinta super tinggi. Kedua hal yang kami maksud adalah perbesanan dan penamaan.

Seorang muslim, akan sangat berhati-hati dalam memilih calon istri, calon menantu, dan calon besannya. Sebelum keputusan diambil, berbagai kriteria dijadikan pertimbangan penting. Setelah akad pernikahan terealisasi, mulailah benih-benih cinta tumbuh dan berkembang.

Kemudian, saat Allah mengkaruniai buah hati kepada dua pihak yang saling mencintai, mereka kemudian akan sama-sama mencari nama terindah, dan paling disukai, biasanya mereka akan melihat figur utama penyandang nama tersebut, juga melihat sisi keindahan arti sebuah nama.

Dua hal ini benar-benar difahami oleh SAHABAT dan AHLU BAIT Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, dengan nyata kita saksikan aplikasi cinta antara kedua pihak ini di semua generasi.PERBESANAN ANTARA AHLUL BAIT DAN SAHABAT RASULULLAH SHALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM :
http://1.bp.blogspot.com/-8rkcdHHYs_g/T-dSFfOQE0I/AAAAAAAAAqY/suJXvJi-mUI/s1600/file1.gif
[1]. RASULULLAH Shallallahu 'Alaihi Wasallam: 

Di antara Isteri-Isteri Beliau :
 • Aisyah Binti Abu Bakar Radhiyallahu anhuma.
 • Hafshah Binti Umar Ibn Khattab Radhiyallahu anhuma. 
 • Ramlah Binti Abu Sufyan Radhiyallahu anhuma.
Di antara menantu-menantu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam :
 • Ali Ibn Abi Thalib, suami dari Fathimah Radhiyallahu anhuma.
 • Ustman Ibn Affan, suami dari dua putri Rasulullah : Ruqayyah dan Ummu Kultsum Radhiyallahu anhum.
 • Abu Al-Ash Ibn Al-Rabi', suami dari Zainab Radhiyallahu anha.
[2]. ALI IBN ABI THALIB Radhiyallahu anhu.

Di antara Isteri beliau setelah wafatnya Fathimah Radhiyallahu anha:
 • Asma' Binti Umais, janda Abu Bakar Shiddiq.
 • Umamah Binti Abi Al-Ash, puteri Zainab Binti Rasulullah.
Di Antara menantu-menantu beliau :
 • Umar Ibn Al-Khattab, suami dari Ummu Kultsum Binti Ali Radhiyallahu anhum.
 • AbdurRahman Ibn Amir al-Umawy, suami dari Khadijah Binti Ali.
 • Mu'awiyah Ibn Marwan Ibn Al-Hakam, suami dari Ramlah Binti Ali.
 • Mundzir Ibn Ubaidah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam, suami dari Fathimah Binti Ali.
Di antara anak-anak beliau : Abu Bakar, Umar, Utsman.

[3]. HASAN ibn Ali Ibn Abi Thalib Radhiyallahu anhuma.

Di antara isteri-isteri beliau :
 • Ummu Ishaq Binti Thalhah Ibn Ubaidillah Al-Tamimi.
 • Hafshah Binti AbdurRahman Ibn Abi Bakar Al-Shiddiq.
Di antara menantu-menantu beliau :
 • Abdullah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam, suami dari Ummu Hasan Binti Hasan Ibn Ali.
 • Amar Ibn Zubair Ibn Al-Awwam, suami dari Ruqayyah Binti Hasan.
 • Ja'far Ibn Mush'ab Ibn Zubair, suami dari Mulaikah Binti Hasan.
Di antara anak-anak beliau : Abu Bakar, Umar, Thalhah.

[4]. HUSEIN Ibn Ali Ibn Abi Thalib Radhiyallahu anhuma.

Di antara Isteri-isteri beliau :
 • Laila Binti Abu Murrah, puteri dari Maimunah Binti Abu Sufyan.
 • Ummu Ishaq Binti Thalhah Binti Ubaidillah, Hasan Ibn Ali mewasiatkan agar adiknya Husein menikahi Ummu Ishaq, setelah wafatnya.
Di antara menantu-menantu beliau :
 • Abdullah Ibn Amar Ibn Utsman Ibn Affan, suami dari Fathimah Binti Husein.
 • Mush'ab Ibn Zubair Ibn Al-Awwam, suami dari Sukainah Binti Husein.
Di antara anak-anak beliau: Abu Bakar, Umar.

[5]. ISHAQ Ibn Ja'far Ibn Abi Thalib :
Di antara isteri beliau adalaha : Ummu Hakim Binti Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakar Al-Shiddiq.

[6]. ABDULLAH Ibn Ja'far Ibn Abi Thalib :
Di antara menantu beliau Abdul Malik Ibn Marwan, suami dari Ummu Abiha.

[7]. ALI ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib.
Di antara isterinya : Ummu Farwah Binti Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakr Al-Shiddiq.

[8]. ZAID ibn HASAN Ibn Abi Thalib :
Di antara menantu beliau : Walid Ibn Abdul Malik Ibn Marwan, suami dari Nafisah Binti Zaid.

[9]. HUSEIN ibn HASAN Ibn Abi Thalib :
Di Antara Isteri beliau : Aminah Binti Hamzah Ibn Mundzir Ibn Zubair Ibn Al-Awwam.

[10]. HASAN AL-MUTSANNA Ibn HASAN Ibn Ali Ibn Abi Thalib:
Di antara Isteri beliau : Ramlah Binti Sa'id Ibn Zaid Ibn Amar Ibn Nufail Al-Adwi.
Di antara menantu beliau : Walid Ibn Abdul Malik Ibn Marwan, suami dari Zainab Binti Hasan.

[11]. MUHAMMAD ibn UMAR ibn ALI ibn Abi Thalib:
Di antara anak beliau : Umar.

[12]. MUHAMMAD AL-BAQIR Ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ib Abi Thalib:
Di antara isteri beliau : Ummu Farwah Binti Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakar Ash-Shiddiq.

[13]. MUSA AL-JAUN Ibn Abdullah Ibn Mahdh Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib :
Di antara menantu beliau : Anak Saudara Al-Manshur Al-Abbasi, suami dari Ummu Kultsum.

[14]. HUSEIN AL-ASGHAR Ibn Ali Zaina AL-Abidin Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib:
Di antara isterinya : Khalidah Binti Hamzah Ibn Mush'ab Ibn Zubair Ibn Al-Awwam.

[15]. UBAIDULLAH Ibn Muhammad Ibn UMAR Al-Athraf Ibn Ali Ibn Abi Thalib :
Di antara Isteri beliau : Bibi dari Abu Ja'far Al-Manshur.

[16]. JA'FAR Ibn Muhammad Ibn UMAR ibn Abi Thalib :
Di antara anak beliau : Umar.

[17]. HASAN Ibn Ali Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib :
Di antara anak beliau : Umar.

[18]. JA'FAR AL-SHADIQ Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib :
Nasab beliau termasuk NASAB EMAS MULIA. Beliau sendiri pernah berkata : Aku dilahirkan Abu Bakar Al-Shiddiq dua kali. Karena Ibunya adalah Ummu Farwah Ibn Qaasim Ibn Muhammad Ibn ABU BAKAR AL-SHIDDIQ. Dan neneknya (Ibu dari Ibunya) adalah Asma' Binti AbdurRahman Ibn ABU BAKAR AL-SHIDDIQ.

[19]. HASAN AL-AFTHAS Ibn Ali Ibn Ali Zain Al-Abidin ibn Husein :
Di antara isteri beliau : Puteri Khalid Ibn Abu Bakar Ibn Abdullah Ibn UMAR ibn Khattab.

[20]. Muhammad Ibn UMAR ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib:
Di antara anak beliau : Umar.

[21]. MUSA ibn UMAR Ibn Ali Ibn Husein Ibn Abi Thalib:
Di antara isteri beliau : Ubaidah Binti Zubair Ibn Hisyam Ibn Urwah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam.

[22]. JA'FAR AL-AKBAR Ibn UMAR ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib :
Di antara isteri beliau : Fathimah Binti Urwah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam.

[23]. ABDULLAH Ibn Husein Ibn Ali ibn Husein Ibn Abi Thalib :
Di antara ISteri beliau: Ummu Amar Binti Amar Ibn Zubair Ibn Urwah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam.

[24]. MUSA AL-KAZHIM Ibn Ja'far Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib:
Di antara anak beliau : UMAR dan AISYAH.

[25]. ALI AL-RIDHA Ibn Musa Ibn JA'FAR Al-Shadiq, kunyahnya adalah Abu Bakar.
Di antara isteri beliau : Ummu Habib Binti Ma'mun Al-Abbasi.

[26]. MUHAMMAD AL-JAWAD Ibn Ali Ibn Musa Ibn Ja'far :
Di antara Isteri beliau : Ummu AL-Fadhl Binti Ma'mun Al-Abbasi.

[27]. ALI AL-HADI Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Musa :
Di antara puteri beliau : AISYAH.

SAUDARAKU, Lihatlah betapa erat hubungan antara Ahlu Bait dengan Sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam dan begitu pula pada generasi-generasi sebelumnya.
Mengapa para Ayatullat Syi'ah berusaha mati-matian menutupi FAKTA ini ?
Mengapa begitu banyak orang bisa tertipu dengan dusta para Ayatullah dan ulama Syi'ah??
Semoga kita menyadari hakikat mereka.
Saudaraku, SEBARKANLAH Fakta berharga ini, semoga kita termasuk orang-orang yang menyebarkan kebenaran, sebagai bukti cinta kita kepada Ahlul Bait dan Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

REFERENSI :
1. Al-Nasab wa al-Mushaaharah Baina Ahli al-Bait wa Al-Shahaabah, karya Ala'uddin al-Mudarris.
2. Fadhaa'il al-Shahaabah wa Alaaqatuhum Bi al-Nabi wa Aal Baitihi al-Athhaar, karya Al-Haiti.
3. Al-Irsyad, Karya Al-Mufid.
4. Al-Tanbih wa Ali-Irsyad, karya Al-Mas'udi.
5. Mu'jam Rijal al-Hadits, karya Al-Khau'i.
6. Al-Kafi, karya Al-Kulaini.
7. Nasab Quraisy. Karya Al-Zubaidi.
8. Muntaha Al-Aamal, karya Al-Qummi.
9. Jala' al 'Uyuun, karya Al-Majlisi.
10. Jamharat Ansaab Al-Arab, karya Ibn Hazm.
11. Dll.
Sumber: 
Bagi anda yang ingin melihat gambar ini secara sempurna, silakan klik kanan pada gambar untuk menampilkannya pada tab yang baru, insya Allah gambarnya akan lebih besar dan jelas, dan lebih baik jika anda mau menyimpan dan menyebarkannya, syukran....(LPPI mks)

Ahlul Bait sungguh mulia… dengan nasab yang mulia dan Allah SWT memuliakannya dengan akhlak yang indah. Fakta yang sangatlah jelas dari Keluarga Ahlul Bait Nabi SAW.
Para ahlul bait Nabi mempunyai nasab yang mulia dan juga akhlak mulia. Wajib mencintai mereka.
“Sesungguhnya Nabi SAW memegang tangan Hasan dan Husain, sambil berkata, ‘Barangsiapa yang mencintaiku dan mencintai kedua orang ini dan ayah dari keduanya, maka ia akan bersamaku di dalam kedudukanku (surga) pada hari kiamat.’ “
 Sesungguhnya Abu bakar ra berkata, “Sungguh kerabat-kerabat Rasulullah SAW lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri”.
Fakta pergaulan para ahlul bait Nabi SAW dan dengan para sahabat dan umat islam lainnya,
Dari Aisyah ra, “Pernah isteri-isteri Nabi SAW berkumpul di tempat Nabi SAW. Lalu datang Fatimah r.a. sambil berjalan, sedang jalannya mirip dengan jalan Rasulullah SAW.
Ketika Nabi SAW melihatnya, beliau menyambutnya seraya berkata :”Selamat datang, puteriku.” Kemudian beliau mendudukkannya di sebelah kanan atau kirinya. Lalu dia berbisik kepadanya.  Maka Fatimah menangis dengan suara keras. Ketika melihat kesedihannya, Nabi SAW berbisik kepadanya untuk kedua kalinya, maka Fatimah tersenyum.
Setelah itu aku berkata kepada Fatimah : Rasulullah SAW telah berbisik kepadamu secara khusus di antara isteri-isterinya, kemudian engkau menangis!”.
Ketika Nabi SAW pergi, aku bertanya kepadanya :”Apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu ?” Fatimah menjawab :”Aku tidak akan menyiarkan rahasia Rasulullah SAW.”
Aisyah berkata :”Ketika Rasulullah SAW wafat, aku berkata kepadanya :”Aku mohon kepadamu demi hakku yang ada padamu, ceritakanlah kepadaku apa  yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu itu ?”
Fatimah pun menjawab :”Adapun sekarang, maka baiklah. Ketika berbisik pertama kali kepadaku, beliau mengabarkan kepadaku bahwa Jibril biasanya memeriksa bacaannya terhadap Al Qur’an sekali dalam setahun, dan sekarang dia memerika bacaannya dua kali. Maka, kulihat ajalku sudah dekat. Takutlah kepada Allah dan sabarlah. Aku adalah sebaik-baik orang yang mendahuluimu.”
Fatimah berkata :”Maka aku pun menangis sebagaimana yang engkau lihat itu. Ketika melihat kesedihanku, beliau berbisik lagi kepadaku, dan berkata :”Wahai, Fatimah, tidakkah engkau senang menjadi pemimpin wanita-wanita kaum Mukminin ?” Fatimah berkata :”Maka aku pun tertawa seperti yang engkau lihat.”(Imam Muslim)
Dari Aisyah ra, dia berkata, “Isteri-isteri Nabi SAW pernah mengutus Fatimah ra kepada Rasulullah SAW. Dia meminta izin kepada beliau yang ketika itu tengah berbaring bersamaku di atas kainku. Lalu beliau memberikan izin kepadanya. Maka Fathimah berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya isteri-isterimu telah mengutusku kepadamu untuk meminta keadilan mengenai puteri Abu Quhafah (Aisyah)’, Dan aku pun diam. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, ‘Wahai puteriku, bukankah engkau mencintai apa yang aku cintai?’. Fatimah pun menjawab, ‘Ya’. Kalau begitu, maka cintailah wanita ini (Aisyah ra)’, jawab Nabi SAW” (Imam Muslim)
“Suatu ketika Abu Bakar melaksanakan shalat Ashar. Setelah itu berjalan pulang dan melihat Hasan bin Ali sedang bermain dengan anak-anak sebaya. Abu Bakar kemudian menggendongnya seraya berkata, “Sungguh, anak ini sangat mirip dengan Nabi, tidak mirip Ali”. Mendengar pernyataan ini, Ali tertawa (Imam Bukhari)
Umar ra pernah berkhutbah kepada kami di atas mimbar Rasulullah SAW, Ia berkata, “Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling ahli di bidang hukum, dan Ubay bin Ka’ab adalah orang yang paling fasih bacaannya”(Imam Bukhari)
Datang seorang lelaki kepada Umar bin Khattab untuk mengadukan Ali bin Abi Thalib. Umar berkata kepada Ali, “Berdirilah wahai Abu Al-Hasan dan duduklah di samping orang yang bersengketa denganmu.” Maka berdirilah Ali dengan wajah masam kemudian duduk di sebelah lelaki tersebut. Setelah mengemukakan masalah, Umar kemudian memutuskan perkara di antara mereka berdua.
Kemudian setelah masalah selesai dan lelaki tersebut pergi, Umar berkata kepada Ali, “Ada apa sebenarnya engkau ini, mengapa wajahmu berubah ketika aku menyuruhmu duduk di sebelah lelaki tadi? Apa ada hal yang tidak engkau sukai?” Ali kemudian menjawab, “Benar, memang aku tidak suka. Mengapa engkau memanggilku dengan nama kunyah di depan lelaki tadi. Pemanggilan dengan nama kunyah termasuk bentuk pemuliaan terhadap orang yang dipanggil. Mengapa engkau tidak mengatakan saja “Berdirilah wahai Ali dan duduklah di samping lelaki ini” ?
Kemudian Umar pun mencium kening Ali bin Abi Thalib karena kagum akan sikapnya.
Umar bin Khattab meskipun dia orang yang tegas dan tidak mau membeda-bedakan rakyatnya.. tapi beliau paham akan kedudukan Ali bin Abi Thalib.. sehingga beliau memanggil dengan penghormatan tinggi kepada Ali bin Abi Thalib.. dihadapan lelaki yang bersengketa dengan Ali ra.. tapi Ali pun mempunyai akhlak yang mulia.. beliau tdk mau dibeda2kan dalam masalah hukum.
Ketika jenazah Umar diletakkan di antara mimbar dan makam Rasulullah SAW, Ali r.a. datang dan berdiri di depan barisan, seraya mengatakan, “Inilah orangnya (tiga kali). Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepadamu. Tidak seorang pun hamba Allah SWT yang paling aku cintai untuk bertemu Allah SWT (dengan membawa buku catatan yang baik), setelah buku catatan Nabi SAW, selain dari yang terbentang di tengah-tengah kalian ini (yakni jenazah Umar ra).” (Imam Ahmad)
PARA AHLUL BAIT MEMULAI DAN MENCONTOHKAN MEMBERI NAMA ANAK-ANAKNYA DENGAN NAMA ABU BAKAR, UMAR DAN AISYAH..
Imam Ali ra memberi salah satu nama anaknya dengan nama Abu Bakar dan Umar
Imam Hasan ra memberi nama salah satu anaknya dengan nama Abu Bakar dan Umar
Imam Husein ra memberi nama salah satu anaknya dengan nama Abu Bakar dan Umar
Imam Ali Zainal Abidin memberi salah satu nama anaknya dengan nama Umar dan Imam Musa al-Kadzim memberi nama salah satu anaknya dengan nama Abu Bakar (Kasyful Ghummah, Juz 2, Hal. 217)
Imam Ali al-Ridla  dan Imam Ali al-Hadi juga memberi nama salah seorang putrinya dengan nama Aisyah (Kasyful Ghummah, Juz 2, Hal. 237)
Zaid bin Amr bin Utsman bin Affan menikah dengan Sukainah binti al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman bin Affan menikah dengan Fathimah binti al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. (Nasabu Quraisy li al-Zubairi, Juz IV, Hal. 114 dan 120)
Imam Muhammad al-Baqir menikah dengan Ummu Farwah binti Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, dan ibu dari Ummu Farwah adalah Asma binti Abdurrahman bin Abu Bakar. Ummu Farwah adalah ibu dari Imam Jakfar Ash Shaddiq. (Al-Kafi, Juz I, Hal. 472)
Imam Ja’far al-Shadiq, “Abu Bakar telah melahirkan aku dua kali”

Oleh: Awi Sirep di wajahsyiah.wordpress.com

“NU dan Wahabi“ Bersatu Jaga Persatuan Ahlus Sunnah

Rabu, 25 Februari 2015 - 23:00 WIB
Arifin Ilham juga menjelaskan perlunya menggalang kekuatan umat Islam, khususnya sesama Ahlus Sunnah
Hidayatullah.com–Peristiwa penyerangan jamaah Majelis Az-Zikra dinimai banyak menuai hikmah. Diantaranya adalah bersatunya ormas Islam dan kekuatan Muslim Ahlus Sunnah Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan oleh Habib Achmad Zein Alkaf dari di Yayasan Albayyinat Indonesia saat membuka pengantar kunjunganya memimpin rombongan ‘Delegasi Ulama Nusantara’ mengunjungi kediaman Pimpinan Majelis Az-Zikra, Ustad Arifin Ilham  Sentul Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/02/2015) pagi. [Baca: Delegasi Ulama Nusantara Kunjungi Arifin Ilham Dukung Upaya Hadapi Syiah]
Di antaranya ulama yang hadir seperti Ustad Muhammad Said Abdussomad (Makasar), KH Ahmad Tijani (Madura), Habib Ahmad Bin Zein Al Kaff (Jawa Timur),  Farid Ahmad Okbah (Direktur Islamic Center Al-Islam) dan masih banyak perwakilan ormas lain.
Mengawali pembicaraan, Habib Achmad Zein Alkaf yang juga anggota A’wan Syuriah PWNU Jawa Timur ini  mewakili para ulama menyampaikan dukungan atas segala upaya dakwah yang telah dilakukan Pimpinan Majelis Az-Zikra Ustad Arifin Ilham.
Menurutnya, peristiwa penyerangan pendukung Syiah di Az-Zikra memiliki hikmah, diantaranya bersatunya sesama Ahlus Sunnah.
“Para ulama yang dulu awalnya pasif sekarang mulai sadar dan makin tahu apa itu bahaya Syiah,” ujarnya mengawali pembicaraan.
Sebelum ini, Selasa malam dalam sebuah pertemuan tertutup dengan tokoh-tokoh umat seluruh Indonesia, ia telah menjelaskan perlunya menjaga ukhuwah di kalangan Ahlus Sunnah.
Sementara itu, usai mendengar pengantar Habib Achmad Zein, Arifin Ilham juga menjelaskan perlunya menggalang kekuatan umat Islam, khususnya sesama Ahlus Sunnah.
“Peristiwa ini membuat kami semua menjadi bersama. Kami semakin siap untuk menggalang kekuatan umat menghadapi segala persoalan yang akan terjadi kemudian,” ujar Arifin Ilham.
Sementara itu,  Farid Ahmad Okbah juga ikut menyampaikan pernyataan sama.
Acara ini sekaligus sebagai ekspresi kebersamaan untuk persatuan Ahlus Sunnah di Indonesia dalam rangka menghadang kekuatan batil yang telah nampak di depan mata kita.”
“Sekaligus menghimbau kepada aparat agar menjaga ketenangan umat Islam Ahlus Sunnah di Indonesia ini agar tidak menjadi korban Syiah sebagaimana di negara-negara lain. Dan kita tidak berharap itu terjadi di Indonesia,” tambah Farid lagi.
Menurut Farid,  persatuan umat Islam Ahlus Sunnah adalah suatu keharusan. Karena sesungguhnya iman itu melahirkan ukhuwah.
“Apalabila ukhuwah  tidak dibangun di atas keimanan maka terjadi kerapuhan, dan keimanan yang tak melahirkan ukhuwah adalah sebuah kelemahan karena antara keimanan dan ukhuwah itu satu bagian. Inammal Mukminuna Ikhwah fa aslihu baina akhwaikum(Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah orang-orang yang berselisih diantaramu), “ ujar Farid mengutip Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10.
Menanggapi komentar pertemuan ini, beberapa wartawan di belakang ikut berbisik.
Alhamdulillah, akhirnya NU dan Wahabi bersatu, “ ujar seorang wartawan media online.*