Saturday, April 22, 2017

Kitab-Kitab Ulama Syafi'iyyah Dalam Memperjuangkan Sunnah Dan Mengingkari Bid'ah


Diantara para ulama yang mempunyai peran besar dan usaha yang mulia sejak awal abad ketiga hijriah dalam memperjuangkan dan menghidupkan Sunnah serta berdakwah kepadanya, mencela bid'ah dan mengingkarinya, adalah para ulama Syafi'iyyah yang setia mengikuti manhaj dan madzhab Imam Asy-Syafi'iy رحمه الله تعالى dalam masalah aqidah dan fiqih. Mereka adalah para ulama besar yang karismatik dan para Imam mulia yang dikenal dengan loyalitas tinggi, pengagungan dan kecintaan kepada sunnah dan ahlinya. Berikut diantara nama ulama Syafi'iyyah dan karya tulis mereka tentang Sunnah, Aqidah :

1.Imam Abu Bakr al-Humaidiy رحمه الله (wafat 219H).
Beliau mempunyai kitab tetang aqidah yang berjudul اصول السنه (Ushuulus Sunnah ), kitab ini telah tercetak.
2.Imam Abdul Aziz al-Kinaniy رحمه الله (wafat 240H).
Beliau mempunyai kitab yang berjudul الحيدة واﻻإعتذا رفى الرد على من قال بخلق القرآن (Ilhaidatu wal 'Itidzaru Firroddi 'Alaa Man qola Bikholqil Qur'an), beliau tulis sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan al-Qur'an adalah makhluk. Kitab ini telah tercetak.
3.Imam Isma'il bin Yahya al-Muzani رحمه الله (wafat 264H).
Beliau menulis kitab tentang aqidah yang berjudul شرح السنه (Syarhus Sunnah), kitab ini telah dicetak.
4.Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi رحمه الله (wafat 282H).
Beliau mempunyai dua kitab yang sangat bagus dan bermanfaat tentang Sunnah dan bantahan terhadap Ahlul bid'ah [1], dengan judul الرد على الجهميه (Arroddu 'Alaal Jahmiyyah) dan النقض على بش ر المريسي الجهمي (Annaqdhu 'Alaa Bisyril Mirriisiyl Jahmiy), keduanya telah tercetak.
5.Imam Muhammad bin Nashr Al-Marwazi رحمه الله (wafat 294H).
Beliau mempunyai kitab yang berjudul السنة (as-Sunnah), yang mengupas tentang kedudukan Sunnah dan kewajiban mengikutinya serta bantahan terhadap orang-orang yang mengingkarinya. Kitab ini telah dicetak.
6.Imam Abul Abbas Ibnu Suraij رحمه الله (wafat 308H).
Beliau menulis kitab tentang Sunnah, sebagai jawaban atas pertanyaan tentang sifat Allaah. Dalam kitab itu beliau menjelaskan madzhab salaf dalam tauhid asma' wa sifat dan yang berkaitan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jama'ah.
7.Imam Ibnu Khuzaimah رحمه الله (wafat 311H).
Beliau menulis kitab tentang sunnah dan tauhid yang berjudul التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل (At-Tauhidu Wa Itsbatu Shifatir Robbi 'Azza wa Jalla), telah dicetak.
8.Imam Abul Hasan al-Busyanji رحمه الله (wafat 347H).
Beliau menulis kitab tetang tauhid yang berjudul التوحيد والرد على من خالف السنه (At-Tauhidu Warraddu 'Alaa Man Kholafas Sunnah).[2]
9.Imam Abul 'Ala' al-Muharibi رحمه الله (wafat 359H).
Al-Khothib al-Bagdadi رحمه الله berkata tentangnya : " Beliau mempunyai karangan tentang bantahan terhadap Qadariyyah, Jahmiyyah, Rafidhoh, dan lainnya."[3]
10.Imam Abu Bakr al-Ajurri رحمه الله (wafat 360H).
Dalam kitabnya beliau mengupas tentang permasalahan aqidah Islamiyyah yang sesuai manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dan bantahan terhadap sakte-sakte yang menyelisihi Ahlus Sunnah. Kitabnya berjudul الشر يعه (As-Sariy'ah), telah dicetak.
11.Imam Abu Bakr al-Isma'iliy رحمه الله (wafat 377H).
Beliau mempunyai kitab yang bagus tentang Sunnah yang berjudul اعتقاد أهل السنه (I'tiqoodu Ahlis Sunnah), telah dicetak.
12.Imam Abul Hasan al-Malathi رحمه الله (wafat 377H).
Beliau mempunyai kitab yang membahas tentang pemikirinan dan ideologi sesat sebagai bantahan terhadap Ahlul Hawa wal Bid'ah dengan judul التنبيه والرد على اهل الأهوإ والبدع (At-Tanbiihu Warraddu 'Alaa Ahlil Ahwaa'i wal Bida'), kitab ini telah dicetak.
13.Imam Abul Qosim al-Lalaka'iy رحمه الله (wafat 418H).
Beliau mengarang sebuah kitab tentang aqidah Ahlus Sunnah dengan judul شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعه (Syarhu Ushuli I'tiqoodi Ahlis Sunnati wal Jamma'ah), kitab ini telah tercetak.
14.Imam Abu Utsman Ash-Shobuniy رحمه الله (wafat 449H).
Beliau memiliki kitab tentang Sunnah dan Aqidah ahlul hadits dengan judul عقيدة السلف اصحاب الحديث ('Aqiidatus Salafy Ashhabil Hadits), kitab ini telah dicetak.
15.Imam Abul Qosim Az-Zanjani رحمه الله (wafat 471H).
Beliau mempunyai Qashidah dan syarah tentang sunnah dan aqidah Ahlussunnah. Di dalamnya terdapat bantahan terhadap Ahlul Bid'ah dari Ahlul Kalam, Rafidhoh, Khawarij, Jahmiyyah, dan lain-lain.
16.Imam Abu Muzhoffar As-Sam'ani رحمه الله (wafat 489H)
Beliau mempunyai kitab tentang Sunnah dan pembelaan terhadap Ahlus sunnah dengan judul الإ نتصار لأصحاب الحديث (Al Intishooru li Ashhabil Hadiits).
17.Imam Abul Fath Nashr Al-Baqdisiy رحمه الله (wafat 490H).
Beliau mempunyai kitab yang bagus tentang sunnah dengan judul الحجة على تارك المحجة (Al-Hujjatu 'Ala Taarikil Mahajjah). Didalam kitab ini beliau menukil dalil-dalil dari al-Qur'an dan Sunnah serta perkataan para ulama salaf untuk mengikuti sunnah serta celaan terhadap ilmu kalam dan pemujanya. Kitab ini telah dicetak.
18.Imam Abul Hasan al-Karji رحمه الله (wafat 532H).
Beliau mempunyai kitab yang bagus tentang sunnah dengan judul الفصول في الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول (Al-fushuulu fiil Ushuuli 'Anil A'immatil Fuhuuli Il-Zaamaan Lidzawiil Bada'i wal Fudhuuli).
Dalam kitab ini beliau menukil dari 12 imam ahlus Sunnah perkataan mereka tentang aqidah ; diantara mereka adalah Imam Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Ibnu 'Uyainah, Abdullaah bin Mubarok, Al-Auza'i, dan yang lain. Dalam kitab ini beliau memcela orang-orang yang membedakan antara masalah aqidah dan fiqih dalam mengikuti para ulama madzhab, karena ulama madzhab tidak membedakan antara kedua permasalahan diatas sebab semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, Beliau رحمه الله berkata :
" Barangsiapa yang mengatakan : " Saya bermadzhab Syafi'i dan beraqidah Asy'Ari, maka ini adalah dua perkara yang kontroversial, sebab tidak pernah Imam Syafi'i beraqidah Asy'ari." [4]
19.Imam Qowamussunnah Abul Qasim At-Taimiy رحمه الله (wafat 535H).
Beliau menulis kitab yang bermanfaat dan bagus tentang sunnah yang berjudul الحجة في بيان المحجة في شرح التوحيد ومذهب أهل السنة (Al Hujjatu fii Bayaanil Mahajjati fii Syarhit Tauhiidi Wamadzhabi Ahlissunnah). Kitab ini telah di cetak.
20.Imam Yahya bin Abil Khoir al-'Imroni رحمه الله (wafat 558H).
Beliau menulis kitab bantahan terhadap sakte Mu'tazilah al-Qodariyyah yang berjudul الإ نتصار في الرد على المعتز لة القد ر ية الأ شرار (Al Intishooru fiir Roddi 'Alaal Mu'tazilatil Qodariyyatil Asyraari). Kitab ini telah di cetak.
21.Imam Qodhi Abdillah Husain Ad-Dimyati رحمه الله (wafat 648 H).
Beliau mempunyai kitab yang mengkritik bid'ah dan perkara-perkara yang baru dalam agama, yang berjudul اللمعة في أحكام البدع (Al-Lum'atu fii Ahkamil Bida').
22.Imam al-'Iz bin Abdus Salam رحمه الله (wafat 661 H).
Beliau adalah seorang ulama kharismatik yang mempunyai peran besar dalam menyeru kepada sunnah dan mengingkari bid'ah. Beliau mempunyai dua karya tulis yang mengingkari bid'ah shalat rogho'ib, yang berjudul التر غيب عن صلاة الرغائب (It-Targhiibu 'Ansholatir Roghoo'ib) dan الرد على جواز صلاة الرغائب (Irroddu 'Alaa Jawaazi Sholatir Roghoo'ib), keduanya telah dicetak.
23.Imam Abu Syama رحمه الله (wafat 665 H).
Beliau adalah murid Imam Al-'Iz bin Abdussalam. Beliau mempunyai karya tulis tentang bid'ah dengan judul الباعث على إنكار ع واحوادث (Ilba'itsu 'Alaa Inkaaril Bida' wal Hawaadits), telah dicetak.
24.Imam An-Nawawi رحمه الله (wafat 676 H).
Beliau adalah ulama yang sangat loyal kepada Sunnah dan membenci berbagai macam bentuk bid'ah. Hal itu sangat jelas dalam karya beliau yang bagus dan bermanfaat, seperti شر ح صحيح مسلم, المجامع شر ح محذاب, الذكر (Syarh Shohih Muslim, Al-Majmu' Syarh Muhadzdzab, Al-Adzkar) dan yang lainnya.
25.Imam Ali bin Ibrohim Al-'Aththor رحمه الله (wafat 724 H).
Beliau murid terdekat Imam An-Nawawi رحمه الله. Beliau mempunyai karya tulis yang mengingkari bid'ah-bid'ah yang berkembang dalam bulan Rojab dan Sya'ban, diantaranya bid'ah sholat Nisfu Sya'ban (sholat alfiyah) dengan judul حكم صوم رجب وشعبان وما الصواب عند أهل العام والعرفان وما أحداث فيهما وما يلزمه من البدع التي يتعين إزالتها على أهل الإيمان (Hukmu Shoumi Rojaba wa Sya'baana wa Masshowaabu 'Inda Ahlil 'Ilmi wal 'Irfani Wamaa Ahdatsa Fiihimaa Wamaa Yalzamuhu minal Bida'illatii Yata'aiyanu Izaalatuhaa 'Alaa Ahlil Iimaan), kitab ini telah di cetak.
26. Imam Hafizh Adz-Dzahabi رحمه الله (wafat 748 H).
Diantara kitab beliau tentang aqidah dan seruan mengikuti sunnah dan pengingkaran terhadap bid'ah, diantaranya adalah العلو للعلي العظيم (Al'uluu Lil 'Aliyil 'Adhiim) yang mengupas tentang dalil-dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta perkataan ulama salaf dalam menetapkan sifat Uluw (tinggi) bagi Allaah serta bantahan terhadap sakte-sakte yang mengingkarinya.

Diantara karangan beliau adalah kitab التمسك بالسنن (At-Tamassuku Biis Sunan) yang mengupas tentang wajibnya mengikuti Sunnah dan mewaspadai terhadap bid'ah. Serta kitab تشبه الخسيس بأهل الخميس (Tasyabbuhul Khosiisi bi Ahlil Khomiisi) yang mengupas tentang larangan menyerupai non-Muslim dan mengikuti hari-hari besar dan tradisi-tradisi mereka. Semua kitab ini telah dicetak.
27. Imam Ibnu An-Nuhhas رحمه الله (wafat 814 H).
Beliau mempunyai kitab yang mengupas tentang dosa-dosa besar, kemungkaran-kemungkaran, dan bid'ah-bid'ah yang muncul di kalangan kaum Muslimin, yang berjudul تنبيه الغا فلين عن أعمال الجا هلين وتحذير السالكين من أعمال الهالكين (Tanbiihul Ghofiliina 'An A'malil Jaahiliina wa Tahdziirus Saalikiina min A'malil Haalikiina), kitab ini telah dicetak.

28. Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqolani رحمه الله (wafat 852 H).
Beliau salah seorang ulama hadits yang memiliki karya tulis dan disiplin ilmu hadits, peran dan usaha beliau dalam memperjuangkan sunnah dan mengingkari bid'ah tidak bisa di pungkiri, bahkan Kitab yang terkenal فتح البار في شر ح البخاري (Fathul Baari fii Syarhi Shohiihil Bukhaarii) yang penuh dengan seruan kepada Sunnah dan bantahan terhadap bid'ah. Bahkan beliau menulis kitab yang mengoreksi hadits-hadits dho'if dan maudhu' yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rojab dan bid'ah-bid'ah yang muncul di dalamnya dengan judul تبيين العجب بما ورد في فضل رجب (Tabyiinul 'Ujub Bimaa Warada fii Fadhli Rajab). Dalam kitab ini beliau menyimpulkan bahwa semua hadits-hadits yang mengutamakan Rajab adalah dha'if dan palsu. Semua kitab telah dicetak.
29. Imam Burhanuddin Al-Biqo'i رحمه الله (wafat 885 H).
Beliau memiliki beberapa karya tulis yang mengajak kepada Sunnah dan mengingkari berbagai macam bentuk bid'ah dalam aqidah dan ibadah. Beliau adalah orang yang sangat tegas dan keras terhadap sakte Sufi dengan berbagai macam pemikiran ideologi mereka seperti Wahdatul Wujud dan Hulul (keyakinan bahwa Allaah berada dimana-mana). Diantara karya tulis beliau adalah :

تبيه الغي بتكفير ابن عربي (Tanbiihul Ghobii Bi Takfiir ibni 'Arobi).
Dalam kitab ini beliau menukil perkataan dan pernyataan para ulama Ahlus Sunnah dari semua madzhab yang mengkafirkan Ibnu 'Arobi sebagai tokoh sentral pemikiran Wahdatul Wujud.
تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الإتحاد (Tahdziirul 'Ibaadi min Ahlil 'Inaadi bi Bid'atil Ittihaadi).
Kitab ini menjelaskan kekufuran pemikiran Wahdatul Wujud.
صواب الجواب للسا ئل المرتاب المجادل المعارض في تفكير ابن الفارض (Showaabul Jawaabi Lissaa'ilil Murtaabil Mujadilil Mu'aaridhi Fii Tafkiiri Ibnil Faridh).
Kitab ini membantah pernyataan sebagian orang yang meragukan kekufuran Ibnul Faridh, salah seorang tokoh sentral pemikiran Wahdatul Wujud.
السيفا المسنون اللماع على المفتى المفتون بالإبتداع (Assaiful Masnuunul Lumaa'u 'Alaal Muftil Maftuuni bil Ibtidaa').
Kitab ini sebagai bantahan terhadap seseorang yang membolehkan praktik-praktik dzikir jama'i (berjama'ah) yang bid'ah.
انارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذكر (Inaarotul Fikri bimaa Huwaal Haqqu Fii Kaifiyatidz Dzikri).
Kitab ini mengoreksi dan mengingkari praktek dzikir jama'i yang bid'ah yang dilakukan sebagian kaum Muslimin.
30. Imam al- Hafizh As-Suyuthi رحمه الله (wafat 991 H).
Beliau mempunyai karya tulis yang menjelaskan kedudukan sunnah dan kewajiban untuk mengikutinya serta bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari sunnah, yang berjudul مفتاح الجنة في الإعتصام بالسنة (Miftaahul Jannati Fiil I'tishaami bis Sunnah ).

Dan kitab yang menjelaskan larangan melakukan bid'ah yang berjudul الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداع (Al-Amru bil Ittibaa'i Wannahyu 'Anil Ibtidaa'). Dalam kitab ini beliau berusaha mengumpulkan bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan bermacam-macam perkara agama. Keduanya telah dicetak.
31. Syaikh Ali Mahfuzh رحمه الله (wafat 1361 H).
Beliau adalah ulama kontemporer yang berasal dari Mesir. Beliau mempunyai karya tulis dalam mengingkari bid'ah-bid'ah yang muncul pada masyarakat Mesir, dengan judul الإبداع في مضار الإبتداع (Al-Ibdaa'u fii Madhaaril Ibtidaa'), kitab ini telah dicetak.

32. Syaikh Ahmad bin Hajar Alu Buthomi رحمه الله (wafat 1423H).
Salah satu ulama ahlussunnah dari Qatar. Beliau mempunyai banyak karya tulis tentang aqidah Ahlussunnah serta larangan dari sikap taqlid dan fanatisme dan pengingkaran terhadap bid'ah-bid'ah yang muncul dikalangan kaum Muslimin. Diantaranya adalah سبيل الجنة با لتمسك بالقرآن والسنة (Sabiilul Jannati bit Tamassuki bil Qur'ani was Sunnah) dan تحذير المسلمين عن الإبتداع والبداع في الدين (Tahidziirul Muslimiina 'anil Ibtidaa'i fiiddiin). Keduanya telah dicetak.
Wallaahu a'lam Bish Shawaab
(Sumber : Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA خفظاالله )
FOOTNOTE :
Imam Ibnu Qoyyim رحمه الله berkata :
" Dan kedua kitabnya merupakan kitab yang sangat bagus dan bermanfaat tentang sunnah, dan mesti bagi setiap orang yang mencari sunnah yang tujuannya untuk mengetahui apa yang diikuti (diyakini) oleh para sahabat, tabi'in, dan para imam (sunnah), hendaklah ia membaca kedua kitab tersebut. Dulu, Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyyah رحمه الله) selalu mewasiatkan dengan serius (kepada murid-muridnya) dengan kedua kitab tersebut, dan beliau رحمه الله selalu menggunakannya. Dalam kitab tersebut terdapat penjelasan tentang tauhid as'ma dan sifat dengan logika dan dalil yang tidak didapatkan pada (kitab) selainnya."

[ Ijtima' al-Juyusy al-Islamiyyah, hlm. 231 ].
Lihat at-Tahbir karangan As-Sam'ani, 1/154, dan Tarikh Tadwin al-Aqidah as-Salafiyyah, hlm. 98.
Tarikh Bagdad, 13/276. Lihat juga al-Ansab karangan As-Sam'ani, 5/207 dan Tarikh Tadwin Al-Aqidah As-Salafiyyah, hlm. 101.
Lihat Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, 4/175-177.