Tuesday, July 21, 2015

Tauhid Dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian, Mana dalilnya? Bid'ahkah ? Sesatkah ? ( Bagian 2 )

MENGAPA TAUHID DIBAGI TIGA

Penulis: Asy-Syaikh Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad
Segala puji bagi Allah Rabb Semesta Alam, semoga kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, shalawat serta salam semoga tercurah kepada imamnya para rasul, pilihan Rabb Semesta Alam, nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya.
Amma ba'du.
Risalah ini merupakan paparan ringkas, lembaran-lembaran yang sederhana dalam menerangkan sebagian penjelasan dan dalil-dalil yang menunjukkan pembagian tauhid, dan benarnya pembagiannya menjadi tiga bagian:
• Tauhidur-rububiyah
• Tauhid al-uluhiyah
• Tauhid al-asma wash-shifat


PENJELASAN RINGKAS TENTANG PEMBAGIAN TAUHID


• Bagian Pertama: Tauhidur-Rububiyah

Tauhidur-rububiyah adalah penetapan bahwa Allah ta'ala adalah Rabb, Penguasa,Pencipta serta Pemberi Rezeki dari segala sesuatu. Dan juga menetapkan bahwa Allah adalah Dzat Yang Menghidupkan dan Mematikan, Pemberi Kemanfaatan dan Kemudhorotan, yang Maha Esa dalam mengkabulan doa bagi orang yang membutuhkan. BagiNya-lah segala urusan, dan di tanganNya-lah segala kebaikan. Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada bagi-Nya sekutu dalam hal tersebut. Dan ke-imanan kepada takdir termasuk dalam tauhid ini.

• Bagian Kedua: Tauhid Al-Asma wash Shifat

Tauhid al-asma wash shifat merupakan penetapan bahwasanya Allah Maha Mengetahui dan Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Dialah Dzat Yang Maha Hidup, Yang Maha Mengurus makhluk-makhlukNya, Yang Tidak Mengantuk dan Tidak Tidur. Bagi-Nya lah kehendak yang berlaku serta hikmah yang jelas. 

Dan Allah ta'ala adalah Dzat yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat, Maha Berbelas Kasih dan Maha Penyayang. Allah Yang ber-istiwa di atas arsy-Nya, Maha Sempurna Kekuasaan-Nya. Dialah Yang Maha Menguasai, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. 

Demikian pula dengan asmaul husna yang selain di atas, serta sifat-sifat yang tinggi. Dan beriman dengan kokoh kepada hal tersebut tanpa tahrif (penyelewengan makna), ta'thil (pengingkaran), takyif (mempertanyakan tentang keadaannya), ataupun tamtsil (penyerupaan).

• Bagian Ketiga: Tauhid Al-Uluhiyah

Tauhid al-uluhiyah dibangun di atas keikhlasan dalam beribadah kepada Allah ta'ala. Dalam kecintaan, khauf (takut), roja' (harapan), tawakal, roghbah (permohonan dengan sungguh-sungguh), rohbah (perasaan cemas), dan doa hanya bagi Allah satu-satunya. Serta memurnikan ibadah-ibadah seluruhnya, baik ibadah yang lahir maupun yang batin hanya bagi Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Serta tidak menjadikan hal tersebut untuk selain-Nya. Tidak untuk malaikat yang dekat dengan Allah ta'ala, tidak pula bagi para nabi yang diutus. Terlebih lagi bagi selain keduanya. 

Tauhid ini merupakan kandungan dari firman Allah tabaraka wa ta'ala: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. (Al-Fatihah: 5)

Tauhid ini merupakan pucak awal dan akhir dari agama, baik secara batin maupun lahirnya, dan merupakan awal serta akhir dari dakwah para Rasul. Ini juga merupakan makna dari ucapan La Ilaha illallah (Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah). Karena Al-Ilah artinya sesuatu yang disembah dan diibadahi dengan rasa cinta, takut, penghormatan, pengagungan, serta dengan seluruh jenis peribadatan. 

Karena tauhid inilah para makhluk diciptakan, para rasul diutus, dan kitab-kitab suci diturunkan. Sehingga dengannya manusia terbagi menjadi kaum beriman atau kaum kafir, menjadi orang yang berbahagia di surga atau orang yang menderita di neraka.


LAWAN-LAWAN DARI PEMBAGIAN TAUHID

Ada lawan bagi setiap bagian dari pembagian tauhid. Apabila anda telah mengetahui bahwa Tauhidur-rububiyah adalah penetapan bahwa Allah ta'ala adalah Pencipta, Pemberi Rezeki, Yang Menghidupkan dan Mematikan, Pengurus segala urusan, Yang Mengatur semua makhluk-Nya. Tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan-Nya. Maka lawan dari itu semua adalah seorang hamba berkeyakinan adanya pengatur selain Allah, yang mengatur bersama Allah dalam urusan yang tidak bisa dilakukan melainkan hanya oleh Allah 'azza wa jalla saja. 

Jika anda telah mengetahui bahwa tauhid al-asma wash shifat adalah kita mengakui Allah dengan apa yang telah Allah namakan untuk diri-Nya. Dan mensifati Allah dengan apa-apa yang telah Allah sifatkan bagi diri-Nya, dan dengan apa yang disifatkan oleh Rasulullah Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam serta menafikan dari-Nya penyerupaan dan permisalan. Maka lawannya ada dua hal. Dan keduanya termaktub dalam makna ilhad (penyelewengan). 

Yang Pertama: Menafikan hal tersebut dari Allah 'azza wa jalla, serta mengingkari sifat-sifat yang sempurna dan mulia yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah.

Yang Kedua: Menyerupakan sifat Allah ta'ala dengan sifat makhluk-Nya. 

Allah ta'ala telah berfirman: Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Asy-Syuro: 11)

Dan juga firman-Nya, Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada dibelakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya. (Thoha:110)

Apabila engkau telah mengetahui bahwa tauhid al-uluhiyah adalah mengesakan Allah ta'ala dalam seluruh jenis peribadahan serta menafikan peribadahan kepada yang selain Allah tabaraka wata'ala, maka lawan dari hal tersebut adalah: memalingkan salah satu dari jenis peribadahan kepada selain Allah 'azza wa jalla, dan Ini adalah perkara yang mendominasi keumuman kaum musyrikin. Dan juga karena hal itu terjadilah permusuhan di antara seluruh nabi dengan umat-umat mereka .

TAUHIDUR-RUBUBIYAH SAJA TIDAKLAH CUKUP

Telah menceritakan di dalam kitab-Nya tentang keadaan kaum Allah musyrikin yang sesungguhnya mereka telah mengikrarkan Tauhidur-rububiyah. 

Allah berfirman, Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?"Maka mereka akan menjawab: "Allah". Maka katakanlah: "Mengapa kalian tidak bertakwa (kepada-Nya)?" (Yunus:31)

Dan sungguh jika kalian bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: "Allah”. (Az-Zukhruf:87)

Dan sesungguhnya jika kalian menanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya?"Tentu mereka akan menjawab: "Allah". (Al-Ankabut:63)

Atau siapakah yang memperkenankan (do`a) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdo`a kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kalian (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada sesembahan (yang lain)? Amat sedikitlah kalian mengingati (Nya). (An-Naml:62)

Mereka dahulu mengenal Allah dan mengetahui tentang rububiyah, kekuasaan serta pengaturanNya. Walaupun demikian, sekedar pengakuan tidaklah mencukupi dan menyelamatkan mereka. Hal ini dikarenakan kesyirikan mereka dalam tauhid al-ibadah yang merupakan makna “La Ilaha illallah”. Karena itu Allah ta'ala berfirman tentang mereka:

Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain). (Yusuf:106)

Ibnu Abbas berkata, “Termasuk keimanan mereka yaitu apabila ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit, bumi dan gunung-gunung? Mereka menjawab: 'Allah'. Dan mereka adalah orang-orang yang musyrik.

Ikrimah berkata, “Mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka dan siapa yang menciptakan langit dan bumi. Maka mereka menjawab, 'Allah'. Ini adalah keimanan mereka kepada Allah, dan mereka juga beribadah kepada yang selain-Nya”.

Mujahid berkata, “Iman mereka kepada Allah adalah perkataan mereka: Allah yang menciptakan, memberikan rizqi, dan yang mematikan kami. Ini adalah keimanan mereka yang ikuti dengan mempersekutukan peribadahan kepada yang selain-Nya”.

Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, “Tidak ada seorang-pun yang menyembah Allah dan juga menyembah yang selainNya, melainkan dia meyakini Allah dan mengetahui bahwa Allah adalah sebagai Rabb,dan Penciptanya, yang memberikan rizqi kepadanya, tetapi keadaannya adalah sebagai orang yang mempersekutukanNya. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana ucapan Ibrahim, 

"Maka apakah kalian tidak memperhatikan apa yang kalian sembah.,kalian dan nenek moyang kalian yang dahulu?. Karena sesungguhnya apa yang kalian sembah itu adalah musuhku, kecuali Rabb semesta alam”. (Asy-Syuaro: 75-77)

Ibrahim telah mengetahui bahwa mereka ber-ibadah kepada Rabb semesta alam bersamaan dengan apa yang mereka sembah (selain Allah -pent). Tidaklah seorang berbuat syirik melainkan disisi lain dia meyakini adanya Allah. Tidaklah anda perhatikan bagaimana dulu Bangsa Arab bertalbiah. Mereka mengucapkan: “Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu, melainkan sekutu yang diperuntukkan bagi-Mu, Engkau menguasainya dan apa yang dia kuasai”. Dahulu kaum musyrikin mengatakan hal tersebut” .

Allah tabaraka wa ta’ala berfirman, Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui. (Al-Baqarah:22)

Ibnu Abbas Radhiallahu ‘anhuma berkata, “Maksudnya janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan yang selain-Nya, berupa tandingan-tandingan yang tidaklah dapat memberikan manfaat dan menimbulkan kemudaratan. Dan kalian mengetahui bahwasanya tidak ada Rabb bagi kalian, yang memberikan rezeki selain Allah, Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui bahwa yang diserukan oleh Rasulullah kepada kalian yaitu mentauhidkan adalah suatu kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya”.

Qatadah berkata, “Maksud dari ayat tersebut adalah: kalian mengetahui bahwa Allah-lah yang menciptakan kalian dan menciptakan langit-langit dan bumi, kemudian kalian jadikan bagiNya tandingan-tandingan” .

Ibnul Qayyim membawakan perkataan Ibnu Abbas Radhiallahu anhuma dalam tafsir dari firman Allah ta’ala, Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan Rabb mereka. (Al-An’am:1)

Beliau berkata, “Yang diinginkan di sini adalah: ‘Mereka mempersekutukan Aku dengan ciptaan-Ku, berupa batu-batu dan berhala-berhala setelah mereka mengakui nikmat kekuasaan-Ku’.”

Yang menjadi inti pembahasan disini adalah, keadaan kaum musyirikin yang mengetahui rububiyah Allah, sebagaimana Perkataan Zuhair bin Abu Salma dari tulisan syairnya yang masyhur: Janganlah kalian menutupi apa yang ada pada diri kalian dari Allah. Walaupun kalian menyembunyikan dan menutupi maka niscaya Allah mengetahuinya. Akan di-akhirkan, ditulis dalam suatu catatan dan disimpan. Untuk suatu hari perhitungan atau disegerakan dalam pembalasan

Berkata Ibnu Katsir setelah membawakan dua bait syair di atas: “Sesungguhnya penyair jahiliyah ini telah mengakui keberadaan pencipta yang mengetahui segala perkara secara detail, adanya hari kebangkitan, pembalasan, serta penulisan seluruh amalan di lembaran-lembaran pada hari kiamat” .

Ibnu Jarir berkata, “Telah dilantunkan pada masa jahiliyah bait syair: Sungguh telah berlaku kehinaan bagi budak perempuan itu. Sungguh Ar-Rahman Rabbku telah memotong keberuntungannya

Salamah bin Jandal Ath-Thohawi berkata: Kalian mendahului kami, dari ketergesaan kami atas kalian. Apa yang diinginkan Ar-Rahman bisa Dia ikat dan bisa Dia lepas. 

Hal-hal yang membuktikan permasalahan ini sangatlah banyak. Akan tetapi mereka tetap sebagai orang-orang yang musyrik, karena mereka menyembah Allah dan menyertakan yang selain-Nya.

BEBERAPA DALIL YANG MENUNJUKKAN PEMBAGIAN TAUHID

Terdapat banyak dalil-dalil dan petunjuk dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang pembagian tauhid menjadi tiga macam. Sungguh hal ini akan diketahui oleh seseorang yang memiliki perhatian terhadap nash-nash dari Al-Kitab dan As-Sunnah walaupun pengetahuannya tidak maksimal, bahkan barangsiapa yang menghafal Surat Al-Fatihah dan Surat An-Nas akan menemukan apa yang akan memuaskan dan mencukupi dirinya dari jelasnya dalil dan gamblangnya penjelasan terhadap permasalahan pembagian tauhid ini. Bahkan hal ini adalah suatu puncak hakikat syariat yang senantiasa ditekankan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

1. Dalil-dalil yang menunjukkan Tauhidur-rububiyah

Firman Allah tabaraka wa ta’ala, Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. (Al-Fatihah: 1)

Ingatlah, bahwa menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. (Al-A'raf: 54)

Katakanlah: "Siapakah Rabb langit-langit dan bumi?"Jawablah: "Allah." (Ar-Rad: 16)

Katakanlah: "Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika kalian mengetahui?"Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah."Katakanlah: "Maka apakah kalian tidak ingat?". Katakanlah: "Siapakah Yang menguasai langit-langit yang tujuh dan Yang menguasai `Arsy yang besar?"Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah."Katakanlah: "Maka apakah kalian tidak bertakwa?"Katakanlah: "Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab) -Nya, jika kalian mengetahui?"Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah."Katakanlah: "(Kalau demikian), maka dari jalan manakah kalian ditipu?"(Al-Mu’minun:84-89)

Yang demikian itu adalah Allah Rabbmu, Maha Agung Allah, Rabb semesta alam. (Al-Mu’min / Ghofir: 64)

Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. (Az-Zumar: 62)

Begitu pula dalam ayat-ayat Al-Quran yang lainnya.

2. Dalil-dalil yang menunjukkan tauhid al-uluhiyah

Firman Allah tabaraka wa ta’ala: Segala puji bagi Allah (Al-Fatihah:1)

Makna Allah adalah Al-Ma’luh (Yang Disembah) dan Al-Ma’bud (Yang Diibadahi). Begitu juga firman-Nya,

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. (Al-Fatihah: 4)

Hai manusia, sembahlah Rabb kalian Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. (Al-Baqarah: 21)

Maka sembahlah Allah dengan memurnikan keta`atan kepada-Nya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". (Az-Zumar: 2-3)

Katakanlah: "Hanya Allah saja Yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku". Maka sembahlah olehmu (hai orang-orang musyrik) apa yang kalian kehendaki selain Dia. (Az-Zumar: 14-15)

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta`atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (Al-Bayyinah: 5)

Begitu pula dalam ayat-ayat Al-Quran yang lainnya.

3. Dalil-dalil yang menunjukkan tauhid al-asma wash shifat

Firman Allah tabaraka wa ta’ala, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang menguasai hari pembalasan. (Al-Fatihah: 2-3)

Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kalian seru, Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) (Al-Isro:110)

Apakah kalian mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (Maryam: 65)

Dialah Allah, tidak ada Sesembahan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Dia mempunyai al-asmaaul husna (nama-nama yang baik). (Thoha: 8)

Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Asy-Syuro: 11)

Begitu juga pada akhir surat Al-Hasyr, dan yang selainnya dari ayat-ayat Al-Quran.

AYAT-AYAT YANG TERKUMPULKAN DI DALAMNYA PEMBAGIAN KETIGA TAUHID

Termasuk ayat-ayat yang mengumpulkan pembagian tauhid yang tiga adalah firman Allah tabaraka wa ta’ala dalam Surat Maryam.

Rabb (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepada-Nya. Apakah kalian mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)? (Maryam: 65)

Asy-Syaikh Al-‘Allamah Abdurrohman bin Sa’di rahimahullah (berkata) ketika menerangkan bentuk pendalilan dari ayat di atas:
“Ayat ini mengandung prinsip yang agung yaitu: tauhidur- rububiyah, dan Allah ta’ala adalah Rabb, Pencipta, Pemberi rezeki, serta Pengatur segala sesuatu, dan tauhid aluluhiyah wal ibadah. Allah ta’ala adalah Sesembahan yang Berhak untuk Diibadahi. Dan sungguh Rububiyah Allah mewajibkan adanya per-ibadahan serta pentauhidan-Nya. Oleh karena itu di dalam ayat tersebut terdapat fa’ dalam firmannya. Ini menunjukkan kepada suatu sebab, yang maksudnya: karena Allah adalah Rabb bagi segala sesuatu maka Allah pulalah Dzat yang pantas disembah, maka sembahlah Allah. 

Termasuk kandungan ayat tersebut adalah: berteguh hati di dalam beribadah kepada Allah ta’ala dan ini merupakan suatu upaya yang kokoh, serta selalu melatih dan menjaga jiwa agar selalu ber-ibadah kepada Allah ta’ala. Maka termasuk ke dalam hal ini suatu jenis kesabaran yang paling tinggi. Yaitu sabar di dalam perkara-perkara yang wajib dan mustahab, serta sabar dari perkara-perkara yang haram dan makruh, bahkan masuk kedalamnya sabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Karena sabar terhadap berbagai cobaan tanpa adanya rasa murka, dan selalu ridho darinya kepada Allah merupakan bentuk ibadah yang terbesar yang masuk ke dalam firman Allah:“berteguh hatilah dalam beribadat kepada-Nya”

Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah ta’ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, sifat yang penuh dengan ke-agungan, serta kekuasaan yang mulia. Dalam permasalahan ini tidak ada bagi-Nya sesuatu yang serupa, sepadan, yang menyamai. Bahkan Allah ta’ala telah menyendiri dengan kesempurnaan yang mutlak dari berbagai sudut dan sisi” .

SELURUH AYAT AL-QURAN MENETAPKAN TENTANG PEMBAGIAN TAUHID TERSEBUT

Di dalam menerangkan dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan pembagian tauhid, Al-'Allamah Ibnul Qoyyim berkata, setelah menyebutkan semua golongan yang kebatilannya disebut sebagai tauhid: “Adapun tauhid yang diserukan oleh seluruh utusan Allah dan diturunkan dengannya kitabullah sangat bertentangan dengan itu semua (kebatilan yang dianggap tauhid-ed). Tauhid itu ada dua jenisnya: Tauhid fil ma’rifat wal itsbat (tauhid pengenalan dan penetapan) serta tauhid fith tholab wal qasd (tauhid permintaan dan tujuan).

Adapun yang pertama: merupakan hakikat dari Dzat Rabb ta'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, ketinggian-Nya di atas arsy-Nya yang ada di atas langit. Pembicaraan-Nya melalui kitab-Nya, dan Dia mengajak bicara terhadap orang yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya, serta ketentuanNya yang bersifat menyeluruh, dan ber-ragam hikmah-hikmah-Nya. Al-Quran telah benar-benar menjelaskan jenis ini dengan penjelasan yang begitu gamblang. Sebagaimana di awal Surat Al-Hadid, dan Surat Thoha.Pada akhir Surat Al-Hasyr dan awal Surat Tanzilus Sajdah. Awal surat Ali Imron dan seluruh ayat dari Surat Al-Ikhlas dan yang selainnya.

Jenis yang kedua, seperti yang terkandung didalam Surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun (Al-Kafirun), dan di dalam firman-Nya,

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian". (Ali Imron: 64)

Begitu juga pada awal Surat Tanzilul Kitab dan akhirnya. Awal surat Yunus, bagian tengah dan akhirnya. Awal surat Al-A'raf dan akhirnya. Sejumlah ayat dari surat Al-An'am. Dan pada kebanyakan dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran, bahkan pada seluruh surat di dalam Al-Quran terkandung dua jenis tauhid ini.

Lebih dari itu, bahkan kita katakan dengan perkataan yang menyeluruh: bahwasanya seluruh ayat di dalam Al-Quran terkandung padanya at-tauhid, yang mempersaksikan dan yang selalu menyeru kepadanya. Karena Al-Quran isinya kalau bukan pemberitaan tentang Allah, nama-nama, sifat-sifat serta perbuatanNya dan ini adalah tauhid al-ilmi wal khobari (ilmu dan pemberitaan), maka isinya adalah dakwah kepada peribadahan untuk Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya dan meninggalkan semua yang disembah selain Allah dan ini adalah tauhid al-irodiy wath-tholabiy (kehendak dan tuntutan).

Selain itu isi Al-Quran kalau bukan perintah, larangan dan kewajiban untuk mentaati Allah dalam larangan dan perintahnya dan ini adalah hak-hak tauhid dan penyempurnanya, maka isinya adalah pemberitaan tentang karomah Allah terhadap orang-orang yang bertauhid dan taat kepada-Nya, dan apa-apa yang tentukan baginya di dunia dan perkara-perkara apa yang menyebabkan mereka menjadi mulia di akhirat dan ini adalah balasan mentauhidkan Allah.

Al-Quran juga mengandung pemberitaan tentang pelaku kesyirikan dan apa-apa yang Allah tentukan baginya di dunia serta berbagai balasan di dunia yang menyengsarakan mereka, dan apa saja yang akan menimpa mereka kelak dari berbagai adzab, ini merupakan pemberitaan tentang orang yang keluar dari ketentuan hukum tauhid. Maka seluruh Al-Quran mengandung perkara tauhid, hak-haknya dan balasan-balasannya. Begitu juga perkara syirik, pelakunya, serta balasan untuk mereka. Di dalam ayat:

(Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam) adalah tauhid.

(Maha Pemurah lagi Maha Penyayang) adalah tauhid.

(Yang menguasai hari pembalasan) padanya ada tauhid.

(Hanya kepada Engkaulah kami menyembah) merupakan tauhid.

(Hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan) adalah tauhid.

(Tunjukilah kami jalan yang lurus) merupakan tauhid yang berkaitan dengan permintaan petunjuk kepada jalannya para pengikut tauhid yang diberi nikmat oleh Allah.

(Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat). Yaitu orang-orang yang meninggalkan tauhid .

Asy-Syaukani Rahimahullah berkata di dalam muqaddimah kitab beliau yang mulia, Irsyaduts-Tsiqot ila Ittifaqisy-syaro’i’ ‘ala Tauhid wal-Miad wan-nubuwaat :
“Dan ketahuilah bahwa penyebutan ayat-ayat Al-Quran yang telah menjelaskan/menetapkan semua maksud dari tujuan-tujuan (tentang tauhid. Pent), dan juga penetapan tentang samanya syariat-syariat dalam perkara ini. Tidaklah menyulitkan bagi mereka yang membaca Al-Quranul Azhim. Karena jika dia mengambil mushaf yang mulia kemudian berhenti di bagian yang dia inginkan, atau tempat yang dia suka, atau posisi yang dia kehendaki, niscaya dia akan menemukannya (perkara tauhid. pent) dalam keadaan terbentang luas di dalam Al-Quran, dari pembukaan sampai akhirnya”.

PEMBAGIAN TAUHID MERUPAKAN SUATU KEBENARAN YANG SYAR'I YANG AKAN DIKETAHUI DENGAN SUATU PENELAHAAN

Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi Rahimahullah berkata: “Sesungguhnya penelaahan terhadap Al-Quranul Azhim telah menunjukkan bahwa mentauhidkan Allah itu terbagi menjadi tiga bentuk:

Yang pertama: Tauhid dalam Rububiyah. Ini merupakan jenis tauhid yang ter-bentuk dalam fitrahnya orang-orang yang berakal.

Allah ta’ala berfirman, Dan sungguh jika kalian bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: "Allah" (Az-zukhruf:87)

Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezki kepada kalian dari langit dan bumi, atau siapakah yang ber-kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?"Maka mereka akan menjawab: "Allah". Maka katakanlah: "Mengapa kalian tidak bertakwa (kepada-Nya)?"(Yunus:31)

Adapun tentang pengingkaran Fir’aun terhadap jenis tauhid ini dalam ucapannya, Fir`aun bertanya: "Siapa Rabb semesta alam itu?"(Asy-Syu’aro: 23) 

Ini merupakan perihal kebohongan, yang pura-pura tidak tahu, dalam keadaan dia telah mengetahui bahwa dia adalah se-orang hamba yang dipelihara oleh Rabbnya. 

Dengan dalil firman Allah ta’ala, Musa menjawab: "Sesungguhnya kalian telah mengetahui, bahwa tiada yang menurunkan mu`jizat-mu`jizat itu kecuali Rabb Yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. (Al-Isro’:102)

Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya (An-Naml: 14)

Ini merupakan jenis tauhid yang tidak akan memberikan manfaat kecuali disertai dengan memurnikan peribadahan kepada Allah saja. 

Sebagaimana firman Allah ta’ala, Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain). (Yusuf: 106)

Dan ayat-ayat yang menunjukkan tentang tauhid ini banyak sekali.

Yang kedua: Mentauhid-kan Allah ta’ala dalam peribadahan kepada-Nya.

Batasan tauhid jenis ini adalah perealisasian makna “La ilaha illallah”, yang tergabung di dalamnya penafian dan penetapan. Makna penafian dari perkataan tersebut adalah: melepaskan seluruh jenis sesembahan selain Allah, apapun bentuknya, dalam seluruh jenis peribadahan apapun bentuknya. 

Adapun makna penetapan dari kalimat ‘La ilaha illallah’ adalah: meng-esakan Allah jalla wa’ala satu-satunya dalam semua jenis ibadah dengan ikhlas, dalam ketentuan yang telah disyariatkan oleh Allah melalui Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam , dan mayoritas ayat Al-Quran berbicara tentang jenis tauhid ini, dan hal ini merupakan sebab terjadinya peperangan antara para Rasul dan Umatnya:

Mengapa ia menjadikan sesembahan-sesembahan itu menjadi Sesembahan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. (Shod: 5)

Dan di antara ayat-ayat yang menunjukkan jenis tauhid ini adalah firman Allah ta’ala, Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Sesembahan (Yang Haq) melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu (Muhammad: 19).

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu (An-Nahl: 36).

Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kalian, melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Sesembahan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku". (Al-Anbiya: 25)

Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kalian: "Adakah Kami menentukan sesembahan- sesembahan untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?"(Az-Zukhruf: 45)

Katakanlah: "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah: "Bahwasanya Ilahmu adalah Ilah Yang Esa, maka hendaklah kalian berserah diri (kepada-Nya)". (Al Anbiya: 108)

Di dalam ayat yang mulia tersebut, telah diperintahkan untuk mengatakan: Sesungguhnya apa yang diwahyukan kepadanya terbingkai dalam jenis tauhid ini. Hal tersebut Karena kesempurnaan kalimat “La ilaha illallah"yang tercakup didalam semua kitab yang ada. Hal ini mengharuskan untuk taat kepada Allah dengan hanya ber-ibadah kepadaNya saja, dan perkara ini mencakup semua perkara aqidah, perintah serta larangan dan apa yang mengikutinya dari pahala dan hukuman. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid ini.

Yang ketiga: Mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat-Nya.

Tauhid jenis ini dibangun di atas dua prinsip:

Pertama: Mensucikan Allah jalla wa ‘ala dari Men-serupakanNya dengan sifat-sifat makhluk-makhluk, Sebagaimana Allah berfirman,

Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia (Asy-Syuro:11)

Kedua: Beriman dengan apa yang Allah sifatkan bagi diri-Nya atau disifatkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, yang sesuai dengan kesempurnaan dan kemuliaan-Nya. Sebagaimana di dalam firman-Nya:

Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia: dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Asy-Syuro:11)

Bersamaan dengan hal tersebut dilarang berusaha untuk mencari bagaimana hakekat sifat Allah (sehingga keluar dari keyakinan para salaf. Pent).
Allah berfirman:

Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya.(Thooha:110)

Dan sudah kami paparkan pembahasan ini secara lengkap dan luas melalui ayat Al-Quran dalam surat Al-A'raf.

Di dalam Al-Quranul-Azhim terdapat banyak keterangan tentang orang-orang kafir dan pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah jalla wa’ala serta wajibnya mentauhidkan-Nya dalam peribadahan kepadaNya. Oleh karena itulah Allah mengajak bicara mereka dalam permasalahan tauhid rububiyah dengan menggunakan istifham at-taqrir (dalam bentuk pertanyaan yang bersifat ketetapan. Pent). Ketika mereka mengakui rububiyah Allah maka dengan tauhid rubiyah tersebut mereka seharusnya mengakui juga bahwa Allah-lah satu-satunya yang berhak untuk disembah, Dan Allah mencela mereka serta mengingkari atas kesyirikan mereka terhadap Allah dengan sesuatu yang lain, hal ini bersamaan dengan pengakuan mereka bahwasanya Allah adalah Rabb mereka satu-satunya. Karena barangsiapa yang mengakui bahwa Allah adalah Rabb satu-satunya, mengharuskan dari pengakuan mereka untuk meyakini: bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. 

Termasuk contoh-contoh dalam perkara ini adalah firman Allah :

• Katakanlah: "Siapakah yang memberi rizqi kepada kalian dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan"(Yunus:31)

Sampai dengan firman-Nya: Maka mereka akan menjawab: "Allah"

Setelah mereka mengakui rububiyahNya, maka Allah mencela mereka sebagai pengingkaran atas tindakan kesyirikan mereka terhadap Allah dengan yang selain-Nya melalui firman-Nya: Maka katakanlah: "Mengapa kalian tidak bertakwa (kepada-Nya)?"

• Dan termasuk juga dalam hal ini firman Allah: Katakanlah: "Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika kalian mengetahui?"Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah."

Setelah mereka mengakui (rububiyahNya), Allah mencela mereka sebagai pengingkaran atas kesyirikan mereka dengan firman-Nya, Katakanlah: "Maka apakah kalian tidak ingat?"

• Kemudian Allah berfirman, Katakanlah: "Siapakah Yang Empunya langit yang tujuh dan Yang Empunya `Arsy yang besar?"Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah."

Sesudah mereka mengakui (rububiyah Allah), Allah cela mereka sebagai pengingkaran atas kesyirikan mereka dengan firman-Nya: Katakanlah: "Maka apakah kalian tidak bertakwa?"

• Kemudian Allah berfirman: Katakanlah: "Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab) -Nya, jika kalian mengetahui?"Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah."

Setelah mereka mengakui (rububiyah Allah), Allah mencela mereka sebagai pengingkaran atas kesyirikan mereka dengan firman-Nya: Katakanlah: "(Kalau demikian), maka dari jalan manakah kalian ditipu?"(Al-Mu’minun:84-89)

• Termasuk juga firman Allah ta’ala: Katakanlah: "Siapakah Rabb langit dan bumi?"Jawabnya: "Allah".

Setelah benar pengakuan mereka (terhadap rububiyahNya), Allah mencela mereka sebagai pengingkaran atas kesyirikan mereka dengan firman-Nya: Katakanlah: "Maka patutkah kalian mengambil pelindung-pelindung kalian dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) kemudharatan bagi diri mereka sendiri?". (Ar-Ra’d: 16)

• Termasuk juga firman Allah ta’ala, Dan sesungguhnya jika kalian tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?"Tentu mereka akan menjawab: "Allah".

Setelah benar pengakuan mereka (terhadap rububiyahNya), Allah mencela mereka sebagai pengingkaran atas kesyirikan mereka dengan firman-Nya: Maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar). (Al-Ankabut: 61)

• Firman Allah ta’ala: Dan sesungguhnya jika kalian menanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya?"Tentu mereka akan menjawab: "Allah".

Setelah benar pengakuan mereka (terhadap rububiyahNya), Allah mencela mereka sebagai pengingkaran atas kesyirikan mereka dengan firman-Nya: Katakanlah: "Segala puji bagi Allah", tetapi kebanyakan mereka tidak memahami (nya). (Al-Ankabut:63)

• Dan firman Allah, Dan sesungguhnya jika kalian tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?"Tentu mereka akan menjawab: "Allah".

Setelah benar pengakuan mereka (terhadap rububiyahNya), Allah mencela mereka sebagai pengingkaran atas kesyirikan mereka dengan firman-Nya: Katakanlah: "Segala puji bagi Allah"; tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (Luqman: 25)

• Dan firman-Nya, Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?"Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untuk kalian dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kalian sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya?

Tidak diragukan lagi bahwa jawabannya yang tidak ada jawaban yang lainnya kecuali: Dia adalah yang Maha Berkuasa atas penciptaan langit dan bumi, dan apa-apa yang disebut bersamanya, adalah sesuatu yang lebih baik dari benda mati yang tidak mampu berbuat apapun. Setelah jelas pengakuan mereka,maka 
Allah mencela mereka sebagai mengingkari atas perbuatan mereka dengan firman-Nya: Apakah di samping Allah ada ilah (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) mereka adalah orangorang yang menyimpang (dari kebenaran).

• Setelah itu Allah berfirman: Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk (mengkokohkan) nya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut?

Tidak diragukan lagi bahwa jawabannya yang tidak ada lagi jawaban yang lainnya kecuali seperti yang sebelumnya. Setelah menunjukkan pengakuan mereka terhadap hal tersebut, maka Allah mencela mereka dengan firman-Nya: Apakah di samping Allah ada ilah (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

• Selanjutnya Allah jalla wa’ala berfirman: Atau siapakah yang memperkenankan (do`a) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdo`a kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kalian (manusia) sebagai khalifah di bumi?

Tidak diragukan lagi bahwa jawabannya adalah seperti yang sebelumnya. Setekah menunjukkan pengakuan mereka terhadap hal tersebut, Allah mencela mereka dengan firman-Nya: Apakah di samping Allah ada ilah (yang lain)? Amat sedikitlah kalian mengingati (Nya).

• Kemudian Allah berfirman: Atau siapakah yang memberikan petunjuk kepada kalian dalam kegelapan di daratan dan laut dan siapa (pula) kah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum (kedatangan) rahmat-Nya?

Tidak diragukan lagi bahwa jawabannya seperti yang sebelumnya. Setelah menunjukkan pengakuan mereka terhadap hal tersebut, Allah mencela mereka dengan firman-Nya: Apakah di samping Allah ada ilah (yang lain)? Maha Tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan (dengan-Nya).

• Setelah itu Allah berfirman: Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya), kemudian mengulanginya (lagi), dan siapa (pula) yang memberikan rizqi kepada kalian dari langit dan bumi?

Tidak diragukan lagi bahwa jawabannya seperti yang sebelumnya. Setelah menunjukkan pengakuan mereka terhadap hal tersebut, Allah mencela mereka dengan firman-Nya: Apakah di samping Allah ada ilah (yang lain)? Katakanlah: "tunjukkanlah bukti kebenaran kalian, jika kalian memang orang-orang yang benar". (An-Naml: 59 – 64)

• Dan firman-Nya: Allah-lah yang menciptakan kalian, kemudian memberi kalian rezki, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian (kembali). Adakah di antara yang kalian sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu?

Tidak diragukan lagi bahwa jawabannya yang tidak ada lagi jawaban sama sekali kecual adalah: Tidak ada dari apa yang kami sekutukan mampu untuk melakukan sesuatu dari hal yang disebutkan, seperti menciptakan, memberi rezki, mematikan, serta menghidupkan. Setelah menunjukkan pengakuan mereka terrhadap hal tersebut, Allah mencela mereka dengan firman-Nya: Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. (Ar-Rum: 40)

Dan ayat-ayat seperti ini banyak sekali jumlahnya, oleh karena itu kami telah menyebutkannya di luar pembahasan ini yang Sesungguhnya semua pertanyaan yang berkaitan dengan Tauhidur-rububiyah merupakan istifham taqrir (pertanyaan yang kandunganya adalah penetapan. Pent) Yang dimaksudkan adalah ketika mereka mengakui (rububiyah Allah) maka Allah mencela dan mengingkari terhadap pengakuan tersebut. Karena pengakuan terhadap rububiyah Allah secara otomatis seharusnya di ikuti dengan pengakuan ter-hadap Uluhiyah-Nya seperti firman Allah ta’ala:

"Apakah ada keragu-raguan terhadap Allah?"(Ibrohim: 10)

Dan firman-Nya: Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Rabb selain Allah?"(Al-An’am: 163)

Ada sebagian ulama yang menyangka bahwa ini merupakan isitfham inkar (pertanyaan yang sifatnya adalah pengingkaran. Pent). Karena penelitian terhadap Al-Quran menunjukkan bahwa istifham yang berkaitan dengan rububiyah adalah istifham taqrir dan bukan istifham inkar. Hal ini karena mereka tidaklah mengingkari rububiyah sebagaimana yang saya perhatikan dari banyaknya ayat yang menunjukkan hal tersebut. 

Insya Allah anda akan menemui penjelasan tentang pembagian tauhid pada banyak tempat di dalam kitab yang diberkahi ini, sesuai dengan tempat pembahasannya dalam ayat-ayat yang akan kami paparkan dengan ayat yang lain.” Sampai di sini ucapan beliau rahimahullah. 

Telah saya nukilkan ucapan beliau dengan panjang lebar karena pentingnya hal tersebut. Beliau Rahimahullah telah mengingatkan bahwa pembagian tauhid yang tiga diambil melalui penelitian terhadap nash-nash Al-Quranul Karim. Dan melalui hal ini, maka diketahui bahwa pembagian ini adalah suatu hakikat syariat yang berlandaskan dari Kitabullah ta’ala, bukan istilah yang dikarang oleh sebagian ulama.

Berkata Asy-Syaikh Al-‘Allamah Bakr Abu Zaid hafizhahullah: “Pembagian yang diperoleh dengan penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh para ulama salaf, sebagaimana yang telah di isyaratkan oleh Ibnu Mandah, Ibnu Jarir Ath-Thobari dan yang selain keduanya telah mengisyaratkannya. Hal tersebut telah dijelaskan pula oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiah dan Ibnul Qoyyim, Begitu pula Az-Zubaidi di dalam kitab Tajul-'Urusy, dan juga guru kami Asy-Syinqithi di dalam Adwa'ul Bayan semoga Allah merahmati mereka semua. Pembagian ini merupakan penelitian yang menyeluruh dari nash-nash syariat, sebagaimana hal yang sudah diketahui di kalangan para ulama yang membidangi dalam berbagai ilmu pengetahuan, sebagaimana upaya yang dilakukan para ahli nahwu di menelaah ungkapan orang Arab yang terbagi menjadi ism, fiil, dan huruf dalam keadaan orang-orang Arab tidaklah marah dan mencela para ahli nahwu, Dan demikianlah berbagai bentuk penelitian yang terjadi dalam berbagai disiplin ilmu" . 

Dan tidaklah seseorang itu beriman dengan tauhid, apabila dia tidak beriman dengan pembagian ketiga tauhid yang bersandarkan dari nash-nash yang syar’i, tauhid yang diinginkan secara syar’i adalah beriman kepada keesaan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah, serta nama-nama dan sifat-sifat-Nya, maka barang siapa yang tidak meyakini secara keseluruhan berarti dia bukanlah seorang yang bertauhid.

PEMBAGIAN TAUHID YANG TERSIRAT DI DALAM KALIMAT TAUHID (LAILAHA ILLALLAH)

Bahkan kalimat tauhid "Lailaha illallah"yang merupakan pokok dan asas agama telah menunjukkan pembagian tauhid yang berjumlah tiga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiah –rahimahullah-: 

"Di dalam syahadat La ilaha ilallah terdapat sifat ilahiyah yang merupakan asas dari tiga tauhid: Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, serta tauhid al-asma wa sifat. Agama para rasul serta apa-apa yang diturunkan kepada mereka selalu menyerukan permasalahan ini. Perkara ini juga merupakan pondasi terbesar yang tersirat di dalam kalimat “La ilaha illallah"yang sesuai dan terbukti dengan akal-akal serta fitrah".

Adapun sisi yang tersirat di dalam kalimat yang agung ini terhadap pembagian tauhid yang tiga, akan tampak secara jelas bagi orang yang memperhatikannya. 

Kalimat "Lailahaillallah"menunjukkan ketetapan suatu ibadah yang hanya untuk Allah serta menafikan peribadahan kepada yang selain-Nya. Sebagaimana kalimat ini menunjukkan pula atas jenis tauhid ar-rububiyah, karena sesuatu yang lemah tidaklah pantas dijadikan sebagai ilah (sesembahan). "Lailaha illallah" juga menunjukkan tauhid al-asma wash shifat, karena sesuatu yang kosong dari nama dan sifat bukanlah sesuatu apapun, bahkan dia tidak berwujud. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, "Al-Musyabbih (orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-pent) merupakan penyembah berhala, Al-Mua'thil (yang menafikan sifat Allah) menyembah sesuatu yang tidak eksis, sedangkan Al-Muwahhid (orang – orang yang bertauhid) menyembah penguasa bumi dan langit".

PERKATAAN–PERKATAAN PARA SALAF YANG MENJELASKAN PEMBAGIAN TAUHID

Kitab-kitab salafush sholih sarat dengan pembagian tauhid tersebut, terkadang disebutkan secara langsung atau sesuatu yang tersirat, apabila aku nukilkan semua yang aku ketahui tentang perkataan mereka dalam permasalahan itu, maka pembahasannya akan panjang. Akan tetapi aku cukupkan di sini dengan sebagian nukilan dari para salaf umat ini dan untaian ringkas dan mudah dari perkataan mereka yang mengandung penyebutan pembagian tauhid yang tiga.

1. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu’man bin Tsabit yang wafat pada tahun 150 H berkata dalam kitab beliau Al-Fiqhul Absath :

“Allah itu diseru dengan suatu sifat yang tinggi bukan dengan sifat yang rendahan, karena sifat yang rendah bukanlah termasuk sifat rububiyah dan uluhiyah sedikitpun”.

Perkataan beliau: “Diseru dengan suatu sifat yang tinggi bukan dengan sifat yang rendahan”, padanya terdapat penetapan sifat ketinggian Allah. Dan ini termasuk ke dalam tauhid asma wash shifat yang di dalamnya terdapat bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah, Mu’tazilah, Asya'iroh, Maturidiyah dan golongan lainnya yang menolak ketinggian Allah. Perkataan beliau, “..termasuk sifat rububiyah”, padanya terdapat penetapan tauhid rububiyah. Adapun perkataan beliau, “..dan uluhiyah”. Di dalamnya terdapat penetapan tauhid uluhiyah.

2. Ibnu Mandah berkata di dalam kitabnya At-Tauhid: Mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abu Ja’far As-Sarkhosi, berkata kepada kami Muhammad bin Salamah Al-Balkhi, berkata kepada kami Bisyr bin Al-Walid Al-Qodhi dari Abu Yusuf Al-Qodhi (Ya’qub bin Ibrohim bin Hubaib Al-Kufi, murid Abu Hanifah yang meninggal pada tahun 182 H).

Dia berkata, “Tauhid itu tidaklah dibangun dengan qiyas , apakah engkau tidak mendengar firman Allah ‘azza wa jalla dalam ayat dimana Allah mensifati diri-Nya, bahwasanya Dia Maha Mengetahui, Maha Menetapkan, Maha Kuat, Maha Menguasai. Tidaklah Allah mengatakan, “Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui dan Maha Menetapkan karena disebabkan sesuatu hal sehinggga Aku menetapkan dan bisa mengetahui, dan demikian pula dalam makna “Aku Menguasai”. Oleh karena itu tidaklah diperbolehkan mempergunakan qiyas di dalam permasalahan tauhid. Tidaklah Dia digelari dengan suatu nama kecuali dengan nama-nama-Nya, dan tidaklah Dia disifati melainkan dengan sifat-sifat-Nya. Allah ta’ala telah berfirman dalam kitab-Nya,

Hai manusia, sembahlah Rabb kalian Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. (Al-Baqarah: 21)

Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah. (Al-A'raf: 185)

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut (Al-Baqarah: 164)

Abu Yusuf mengatakan, “Allah tidaklah berfirman, “Lihatlah bagaimana Aku mengetahui, bagaimana Aku menetapkan, bagaimana aku menciptakan”. Akan tetapi Allah berfirman, “Lihatlah bagaimana hal itu diciptakan”. Kemudian firman Allah ta’ala, Allah menciptakan kalian, kemudian mewafatkan kalian (An-Naml: 70)

Dan (juga) pada diri kalian sendiri. Maka apakah kalian tiada memperhatikan? (Adz-Dzariyat: 21)

Maksud ayat ini adalah, “Pelajarilah olehmu bahwa semua perkara ini pasti ada penguasa yang membolak-balikkannya, menciptakannya dan yang akan mengembalikannya, dan sesungguhnya engkau itu diciptakan, dan memiliki pencipta. 

Allah 'azza wa jalla memberikan bimbingan kepada para hamba-Nya dengan berbagai makhluk-Nya agar mereka mengetahui bahwa sesungguhnya mereka memiliki penguasa yang harus mereka sembah, taati dan mereka esakan serta untuk mengetahui bahwasanya Allah-lah yang menciptakan mereka, tidaklah mereka tercipta dengan sendirinya. 

Kemudian memberikan gelar kepada diri-Nya, dengan firman-Nya, "Aku adalah Ar-Rahman, Aku adalah Ar-Rohim, Aku adalah Pencipta, Aku adalah Al-Qodir, Aku adalah Al-Malik". Yang maksudnya bahwasanya Dzat yang menjadikan kalian semuanya itu bergelar Al-Malik, Al-Qodir, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rohim. Dan dengan nama-nama tersebut Dia disifati".

Selanjutnya Abu Yusuf berkata, "Allah bisa dikenal melalui ayat-ayat-Nya dan dengan ciptaan-Nya dan disifati dengan sifat –sifat-Nya, serta dinamakan dengan nama-nama-Nya sebagaimana yang telah Dia sifatkan di dalam kitab-Nya, dan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul-Nya kepada para hamba-Nya. 

Kemudian beliau berkata, "Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla menciptakanmu dan menjadikan pada dirimu organ-organ tubuh yang saling membutuhkan satu sama lain. Dia pulalah yang memindahkanmu dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Agar kalian mengetahui bahwa engkau memiliki Rabb. Allah dijadikan pada dirimu ada suatu bikti atas kalian yang bisa diketahui dengan mencermati penciptaan dirinya. Kemudian Allah mensifati diri-Nya, dengan perkataan-Nya, "Aku Ar-Rabb, Aku Ar-Rohman, Aku Allah, Aku Al-Qodir, Aku Al-Malik”. Maka Allah disifatkan dengan sifat-sifat-Nya dan dinamakan dengan nama-nama-Nya.

Allah berfirman, Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kalian seru, Dia mempunyai al-asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) (Al-Isro’: 110)

Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. (Al-A'raf: 180)

Bagi-Nya asma-ul husna,Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Hasyr: 24)

Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita untuk mentauhidkan-Nya. Dan tidaklah tauhid tersebut dibangun di atas qiyas. Hal ini dikarenakan qiyas berlaku pada sesuatu yang memiliki persamaan dengan yang lainnya. Allah ta'ala Maha Suci. Tidak ada yang menyerupai-Nya, tidak ada yang semisal dengan-Nya. Maha Suci Allah Sebaik-baik Pencipta".

Lalu beliau berkata, "Lalu bagaimana mungkin tauhid dibangun di atas qiyas dalam keadaan Allah adalah Pencipta para makhluk, lain halnya makhluk. Tidak ada yang serupa dengan-Nya. Dialah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu untuk beriman dengan segala yang dibawa oleh nabinya shallallahu 'alaihi wasallam. 

Allah berfirman, Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Sesembahan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kalian mendapat petunjuk". (Al-A'raf: 158)

Allah 'azza wa jalla telah memerintahkanmu untuk menjadi orang yang mengikuti, mendengar dan mentaati. Apabila diberi kebebasan bagi umat untuk mendefinisikan tauhid dan keimanan dengan akal, qiyas dan hawa nafsunya, maka mereka akan tersesat. Apakah engkau tidak mendengar firman Allah 'azza wa jalla.

Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit-langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. (Al-Mu’minun: 71)

Maka pahamilah apa-apa yang telah ditafsirkan dalam permasalahan tersebut . 

Al-Imam Al-Hafizh "Penegak Sunnah" Abul Qosim Isma'il At-Taimi Al-Ashbahani yang meninggal di tahun 535 H meriwayatkannya pula dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah wa Syarh At-Tauhid wa Madzhabi Ahlissunnah. Karena pentingnya perkara tersebut, maka beliau mengkhususkannya dalam pasal tersendiri. Beliau berkata, "Pasal: Larangan untuk Mencari Tahu tentang Hakikat sifat-sifat Allah 'azza wa jalla (yang Keluar dari Ketentuan Para Salaf)". Kemudian beliau menyebutkan riwayat tersebut dengan sanad-sanadnya dari jalan As-Sarkhosi . Dan atsar Abu Yusuf yang telah diriwayatkan oleh kedua imam tersebut merupakan sesuatu yang memiliki posisi yang besar, tercakup di dalamnya pembagian tauhid yang tiga: Tauhidur-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, serta tauhid al-asma wash shifat.

Berkata guru kami DR. Ali Faqihi ketika mengomentari atsar ini, "Abu Yusuf telah mengucapkan suatu kalimat yang berharga di dalam permasalahan tauhid. Yaitu jelasnya (penyebutan) Tauhidur-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, serta tauhid al-asma wash shifat. Beliau juga menyebutkan bahwa tidak boleh mempergunakan qiyas dalam permasalahan tauhid perkara tauhid tidaklah bisa diambil dengan qiyas yang dan beliau menerangkan bahwa qiyas tidak bisa berlaku kecuali jika didapatkan sebuah 'illah (sebab), yang mana beliau berkata, "Apakah engkau tidak mendengar firman Allah Allah ‘azza wa jalla dalam ayat dimana Allah mensifati diri-Nya. Bahwasanya Allah Maha Mengetahui, Maha Menetapkan, Maha Kuat, Maha Menguasai. Allah tidaklah mengatakan, “Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui dan Maha Menetapkan karena disebabkan sesuatu hal sehinggga Aku menetapkan dan bisa mengetahui". 

Beliau berkata pula, "Oleh karena itu perkara tauhid tidak boleh dibangun di atas qiyas. Dan tidak boleh memberikan nama kepada Allah kecuali dengan nama-nama-Nya. Dan demikian pula tidak boleh mensifati-Nya kecuali dengan sifat-sifat-Nya". Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil dalam permasalahan ini. Selanjutnya beliau berkata, “Allah tidaklah mengatakan: “Lihatlah bagaimana Aku mengetahui, bagaimana Aku menetapkan, bagaimana aku menciptakan”. Tapi Allah berfirman, “Lihatlah bagaimana hal itu diciptakan...dst.”

Sesungguhnya apa yang beliau (Abu Yusuf) –rahimahullah- sebutkan tidaklah membutuhkan penjelasan. Perhatikanlah (ungkapannya), niscaya akan engkau dapati di dalamnya bantahan terhadap orang-orang mulhid (atheis) yang mengingkari dalam permasalahan rububiyah serta asma wa shifat yang beliau kaitkan permasalahan tersebut dengan permasalahan pengesaan dalam ibadah, dan keta'atatan yang hanya milik Allah satu-satunya" .

3. Ibnu Jarir Ath-Thobari yang wafat pada tahun 310 H berkata dalam tafsirnya terhadap firman Allah ta'ala,

Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Sesembahan (Yang Haq) melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu. (Muhammad: 19)

"Maka ketahuilah wahai Muhammad, bahwa tidak ada sesembahan yang pantas atau layak baginya untuk disembah, dan tidak boleh bagimu serta bagi seluruh makhluk untuk menyembahnya kecuali Allah yang menciptakan para makhluk, Penguasa seluruh alam, yang segala sesuatu tunduk padanya dengan kekuasaan rububiyah-Nya" .

4. Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thohawi yang wafat pada tahun 321 H berkata dalam muqadimah kitab aqidahnya yang masyhur dengan nama Ath-Thohawiyah,

"Kami katakan dengan penuh keyakinan –dan semoga Allah memberikan curahan taufiknya-, dalam masalah pengesaan terhadap Allah: Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, tidak ada sesuatu yang sepadan dengan-Nya, tidak ada sesuatupun yang mampu untuk mengalahkan-Nya, dan tidak ada sesembahan yang haq melainkan Dia...".

Maka ucapan beliau, "Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya", tercakup di dalamnya pembagian tauhid yang berjumlah tiga, yaitu Allah adalah Maha Suci, Esa, dan tidak ada sekutu bagi-Nya di dalam kekuasaan-Nya. Maha Esa pula, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam perkara uluhiyah-Nya. Dan juga Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya dalam nama-nama dan sifat-sifat-Nya.

Kata beliau, "Tidak ada sesuatu yang semisal dengan-Nya". Ini merupakan tauhid al-asma wash shifat. Ucapan beliau juga, "Tidak ada sesuatu pun yang mengalahkan-Nya", ini masuk ke dalam Tauhidur-rububiyah. Dan pada ucapan beliau, "Tidak ada sesembahan yang haq melainkan Dia", ini merupakan tauhid al-uluhiyah. 

Maka pembagian tauhid yang berjumlah tiga ini merupakan sesuatu yang jelas dan gamblang di dalam ucapan Al-Imam (Abu Ja’far At-Thohawi) –rahimahullah- ini. Beliau telah menyebutkannya di dalam muqadimah kitab At-Thohawiyah yang di dalamnya mencakup "Pemaparan aqidah ahlus sunnah wal jama'ah di atas madzhab para ulama: Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit Al-Kufi, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrohim Al-Anshori, serta Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani –semoga Allah meridhoi mereka semua-, dan apa yang mereka yakini merupakan suatu prinsip agama yang dengannya mereka tunduk Rabb semesta alam".

5. Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti yang meninggal pada tahun 354 H berkata pada mukadimah kitabnya Roudhotul Uqola' wa Nuzhatul Fudholaa' ,

"Segala puji bagi Allah Yang Maha Tunggal dalam keesaan uluhiah-Nya, Yang Maha Mulia dengan keagungan rububiyah-Nya yang Yang mengurusi semua yang hidup dengan ketentuan batas akhir (ajal), Yang Maha Mengetahui tentang perubahan segalanya dan keadaan-keadaannya, Yang Menganugerahkan berbagai karunia, Yang Mencurahkan berbagai nikmat-nikmat-Nya, Yang Berkuasa dalam segala penciptaan kapan pun Dia menginginkannya, dengan tanpa adanya pembantu ataupun penasehat. Dia menciptakan manusia sebagaimana yang Dia kehendaki dengan tanpa adanya orang yang bisa menyamai dan menandingi-Nya. Berjalan semua makhluk dibawah kekuasaan dan kehendak-Nya, dan benar-benar keagungan Allah dan kehendak-Nya menguasai keberadaan makhluk". Kemudian beliau menyebutkan pembagian yang tiga: Al-uluhiyah, ar-rububiyah, serta al asma wash shifat.

6. Ibnu Abi Zaid Al-Qoirowani Al-Maliki yang meninggal dunia pada tahun 386 H menyebutkan di dalam mukadimah kitab aqidahnya, 

"Termasuk ke dalamnya: Beriman dengan hati serta mengucapkannya dengan lisan bahwasanya Allah adalah Sesembahan Yang Maha Esa, tidak ada sesembahan selain-Nya, tidak ada yang serupa dan sebanding dengan-Nya, dia tidak memiliki anak maupun orang tua. Tidak ada pembantu dan sekutu, tidak ada permulaan bagi uluhiyah-Nya, serta juga tidak ada penghabisan bagi yang selainnya (dari sifat Allah–pent). Tidak mungkin menjangkau tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah dengan sekedar sifat–sifat yang disebut oleh orang-orang yang mensifati-Nya, dan kaum cendekiawan tidak akan bisa menjangkau urusan Allah dengan olah pikirnya". 

Sampai beliau berkata, "Maha Tinggi Allah akan terjadi sesuatu di luar kehendak Allah, dan Maha tinggi Allah untuk bersifat membutuhkan kepada makhluk-Nya, Dia adalah pencipta segala sesuatu. Ingatlah dia adalah Rabb para hamba dan Rabb dari perbuatan-perbuatan mereka. Maha Menentukan gerakan-gerakan dan akhir kehidupan mereka".

7. Berkata Al-Imam Abu Abdillah Ubaidullah bin Muhammad bin Baththoh Al-'Akbari -wafat pada tahun 387 H- di dalam kitabnya Al-Ibanah ‘an Syariati Al-Firqotin Najiyah wa Mujanibatil Firrqotil Madzmumah, 

"Sesungguhnya prinsip keimanan kepada Allah yang wajib bagi para makhluk untuk meyakininya dalam menetap keimanan kepada-Nya ada tiga bagian:

Yang pertama: seorang hamba harus meyakini Rabbaniyah Allah. Yang demikian itu sebagai pemisah antara madzhab ahlu ta'thil yang tidak menetapkan adanya pencipta.

Yang kedua: seorang hamba harus meyakini keesaan Allah. Hal ini untuk membedakan dengan madzhab pelaku syirik yang menetapkan adanya pencipta namun mereka menyekutukan Allah dalam peribadahan-Nya.

Yang ketiga: dia harus meyakini bahwa Allah disifati dengan sifat-sifat yang denganya Allah mensifati diri-Nya, seperi ilmu, qudroh, hikmah dan seluruh apa yang Dia sifatkan di dalam kitab-Nya.

Apabila telah kita ketahui bahwa kebanyakan orang yang telah mengakui Allah, serta mentauhidkan-Nya dengan dengan sesuatu yang mutlak, terkadang menyimpang dalam masalah sifat-sifat-Nya, sehingga penyimpangan mereka dalam masalah itu telah merusak tauhidnya. Ini karena kita lihat bahwa Allah ta'ala telah menyeru para hamba-Nya untuk meyakini setiap jenis dari ketiga hal (yaitu tauhid-pent) tersebut dan beriman dengannya.

Adapun seruan-seruan Allah kepada mereka untuk mengakui Rabbaniyah serta keesaan-Nya, tidaklah kami sebutkan, mengingat panjang dan luasnya pembahasan hal tersebut, Dan juga karena golongan Jahmiyah-pun mengakui bahwa mereka menetapkan keduanya (yaitu pengakuan rububiyah serta keesaan Allah –pent). Namun karena mereka mengingkari sifat-sifat Allah maka batallah pengakuan mereka terhadap keduanya". 

Kemudian beliau memberikan dalil yang menunjukkan kebatilan perkatan Jahmiyah dalam penafian sifat. Ini merupakan ungkapan yang sangat jelas yang memaparkan tentang pembagian tauhid yang tiga. Renungkan –semoga Allah menjagamu- ucapan Ibnu Baththah: “Ini karena kita lihat bahwa Allah ta'ala telah menyeru para hambaNya untuk meyakini setiap jenis dari ketiganya". Padanya terdapat bantahan yang jelas terhadap orang-orang yang menyangka bahwa pembagian ini tidak terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya sholallahu 'alaihi wasallam.

Dan perhatikan juga apa yang beliau sampaikan dalam permulaan ucapannya, "Sesungguhnya prinsip keimanan kepada Allah yang wajib bagi para makhluk untuk meyakininya dalam menetapkan keimanan kepada-Nya ada tiga bagian…". Beliau –rahimahullah- telah menegaskan bahwa pembagian tauhid yang tiga merupakan prinsip iman yang wajib bagi makhluk untuk meyakininya dalam menetapkan keimanan kepada Allah. Dan maknanya tidaklah beriman serta bertauhid, orang yang tidak memiliki ketiga perkara tersebut. Hal ini karena keimanan dan tauhid adalah hanya mengesakan Allah dalam ketiga perkara tersebut. 

Barang siapa yang tidak memiliki tauhid rububiyah berarti dia adalah orang yang mengingkari adanya pencipta, berarti dia telah berbuat syirik dalam rububiyah Allah. Barangsiapa yang tidak meyakini tauhid uluhiyah maka dia telah berbuat kesyirikan dalam uluhiyah dan dalam per-ibadahan kepada Allah sebagaimana yang terjadi dari para penyembah berhala. Dan barangsiapa yang tidak mengakui tauhid al-asma wash shifat maka dia kafir, menyimpang dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya.

8. Al-Imam Al-Hafizh Abu Abdillah Muhammad bin Ishaq bin Yahya bin Mandah yang meninggal pada tahun 395 H menyebutkan pembagian tauhid dalam kitabnya, Kitabut Tauhid wa Ma'rifati Asmaillah 'azza wa jalla wa Shifatihi 'Alal Ittifaq wat Tafarrud. Beliau juga menyampaikan banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan penjelasan yang luas yang tidak memerlukan tambahan.

Beberapa bab yang beliau susun, yang berkaitan dengan Tauhidur-rububiyah adalah sebagai berikut:

1. Penyebutan apa yang Allah 'azza wa jalla sifatkan tentang diri-Nya dan yang menunjukkan keesaan-Nya 'azza wa jalla dan bahwasanya Dia Maha Tunggal, Tempat Bergantung Segala Sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada yang setara dengan-Nya.
2. Penyebutan tentang permulaan penciptaan.
3. Penyebutan dalil bahwasanya Allah menciptakan 'arsy terlebih dahulu sebelum penciptaan segala sesuatu.
4. Penyebutan dalil bahwa Allah menentukan takdir segala sesuatu sebelum penciptaan makhluk.
5. Penyebutan ayat-ayat yang jelas yang bisa digunakan oleh para ulil albab (orang-orang yang berfikir) untuk mengenaliNya. Yaitu tanda-tanda kebesaran Allah 'azza wa jalla yang ada pada makhluknya yang dengannya seseorang bisa untuk mengetahui keesaannya melalui kesempurnaan penciptaan-Nya, serta hikmah-Nya yang tiada banding dalam penciptaan langit dan bumi.
6. Penyebutan ayat-ayat secara sistematis dan jelas yang menunjukkan atas keesaan-Nya.
7. Penyebutan ayat-ayat yang selaras dan tersusun rapi, yang menunjukkan tauhidullah 'azza wa jalla, dalam sifat penciptaan langit-langit yang tersebut di dalam Al-Quran dan yang telah diterangkan oleh lisan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagai peringatan bagi makhluk-Nya. Kemudian beliau menyebutkan bab-bab yang selain itu.

Dan dari bab-bab yang beliau simpulkan dan berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah adalah sebagai berikut:

1. Penyebutan tentang pengenalan terhadap nama-nama Allah 'azza wa jalla yang indah, dimana Allah menamakan diri-Nya dengan nama-nama tersebut, dan Allah mengkhabarkannya kepada hamba-hamba-Nya untuk supaya mengenaliNya, berdoa dan berdzikir dengannya.
2. Penyebutan dan penjelasan tentang nama Allah yang agung yang mana Allah menamakan diriNya dan Dia sangat memuliakan nama tersebut dari seluruh bagian zikir. Dan disebutkan di dalam bab ini beberapa hal, diantaranya:

• Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Aku diperintahkan untuk menyeru manusia kepada syahadat La ilaha illallah (tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah)"
• Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Islam itu dibangun atas syahadat La ilaha illallah"
• Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam"
• Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada seorang laki-laki, "Katakan Rabbku adalah Allah kemudian istiqomahlah".
• Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada seorang laki-laki, "Allah menahanku dari dirimu"
• Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam , "Barangsiapa yang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah 'azza wa jalla, barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat syirik".
• Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam , "Berdzikirlah kalian kepada Allah dalam setiap perkara, Allah berfirman: 'Berdzikirlah kalian kepada Allah dengan dzikir yang banyak'.(Al-Jumu'ah:10)" .

Beliau juga banyak menyebutkan beberapa perkara lain yang berkaitan dengan tauhid aluluhiyah. Dan dari bab-bab yang beliau simpulkan dan berkaitan dengan tauhid al-asma wash shifat adalah sebagai berikut: Penyebutan penjelasan tentang sifat-sifat Allah 'azza wa jalla yang Allah sifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut, dengan apa (dari sifat-sifat. Pent) yang telah Allah turunkan dalam kitab-Nya, serta dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang pensifatan Rabbnya 'azza wa jalla sebagai bentuk penjelasan kepada umatnya. Beliau juga telah banyak menyebutkan bab-bab lain dalam permasalahan tauhid al-asma wash shifat , dan sebelum penyebutan bab tersebut beliau terlebih dahulu menyebutkan sejumlah besar tentang asmaul-husna bagi Allah ta'ala. 

Guru kami DR. Ali bin Nashir Faqihi menyebutkan dalam mukadimah tentang komentarnya terhadap kitab Ibnu Mandah yang telah beliau teliti: "Penulis kitab ini hidup pada abad ke-empat hijriah (310-395 H), dan kitab beliau telah mencakup dalam pembagian tauhid yang telah tersebutkan penyebutannya dalam kitabullah ta'ala, yaitu Tauhidur-rububiyah, tauhidul-uluhiyah, serta tauhidul-asma wash shifat. Maka beliau memulai dengan membahas keesaan Allah dalam rububiyah, yang kemudian mengkaitkan penjelasan ini dengan permasalahan Pengesaan Allah di dalam uluhiyah. Kemudian beliau menyebutkan sebuah judul dalam permasalahan tauhid al-asma, dari situ beliau masuk dalam pembahasan tauhidul-uluhiyah. Hal tersebut dimulai pada pasal ke-42 sampai pasal ke-50. 

Selanjutnya beliau mengulangi untuk menyempurnakan pembahasan tentang nama-nama Allah ta'ala, kemudian beliau mengikutinya dengan pembahasan tauhidush-shifat, dimana beliau membahasnya secara terpisah dari pembahasan tentang nama Allah 'azza wa jalla, kemudian beliau mengulangi pembahasan tauhidur-rububiyah dengan penjabaran yang jelas di akhir kitab beliau. Dan tidaklah beliau keluar dalam pendalilan- terhadap hal tersebut dari kitabullah, sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta perkataan para salaf sebagaimana yang bisa dilihat oleh para pembaca dalam kitab tersebut. "

9. Abu Bakr Muhammad bin Al-Walid Ath-Thurthusy (wafat 520 H) menyebutkan dalam mukadimah kitab Sirajul Muluk : 

"Dan aku bersaksi bahwa sungguh bagi Allah sifat rububiyah dan keesaan, dan dengan apa-apa yang Allah telah persaksikan bagi diriNya dari nama-namanya yang baik dan sifat-sifat-Nya yang maha tinggi serta sifat-sifat-Nya yang maha sempurna". Setelah itu beliau menyebutkan pembagian tauhid menjadi tiga.

10. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi (wafat 671 H) berkata: 

"Maka Allah adalah nama yang menunjukan keberadaan yang Haq, terkandung di dalamnya sifat-sifat ilahiyah, yang tersifati dengan sifat rububiyah. Maha Tunggal dengan keberadaan-Nya yang hakiki. Tidak ada sesembahan yang haq kecuali Dia" . Beliau juga berkata, "Dasar kesyirikan yang diharamkan adalah berkeyakinan adanya sekutu bagi Allah ta'ala dalam ke-ilahiyan-Nya, dan ini adalah kesyirikan yang terbesar, dan kesyirikan yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Bentuk kesyirikan yang selanjutnya adalah keyakinan adanya sekutu bagi Allah ta'ala di dalam perbuatan walaupun dia tidak meyakini ketuhanan hal tersebut, seperti perkataan orang-orang: "Sesungguhnya yang ada selain Allah Ta’ala memungkinkan untuk mengadakan dan menciptakan dengan tanpa adanya keterkaitan" .

Demikianlah beberapa nash dari kalangan salaf dan para ulama kaum muslimin yang semoga Allah merahmati mereka, yang hidup di berbagai masa, yang menjelaskan pembagian tauhid yang tiga dengan sangat terang dan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembagian ini, ahlussunnah wal-jama'ah selalu mengikuti apa yang telah dating dari masa sebelum mereka. Tidak terdapat perbedaan di kalangan mereka. Dalam hal ini mereka mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, dan selalu tegar di atas apa yang datang dalam keduanya. Mereka hanya mengikuti, tidak membuat bid'ah. Mereka hanya mengikuti teladan mereka, tidak memulai hal yang baru, dan yang menyelisihi mereka adalah ahlul bid'ah dan pengekor hawa nafsu, Orang-orang yang ragu dengan Allah dan Rasul-Nya, yang menempuh selain jalan orang-orang yang beriman. 

Dan kami meminta kepada Allah untuk menganugerahkan tauhid yang murni serta iman yang bersih. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dalam mengikuti petunjuk penghulu para rasul serta imamnya orang-orang yang bertauhid, yaitu nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Semoga shalawat serta salam selalu tercurah kepada beliau, keluarganya, serta seluruh sahabatnya. Dan segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam.
Sumber: http://www.ilmoe.com/2045/mengapa-tauhid-dibagi-tiga-pdf.html
Diposkan oleh ibnu azzahra 


Darimanakah Asal Usul Pembagian 3 Tauhid?

Tanya:
Katanya tauhid dibagi tiga (rububiyyah, uluhiyyah, asma’ dan sifat), siapa yang membagi demikian? Di kitab apa? Jilid dan halaman?
Jawab:
Tauhid terbagi menjadi 3 (Tauhid rububiyyah, uluhiyyah, dan Asma’ wa sifat) berdasarkan istiqra’ (penelitian menyeluruh) terhadap dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana ulama nahwu membagi kalimat di dalam bahasa arab menjadi 3: Isim, fi’il, dan huruf, berdasarkan penelitian menyeluruh terhadap kalimat-kalimat yang ada di dalam bahasa arab. (Lihat Kitab At-Tahdzir min Mukhtasharat Muhammad Ash-Shabuny fii At-Tafsir karangan Syeikh Bakr Abu Zaid hal: 30, cet. Darur Rayah- Riyadh )
Diantara dalil-dalil tauhid rububiyyah (pengesaan Allah dalam penciptaan, pembagian rezeki, dan pengaturan alam):
Firman Allah ta’ala:
(اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ)(الزمر:62)
Artinya: “Allah menciptakan segala sesuatu.” (Qs. 39: 62)
Dan firman Allah ta’ala:
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (هود:6
Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).” (Qs. 11:6)
Dan firman Allah ta’ala:
(قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ) (يونس:31
Artinya: Katakanlah:”Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan” Maka mereka menjawab: “Allah.” Maka katakanlah: “Mengapa kamu tidak bertaqwa (kepada-Nya)?” (Qs. 10:31)
Diantara dalil-dalil tauhid uluhiyyah (pengesaan Allah di dalam ibadah):
Firman Allah ta’alaa:
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.الفاتحة:5
Artinya: “Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.” (Qs. 1:5)
Dan firman Allah ta’alaa:
قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي.الزمر:14
Artinya: Katakanlah: “Hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku.” (Qs. 39:14)
Dan firman Allah ta’alaa:
قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ.الزمر:64
Artinya: Katakanlah: “Maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan?” (Qs. 39:64)
Diantara dalil-dalil tauhid asma’ wa sifat (pengesaan Allah di dalam nama-namanya yang husna (yang terbaik) dan sifat-sifat-Nya yang tinggi):
Firman Allah ta’ala:
قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى.الاسراء: من الآية110
Artinya: “Katakanlah: “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik).”
Dan firman Allah ta’ala:
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.الشورى: من الآية11
Artinya: “Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. 42:11) 
Dan firman Allah ta’alaa:
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.النحل: من الآية60
Artinya: “Dan Allah mempunyai permisalan yang paling tinggi; dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. 16:60)
Terkumpul 3 jenis tauhid ini di dalam sebuah firman Allah:
رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً .مريم:65
Artinya: “Rabb (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah).” (Qs. 19:65)
Tauhid rububiyyah tercantum dalam firman-Nya:
رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
(Rabb (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya).” 
Tauhid uluhiyyah tercantum dalam firman-Nya:
فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ
“Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepada-Nya). “
Tauhid Asma’ wa Sifat tercantum dalam firman-Nya:
هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً
“(Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah))?”
Kami sebutkan disini diantara ulama-ulama yang menyebutkan pembagian ini baik secara jelas maupun dengan isyarat.
1. Imam Abu Ja’far Ath-Thahawy (wafat th. 321), di dalam muqaddimah kitab beliau Al-Aqidah Ath-Thahawiyyah. Beliau berkata:
نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ، و لا شيء مثله ، و لا شيء يعجزه ، و لا إله غيره
Artinya: “Kami mengatakan di dalam pengesaan kepada Allah dengan meyakini: bahwa Allah satu tidak ada sekutu bagi-Nya, tidak ada yang serupa dengan-Nya, tidak ada yang melemahkan-Nya, dan tidak ada tuhan yang berhak disembah selain-Nya.
Perkataan beliau: “Tidak ada yang serupa dengan-Nya.”: Ini termasuk tauhid Asma’ dan Sifat.
Perkataan beliau: “Tidak ada yang melemahkan-Nya.”: Ini termasuk tauhid Rububiyyah.
Perkataan beliau: “Dan tidak ada tuhan yang berhak disembah selain-Nya.”: Ini termasuk tauhid Uluhiyyah.
2. Ibnu Abi Zaid Al-Qairawany Al-Maliky (wafat th. 386 H), di dalam muqaddimah kitab beliau Ar-Risalah Al-Fiqhiyyah hal. 75 (cet. Darul Gharb Al-Islamy). Beliau mengatakan:
من ذلك : الإيمان بالقلب و النطق باللسان بأن الله إله واحد لا إله غيره ، و لا شبيه له و لا نظير، … ، خالقا لكل شيء ، ألا هو رب العباد و رب أعمالهم والمقدر لحركاتهم و آجالهم
Artinya: “Termasuk diantaranya adalah beriman dengan hati dan mengucapkan dengan lisan bahwasanya Allah adalah sesembahan yang satu, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, tidak ada yang serupa dengan-Nya dan tidak ada tandingan-Nya.”
Pencipta segala sesuatu, ketahuilah bahwa Dia adalah pencipta hamba-hamba-Nya dan pencipta amalan-amalan mereka, dan yang menakdirkan gerakan-gerakan mereka dan ajal-ajal mereka.”
Perkataan beliau: “Sesembahan yang satu, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia.”: Ini termasuk tauhid Uluhiyyah.
Perkataan beliau: “Tidak ada yang serupa dengan-Nya dan tidak ada tandingan-Nya”: Ini termasuk tauhid Asma’ wa Sifat.
Perkataan beliau: “Pencipta segala sesuatu, ketahuilah bahwa Dia adalah pencipta hamba-hamba-Nya dan pencipta amalan-amalan mereka, dan yang menakdirkan gerakan-gerakan mereka dan ajal-ajal mereka.” : Ini termasuk tauhid Rubiyyah.
3. Ibnu Baththah Al-‘Akbary (wafat th. 387 H), di dalam kitab beliau Al-Ibanah ‘an Syariatil Firqatin Najiyyah wa Mujanabatil Firaq Al-Madzmumah (5 / 475)
وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء : أحدها : أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا . الثاني : أن يعتقد وحدانيته ، ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره . والثالث : أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه
Artinya: Dan yang demikian itu karena pokok keimanan kepada Allah yang wajib atas para makhluk untuk meyakininya di dalam menetapkan keimanan kepada-Nya ada 3 perkara:
Pertama: Hendaklah seorang hamba meyakini rabbaniyyah Allah (kekuasaan Allah) supaya dia membedakan diri dari jalan orang-orang atheisme yang mereka tidak menetapkan adanya pencipta. 
Kedua: Hendaklah meyakini wahdaniyyah Allah (keesaan Allah dalam peribadatan) supaya dia membedakan diri dari jalan orang-orang musyrik yang mereka mengakui adanya pencipta alam kemudian mereka menyekutukan-Nya dengan selain-Nya.
Ketiga: Hendaklah meyakini bahwasanya Dia bersifat dengan sifat-sifat yang memang harus Dia miliki, seperti ilmu, qudrah (kekuasaan), hikmah (kebijaksanaan), dan sifat-sifat yang lain yang Dia tetapkan di dalam kitab-Nya.
4. Abu Bakr Muhammad bin Al-Walid Ath-Thurthusyi (wafat th. 520 H), di dalam muqaddimah kitab beliau Sirajul Muluk (1/1), beliau berkata:
وأشهد له بالربوبية والوحدانية. وبما شهد به لنفسه من الأسماء الحسنى. والصفات العلى. والنعت الأوفى
Artinya: Dan aku bersaksi atas rububiyyah-Nya dan uluhiyyah-Nya, dan atas apa-apa yang Dia bersaksi atasnya untuk dirinya berupa nama-nama yang paling baik dan sifat-sifat yang tinggi dan sempurna.
5. Al-Qurthuby (wafat th. 671 H), di dalam tafsir beliau (1/ 102) , beliau berkata ketika menafsirkan lafdzul jalalah (الله) di dalam Al-Fatihah:
فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهية، المنعوت بنعوت الربوبية، المنفرد بالوجود الحقيقي، لا إله إلا هو سبحانه.
Artinya: Maka ( الله ) adalah nama untuk sesuatu yang benar-benar ada, yang mengumpulkan sifat-sifat ilahiyyah (sifat-sifat sesuatu yang berhak disembah), yang bersifat dengan sifat-sifat rububiyyah (sifat-sifat sesuatu yang berkuasa), yang sendiri dengan keberadaan yang sebenarnya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain-Nya.
6. Syeikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithy (wafat th. 1393 H) di dalam Adhwaul Bayan (3/111-112), ketika menafsirkan ayat:
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً) (الاسراء:9)
7. Syeikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, diantaranya dalam kitab beliau Kaifa Nuhaqqiqu At-Tauhid (hal. 18-28).
8. Syeikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, diantaranya dalam Fatawa Arkanil Islam (hal. 9-17)
9. Syeikh Abdul Muhsin bin Hamd Al-‘Abbad Al-Badr (pengajar di Masjid Nabawy), diantaranya dalam muqaddimah ta’liq beliau terhadap kitab Tathhir ul I’tiqad ‘an Adranil Ilhad karangan Ash-Shan’any dan kitab Syarhush Shudur fi Tahrim Raf’il Qubur karangan Asy-Syaukany (hal. 12-20)
10 Syeikh Abdul Aziz Ar-Rasyid, di dalam kitab beliau At-Tanbihat As-Saniyyah ‘ala Al-Aqidah Al-Wasithiyyah (hal. 14)
11. Syeikh Abdurrazaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, di dalam kitab beliau Al-Mukhtashar Al-Mufid fi Bayani Dalaili Aqsamit Tauhid. Kitab ini adalah bantahan atas orang yang mengingkari pembagian tauhid.
12. Dan lain-lain.
Wallahu ta’ala a’lam.
Ustadz Abdullah Roy, Lc.
Sumber: tanyajawabagamaislam.blogspot.com

E. Dalil Pembagian Tauhid Menjadi Tiga

Soal: Sebutkan dalil Ahlussunnah wal Jama’ah atas pembagian tauhid ini?
Jawab: Firman Alloh [dalam surah Maryam: 65]:
“Dialah Robb (pencipta, penguasa, pengatur) langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama (samiyy)dengan-Nya?”
Arti samiyy adalah tandingan dan serupa.
Menurut bahasa, ibadah adalah menghinakan diri dan tunduk. Sedang menurut istilah adalah sebuah ungkapan untuk setiap apa saja yang Alloh cintai & ridhai; baik berupa perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin.
Demikian pula Ahlussunnah juga berdalil dengan surat Al Fatihah.
Dan Ahlussunnah wal Jama’ah telah memperhatikan dalil-dalil Al Quran & Sunnah, maka mereka mendapati bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga bagian. Di antara mereka itu adalah:

1. Imam Abu Hanifah

2. Abu Yusuf -murid Abu Hanifah-

3. Ibnu Mandah

4. Ibnu Baththah Al ‘Uqbari rohimahumolloh.

Para imam-imam ini hidup (jauh) sebelum Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qoyyim, dan Muhammad bin ‘Abdul Wahhab rohmatulloh ‘alaihim ajma’in.
Pembagian Ahlussunnah ini sebagaimana pembagian ahli bahasa seperti ilmu alat & shorof. Begitu pula ulama fikih yang membagi fikih menjadi ushul fikih, qowa’id fiqhiyyah. Demikian pula pembagian ilmu dewasa ini menjadi ilmu pasti (matematik), hitung, arsitek, dan lain-lain*. Allohua’lam. []
_________
* Dekte dari Syaikh Dr. ‘Abdul Karim ‘Isa Ar Ruhaili hafizhohulloh ketika daurah di Darunnajah Ulujami, Jakarta.
https://almarwadi.wordpress.com/2012/10/02/akidah-islam-dalam-tentang-keesaan-allah-azza-wa-jalla/
  
Kenapa tauhid dibagi menjadi tiga?

Al-Imam Ibnu Bathoh rahimahullah berkata di dalam kitabnya Al-Ibaanah hal 693-694: “Maka demikianlah, bahwasannya pokok keimanan seorang hamba (makhluk) kepada Allah Ta`ala dengan menyakini dan menetapkan iman kepada Allah Ta`ala dibagi menjadi 3 perkara :
1.Seorang hamba menyakini rububiyah bagi Allah (mencipta,menguasai,mengatur alam- pen) ,dan dengan keyakinan tersebut sebagai penjelas atau hujjah bagi ahlul ta`thil orang-orang yang tidak mau   menetapkan rububiyah Allah Ta`ala.
2. Seorang hamba menyakini keesaan bagi Allah Ta`ala dalam perkara ibadah, dan keyakinan tersebut sebagai penjelas atau hujjah bagi orang-orang menyekutukan Allah di dalam perkara ibadah dengan makhlukNya.
3.Seorang hamba menyakini seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Ta`ala telah menetapkannya (dengan keagungan dan kemuliaanNya- pen) di dalam Alquran.
Pembagian tauhid menjadi 3 (tauhid rububiyah,tauhid uluhiyah, tauhid asma wa shifat) tidak di kenal di zaman shahabat radhiyallahu `anhum dan orang-orang setelahnya, akan tetapi yang masyhur dari kalangan ulama yang menyebutkan 3 tauhid ini adalah syaikhul islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qoyyim rahimahumallahu, bahkan ulama mutaqodimin seperti Ibnu Mandah, Ibnu Jarir Ath-Thobari dan selain keduanya rahimahumullahu telah mengisyaratkan pembagian tauhid tersebut.
Dan pembagian tauhid tersebut bukan termasuk perkara yang bid`ah, para ulama meneliti dalil-dalil di dalam Alquran dan As-sunnah yang berkaitan tauhid, maka disimpulkan bahwa tauhid tidak keluar dari 3 (tauhid rububiyah,tauhid uluhiyah, tauhid asma wa shifat).

Lihatlah Surat Al Faatihah, maka dirimu dapatkan seluruh kandungan ayat-ayat yang mencakup 3 tauhid tersebut.
Dalam kalimat
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)
Terkandung makna tauhid Asma wa Shifat
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)
Terkandung makna tauhid Rububiyah
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)
Terkandung makna tauhid Uluhiyah
Bahkan di dalam surat Maryam di sebutkan 1 ayat yang mencakup 3 tauhid, yaitu ayat yang ke 65
رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65)
“Rabb (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadaNya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)? “
Demikianlah yang bisa kami paparkan, semoga Allah Ta`ala senantiasa melimpahkan karuniaNya dan RahmatNya kepada kita semua Allohuma Amiin.
Akhukum fillah Abu Ibrahim Abdurrahman Alfasawy fi ma`had daarul hadits fiyusy `Aden harasahallahu.
Sumber : WA Salafy Lintas Negara

Artikel terkait untuk pendalaman :

Pembagian Tauhid Menurut Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah
Tauhid Itu Mengesakan Alloh yang Satu, Kok Dibagi Tiga? [Dalil-dalil & Alasan Pembagian Tauhid, Asal-Usul Pembagian Tauhid, Akibat Tidak Mau Membagi Tauhid Menjadi 3]
Tauhid Itu Mengesakan Alloh yang Satu, Kok Dibagi Tiga?
Tauhid Dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian, Mana dalilnya? Bid'ahkah ? Sesatkah ? ( Bagian 1 )