Friday, June 30, 2017

'Aqidah Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah Dalam Sifat Allah Ta'ala, Siapakah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang Sesungguhnya, Mengenal Manhaj Salaf, Antara Zuhud Sunni Dan Zuhud Sufi.

Hasil gambar untuk ahlussunnah wal jamaah

'Aqidah Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah dalam Sifat Allah ta'ala

'Aqidah Ahlus-Sunnah : Kaum Mukminin Kelak Akan Melihat Allah di Hari Kiamat/Akhirat (Ru'yatullah)(bagian 1).
Allah Berfirman dengan Suara yang Dapat Didengar.
Allah Berfirman dengan Suara dan Huruf.
As-Sunnah dan Akal
Apakah Seorang Muslim Harus Mengikuti Madzhab Tertentu ?
'Aqidah Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah dalam Sifat Allah ta'ala.
Aqidah Dua Mujaddid dalam Islam : Imam Syafi'i dan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.
Ajaran Madzhab Syafi’i Yang Ditinggalkan Sebagian Pengikutnya : Mengingkari Aqidah Syi’ah.
Al-Imam Abul-Hasan Al-Asy’ariy, Asyaa’irah (Asy’ariyyah), dan Bahasan Pemalsuan Kitab Al-Ibaanah ‘an Ushuulid-Diyaanah
Bermadzhab Syafi’i, Berakidah Asy’ari
"Berbicara Tentang Allah Tanpa Ilmu" Lebih Besar Dosanya Dari Dosa Syirik...
(Bagian 1) Mengimani Sifat-sifat Allah : Bingung Tentang (Keberadaan) Rabbnya ?
(Bagian 2) Mengimani Sifat-sifat Allah : Isu tentang tajsim dan mujasimah.
(Bagian 3) Mengimani Sifat-sifat Allah : Isu Tentang Tasybih dan Musyabihah.
(Bagian 4) Mengimani Sifat-sifat Allah : 'Aqidah Ulama Besar Ahlus Sunnah, 'Aqidah Jahmiyah dan 'Aqidah "oknum" Aswaja.
(Bagian 5) Mengimani Sifat-sifat Allah : " Keberadaan Allah" Menurut Ustadz KH Muhammad Idrus Ramli (Intelektual Aswaja).
(Bagian 6) Mengimani Sifat-sifat Allah : " Mengimani bahwa kalamullah itu berhuruf dan bersuara ".
(Bantahan) Mengungkap Tipu Muslihat Abu Salafy CS (bag 1) : Ternyata Tuhan Tidak Di Langit !
(Bantahan) Sekali lagi : Tipu muslihat Abu Salafy CS (bag 2)
Bagai Pinang Dibelah Dua Al-Imam Muhammad Bin Idris Asy-Syafi’i Rahimahullahu Dan Al-Imam Muhammad Bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi Rahimahullahu.
Ciri-ciri Aqidah dan Karakteristik Pengikut Ahlussunnah Wal Jama’ah.
Dimanakah Allah ? – Ini Jawaban Al-Imaam Maalik bin Anas rahimahullah.
Diantara Adab dalam Menerima Kebenaran dan Membantah Kebatilan.
Fatwa MPU Aceh No. 9 Tahun 2014 Terkait Manhaj Salaf Tampak Janggal Dan Terkesan Tidak Ilmiyyah, Bertentangan Dengan Dalil Alquran Dan Sunnah. Berseberangan Dengan Fatwa Yang Pernah Dikeluarkan Oleh MUI Jakarta Utara Tentang Salafi. Tidak Jujur Menyalin/Memahami Manhaj Salaf Dari Tokoh-Tokoh Salafi Aceh, Dilakukan Tanpa Proses Peradilan Di Mahkamah Syar’iyah Dan Terkesan Ada Vested Interested.
Hanya Satu Jalan Menuju Allah Azza Wa Jalla.
Hakikat Yang Terlupakan Dari Imam Asy-Syafi'i Dan Kesamaan Aqidah Imam Empat.
Hindari Berdebat dengan Orang Jahil.
Hikmah ittiba kepada rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.
Imam Syafi’i : Sang Pembela Sunnah dan Hadits Nabi dan Biografi Singkat Imam Ahmad bin Hanbal.
Kumpulan Artikel Seputar Keberadaan Allah Di Atas Langit.
Kejinya Syi’ah ( Majusi), Menuduh Asya’irah ('Asyariyah) Kafir, Musyrik, Majusinya Umat Ini, Lebih Hina Dan Rendah Dalam Memaknai Sifat Dan Asma Allah SWT.
Kata Pak Habib, Ahlus Sunnah itu adalah Asy ‘ariyyah?? lucu sekali ya pak habib ini..
Melihat Allah di Akhirat Anugerah Teristimewa (Bagian 2)
Melihat Allah di Akhirat Anugerah Teristimewa (Bagian 3)
Menyingkap kerancuan paham nu asy’ariyah pengingkar sifat allah (1)
Menyingkap kerancuan paham nu asy’ariyah pengingkar sifat allah (2)
Menyingkap kerancuan paham nu asy’ariyah pengingkar sifat allah (3)
Menyingkap kerancuan paham nu asy’ariyah pengingkar sifat allah (4)
Mereka Membenci Kitab “Al-Ibanah” Karya Abul Hasan al-Asy’ari?! (Bagian 1 dari 2 Tulisan)
Mereka Membenci Kitab “al-Ibanah” Karya Abul Hasan al-Asy’ari?! (Bagian 2 dari 2 Tulisan)
Mungkinkah Membela Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam Tapi Tidak Mentaati Beliau ??
Menangkis Fitnah K.H Sirajuddin Abbas al-Jahmiyyah
Ke Atas Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah Rahimahullah
Sebagai Pencetus Akidah Al-Mujassimah dan Al-Musyabbihah.
Membongkar Kebohongan Terhadap Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah [Studi Kritis Buku ‘…Itiqad Ahlu Sunnah Wal-Jamaah” Oleh KH Sirajuddin Abbas]
Mereka Yang Menolak Aqidah Asy’ariyah (Oleh Zon Jonggol, Mutiara Zuhud). Apakah Al Asy’ariyyah Termasuk Ahlu Sunnah? Silahkan Lihat Beberapa Tanggapannya.
http://lamurkha.blogspot.co.id/2017/06/mereka-yang-menolak-aqidah-asyariyah.html
Nasihat untuk Ahlus Sunnah Aceh dan Seluruh Negeri (Disertai Jawaban Ilmiah Atas Fatwa Sesat dari MPU Aceh)
Pembagian Tauhid Menurut Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah.
Pro dan Kontra: Hadith Jariah ( 1 ) - Istiwa'nya Allah atas Arsy....
Pro dan Kontra: Hadith Jariah ( 2 ) - Bantahan Bagi Yang Mendha’ifkan Hadits Jaariyyah (Muawiyyah bin Hakam Tentang Dimana Allah)!
Perselisihan Adalah Rahmat? Yang Benar Saja!
Para Shahabat Saja Bertanya!
Qidam Sifat Allah?
Rujuk Kepada Petunjuk Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. Korelasi Antara Bermadzhab Dengan Ta’ashub.
Sebagian ‘Aqidah Para Imam Ahli Hadits.
Siapakah Yang Mengikuti Aqidah Imam Abu Hasan Al Asy'ari?
Syiah Menuduh Wahabi Sebagai Kelompok Mujassim ! Lucu !
Tahukah Anda Di Mana Allah?
Turunya Allah ke Langit Dunia (Bagian 1)
Turunya Allah ke Langit Dunia (Bagian 2/ Comments)
Turunya Allah ke Langit Dunia (Bagian 3/ Comments)
Tauhid Dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian, Mana dalilnya? Bid'ahkah ? Sesatkah ? (Bagian 1)
Tauhid Dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian, Mana dalilnya? Bid'ahkah ? Sesatkah ? (Bagian 2)
Tauhid Itu Mengesakan Alloh yang Satu, Kok Dibagi Tiga? [Dalil-dalil & Alasan Pembagian Tauhid, Asal-Usul Pembagian Tauhid, Akibat Tidak Mau Membagi Tauhid Menjadi 3]
Ulama al-Syafi‘iyyah Menegaskan Allah di Atas ‘Arsy.
Ushuulus-Sunnah lil-Imaam Ahmad bin Hanbal (1) dan (2)
Ushuulus-Sunnah lil-Imaam Ahmad bin Hanbal (9) – Hubungan antara As-Sunnah dan Al-Qur’an
Ushuulus-Sunnah lil-Imaam Ahmad bin Hanbal (10) – Para Pengingkar As-Sunnah
Ulama Rabbani Dalam Perspektif Al-Quran Dan As-Sunnah
Wahabi adalah Golongan Musyabbihah dan Mujassimah?
6 Bentuk Cinta dan Ittiba Kepada Nabi Muhammad SAW.
●●●●●●●●●●●

Siapakah Ahlussunnah Wal Jama’ah?

Aqidah Asy’ariyah
Aqidah Imam Empat
Apakah Al Asy’ariyyah Termasuk Ahlu Sunnah?
Benarkah Muktamar (Shufi) Chechnya itu Ahlussunnah Wal Jama’ah ? Dimana kaum Asy'ariyyah, kaum Maturidiyyah di masa-masa yang penuh dengan keutamaan (masa shahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in). Di waktu itu belum ada kaum Asy'ariyyah dan kaum Maturidiyyah.
Benarkah Kelompok Shufiyyah Termasuk Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.
Cukupkah Sebutan MUSLIM Saja, Atau AHLUSUNNAH Saja, Tanpa Embel-embel lain nya? Untuk Saat Ini, TIDAK CUKUP, Kenapa? "Islam Nusantara,Naudzubillahi mindzalik?!"
Definisi Ahlus Sunnah Wal Jama’ah Menurut Ali Jum’ah (“Ulama” Berlumuran Darah, Taqiyaher Syi’ah) Pada Pembukaan Konferensi “ Dhirar Chechnya”. Tampak Menyelisihi Pemahaman Tiga Generasi Terbaik Setelah Nabi. Sangat Ribet Dan Jelimet, Bandingkan Dengan ulasan Dilamurkha.
Definisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang Lain, Sebagai Pembanding/Kajian (Bagian I)
Definisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang Lain, Sebagai Pembanding/Kajian (Bagian 2)
Definisi Aswaja Di Nusantara Yang Disepakati 3 Tokoh NU Garis Lurus.
Definisi Aswaja Menurut Rumusan Muktamar NU.
Ibnu Abbas, Ahlus Sunnah dan Syiah
Jalan Keluar dari Perselisihan yang Terjadi Diantara Ahlus-Sunnah (Nasehat Asy-Syaikh Muqbil)
Konferensi Dhirar ”Chechnya” Manifestasi Kedengkian Dan Kepanikan Terhadap “ Ahlus Hadits (Atsariyah) Dan Kemenangan Mujahidin Suriah, Atas Pesanan Komunis Putin (Rusia). Takut Mengundang Ulama Bermanhaj Salafiyyah Yang akan Mengancam Eksistensi Peserta.
Kesesatan dan penyimpangan asy’ariyah
Kesesatan Abul Hasan Al asy`ari - imam tauhid ahli bid`ah (web mati)
Makna Ahlus Sunnah Wal Jama’ah
Madzhab asy’ariyah ahlu sunnahkah?
Mengenal Madzab Asy’ari dan Akidah Ahlus Sunnah
Muktamar Dhirar “Chechnya” Dihadiri “Ulama-Ulama” Koplak Dari Jenis Yang Sama (Berhati Syi’ah). Memanipulir Definisi Ahlus Sunnah Dengan Meniadakan “Ahlul Hadits,Atsariyyah,Salafiyyah, Pemahaman Tiga Generasi Terbaik Setelah Nabi (Al-Haq)”. 21 Wadah Ulama Ahlussunnah Di Dunia Mengutuk Konferensi Tersebut.
Memurnikan Pemahaman Aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah Dari Penyimpangan Ajaran Syiah
Pemikiran kalam Abu Hasan Al-Asy’ari
Sejarah dan Pemikiran Golongan Asy'Ariyah (Ahlu sunnah wal jamaah)
Prof. Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni : Siapakah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah?
Pandangan Prof. Dr. Yunahar Ilyas Tentang Ahlus Sunnah Di Nusantara
Pernyataan Penutup Konferensi Internasional “Pemahaman Yang Benar (Al-Haq) Dari Madzhab Ahlussunnah Wal Jamaah Dan Pengaruhnya Terhadap Penjagaan Dari Sikap Berlebihan Dan Ekstrimisme” Membantah konferensi sejenis “Dhirar Chechnya” yang dipelopori Penganut Sufi dan Antek Rusia (Bashar Assad).
Rangkuman artikel : Apa,siapakah dan rujukan Ahlus-Sunnah wal-jama’ah ?Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Mengikuti Manhaj (Pemahaman, Cara Beribadah) Para Sahabat, Tabi’in, Tabiut Tabi’in ( Tiga Generasi Terbaik). Merekalah Yang Mendengar, Mencatat, Menghafal, Membukukan Semua Wahyu ( Al-Quran Dan Hadits) Dari Nabi. Juga Merujuk Kepada Empat Imam Mazhab, Imam Bukhari-Muslim. Pedoman Ini Sudah Sangat Cukup Untuk Mereview, Apakah Ibadah Kita Benar-Benar Ittiba’ Kepada Rasulullah Shallallahu `Alaihi Wa Sallam.
Sejarah Istilah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah: Meluruskan Pemahaman Habib Rizieq Shihab
Siapakah Ahl As-Sunnah
Siapakah Ahlussunnah Wal Jama’ah?
Silsilah Ulama Ahlus Sunnah
Sebagian Pokok-Pokok 'Aqidah Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah - Komparasi Antara Klaim dan Realitas
Tantangan Aktual Ahlusunnah Wal Jama’ah
Ustadz Sunnah, Kajian Sunnah.
●●●●●●●●●●●

Mengenal Manhaj Salaf.

Abul-Hasan Al-Asy’ariy Bertaubat ke ‘Aqidah Asy’ariyyah atau Salafiyyah ?
Generasi Salaf Ajarkan Sirah Nabawiyah ( Berdasarkan Riwayat-riwayat Shahih ) Seperti Mengajarkan Surat Al Qur’an
Larangan Berdebat dalam Masalah Agama.
Mengenal Manhaj Salaf.
Mengikuti Manhaj Salaf Dalam Segala Hal
Manhaj Salaf, manhaj resmi di Negeri Perlis (Malaysia)
Mengapa Harus Manhaj Salaf
Meninggalkan Perdebatan dalam Masalah Agama (Ushuulus-Sunnah lil-Imaam Ahmad bin Hanbal)
Mulia dengan manhaj salaf: meluruskan pemahaman habib rizieq shihab
Perbedaan Aswaja vs Manhaj (metode) Salaf
Pembelaan Atas Negeri Saudi ( Sunni Salafy ) Pendukung Manhaj Salaf Dan Kembali Pada Al Haq
Salaf dan Perdebatan
Untukmu “ASWAJA” Inilah Surat Cintaku Untukmu…. Dulu Aku Memusuhimu…
Ulama Syafi’iyah Antara Salafi Dan Asy’ari
54 Hal Yang Bukan Termasuk Manhaj Salaf
15 Alasan Kokohnya Aqidah Salaf Shalih
●●●●●●●●●●●

Antara Zuhud Sunni dan Zuhud Sufi

Antara Zuhud Sunni dan Zuhud Sufi
Membongkar kesesatan sufi (bahagian I, sejarah dan fitnah tasawwuf)
Membongkar kesesatan sufi (bahagian II, sorotan terhadap sufi)
Membongkar kesesatan sufi (bahagian III, Perbedaan pokok islam dan tasawwuf)
Membongkar kesesatan sufi (bahagian IV, Definisi tarekat sufi)
Membongkar kesesatan sufi (bahagian V, Kasyaf, khurafat dan shufi)
Mengoreksi ajaran tasawwuf
Perbedaan Pokok Ajaran Islam Dan Tasawuf
Syara' Menggalakkan Zuhud Bukan Tasawuf

●●●●●●●●●●●