Saturday, July 18, 2015

Ibnu Taimiyyah dan Minhajus Sunnah (Membongkar Kesesatan Blog: Inilah Ibnu Taymiah; Juga Penuduh "Nawasib " Lain !)

Ibnu Taimiyyah dan Minhajus Sunnah
(Membongkar Kesesatan Blog: Inilah Ibnu Taymiah)

Oleh: dr. M Faiq Sulaifi
Siapa yang tidak kenal dengan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah? Nama beliau begitu masyhur baik di kalangan kawan ataupun lawan. Bagi para penuntut ilmu yang ingin pencerahan agama Islam yang murni dan bersih dari kotoran syirik, paganism, bid’ah maupun khurafat tentu tidak asing lagi dengan tulisan-tulisan beliau.
Bahkan Al-Qadli Al-Allamah Baha’uddin As-Subki, seorang qadli besar madzhab Syafi’i yang berseberangan dengan beliau -ketika mendengar seseorang mencela Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah- berkata:
والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى فالجاهل لا يدري ما يقول وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به
“Demi Allah, wahai Fulan! Tidaklah membenci Ibnu Taimiyyah kecuali orang bodoh atau pengikut hawa nafsu. Orang bodoh tidak mengerti apa yang beliau ucapkan. Sedangkan pengikut hawa nafsu telah dihalangi oleh hawa nafsunya dari mengikuti Al-Haq setelah mengetahuinya.” (Asy-Syahadatuz Zakiyyah fii Tsana’il A’immah ala Ibni Taimiyyah: 24).

Ucapan beliau ini akan terbukti pada orang-orang yang kebid’ahan dan kesesatannya dibongkar oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Mereka akan kebakaran jenggot dan membalas memaki-maki dan melontarkan tuduhan dusta atas beliau. Menurut penjelasan Baha’uddin As-Subki di atas, mereka yang kebakaran jenggot ada 2 golongan. Yaitu orang-orang bodoh dan para pengikut hawa nafsu.
Termasuk orang-orang yang kebakaran jenggot adalah pemilik blog: INILAH IBNU TAYMIAH. Pemilik blog tersebut dapat dikategorikan sebagai blog si jahil (orang bodoh) atau blog pengikut hawa nafsu.
Keilmuan Ibnu Taimiyyah dan Udzur Beliau
Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi’i berkata:
وكتب الذهبي إلى السبكي يعاتبه بسبب كلام وقع منه في حق ابن تيمية فأجابه ومن جملة الجواب وأما قول سيدي الشيخ تقي الدين فالمملوك يتحقق كبير قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم النقلية والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف والمملوك يقول ذلك دائماً وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجل مع ما جمعه الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه وجريه على سنن السلف وأخذه من ذلك بالمأخذ إلا وفي غرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان،
“Al-Hafizh Adz-Dzahabi pernah menulis surat kepada Al-Allamah Taqiyyuddin As-Subki –untuk memperingatkannya karena ucapan-ucapannya (yang jelek) terhadap Ibnu Taimiyyah-. Maka di antara jawaban As-Subki adalah: “Adapun terhadap pendapat Tuanku Asy-Syaikh Taqiyyuddin (Ibnu Taimiyyah) maka Hamba (As-Subki) mengakui kebesaran beliau (Ibnu Taimiyyah), kedalaman lautan beliau, luasnya beliau dalam ilmu-ilmu naqliyah dan aqliyah, kecerdasan otak beliau, ijtihad beliau dan sampainya ilmu beliau pada tingkatan yang sulit diukur dengan sifat-sifat. Hamba ini (As-Subki) berpendapat demikian selama-lamanya. Dan kedudukan beliau dalam diriku adalah lebih dari itu dengan disertai sifat-sifat yang Allah kumpulkan pada diri beliau yang berupa: kezuhudan, wara’, diyanah (berpegang pada dien), membela dan menegakkan Al-Haq, tiada tujuan kecuali Al-Haq, danberjalannya beliau di atas sunnah-sunnah As-Salaf serta mengambilnya beliau dari petunjuk As-Salaf, kecuali sangat jarang ada orang yang seperti beliau di jaman bahkan di jaman-jaman manapun.” (Ad-Durarul Kaminah fii A’yanil Mi’atits Tsaminah: 1/51-52).
Demikian pujian Al-Allamah Taqiyyuddin As-Subki[1], musuh dan seteru beliau. Ternyata ke-salafiyah-anSyaikhul Islam diakui sendiri oleh musuh beliau yang bermanhaj sufi.
Meskipun kecerdasan beliau dipuji oleh musuh-musuh beliau, beliau adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Kitab-kitab beliau seperti Majmu’ Fatawa, Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah  dan lain sebagainya adalah ditulis atau di-imla’kan dari hafalan beliau sendiri tanpa membuka buku-buku rujukan ketika beliau di penjara. Dan hidup beliau berpindah-pindah dari satu penjara ke penjara lain.
Al-Allamah Ibnu Taghri Bardi berkata:
وحبس مرات بالقاهرة والإسكندرية ودمشق، وعقد له مجالس بالقاهرة ودمشق، مع أنه حصل له في تعظيم من الملك الناصر محمد بن قلاوون، وأطلق وتوجه إلى دمشق فأقام بها إلى أن ورد مرسوم شريف من السلطان في شعبان سنة ست وعشرين وسبعمائة بأن يجعل في قلعة دمشق قاعة حسنة، فأقام فيها مدة مشغولاً بالتصنيف، ثم بعد مدة منع من الكتابة والمطالعة، وأخرجوا ما عنده من الكتب، ولم يتركوا عنده دواة ولا قلماً ولا ورقة.
“Beliau (Ibnu Taimiyyah) dipenjara berkali-kali, di Mesir, di Alexandria dan juga di Damaskus. Dan diselenggarakan beberapa majelis kajian untuk beliau di Kairo dan Damaskus. Beliau mendapat penghormatan di sisi Raja Nashir Muhammad bin Qalawun kemudian dibebaskan dan pergi menuju Damaskus dan bermukim di sana sampai datangnya surat resmi dari Sulthan pada bulan Sya’ban tahun 726 H yang memerintahkan agar beliau menjadikan Qal’ah (penjara) Damaskus sebagai tempat yang baik. Kemudian beliau bermukim di sana beberapa waktu dengan menyibukkan diri untuk menulis kitab-kitab. Dan tidak berselang lama kemudian beliau dilarang menulis dan menelaah kitab, dan mereka mengeluarkan kitab-kitab beliau dari penjara dan tidak meninggalkan sedikit pun untuk beliau baik tinta, atau pena ataupun kertas (untuk menulis).” (Al-Manhalush Shafi wal Mustaufi ba’dal Wafi: 1/68).
Termasuk dalam hal ini adalah Kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah yang dicerca habis-habisan oleh si tolol pemilik blog: INILAH IBNU TAYMIAH.
Untuk diketahui oleh pemilik blog jahil tersebut, beliau menuliskan kitab ini hanya berdasarkan hafalan yang beliau miliki tanpa membuka kitab-kitab rujukan.
Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkomentar tentang Kitab Minhajus Sunnah:
لكن وجدته كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها بن المطهر وان كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات لكنه رد في رده كثيرا من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة التصنيف مظانها لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في صدره والإنسان عامد للنسيان وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي ادته أحيانا إلى تنقيص علي رضي الله عنه
“Akan tetapi aku mendapatinya (Minhajus Sunnah) banyak pemaksaan yang sangat di dalam menolak hadits-hadits yang dibawakan oleh Ibnul Muthahhar Al-Hulli Ar-Rafidli. Meskipun kebanyakan hadits yang ditolak oleh Ibnu Taimiyyah adalah hadits maudlu’ (palsu) dan hadist lemah. Akan tetapi ia (Ibnu Taimiyyah) menolak -dalam bantahannya- banyak hadits-hadits yang jayyid (shahih) yang mana ia dalam keadaan tidak mampu untuk me-recall hafalannya (memuraja’ah) –ketika sedang menulis kitab itu- dari tempat induk hadits-hadits itu. Ini karena beliau –dengan keluasan hafalannya- ketika menulis kitab itu hanya bersandar pada hafalan yang ada di dadanya. Dan manusia mudah terjatuh pada sifat lupa. Dan terkadang bantahan yang keras dari beliau terhadap orang Rafidlah ini (Ibnul Muthahhar Al-Hulli) dalam beberapa keadaan bisa membawa pada pelecehan Ali bin Abi Thalib radliyallahu anhu.” (Lisanul Mizan: 6/319).
Demikian udzur yang disampaikan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sangat obyektif dalam mengomentari Kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah.
Keterangan beliau memberikan pelajaran:
  • Beliau (Ibnu Hajar) memahami keadaan Ibnu Taimiyyah
  • Kitab Minhajus Sunnah ditulis hanya bersandar pada hafalan saja dan tidak ada kitab rujukan yang beliau bawa.
  • Hadits yang ditulis oleh Ibnul Muthahhar kebanyakannya adalah lemah dan palsu
  • Hadits shahih yang ditolak oleh Ibnu Taimiyyah adalah bukan suatu kesengajaan karena beliau menolaknya semata-mata karena hadits tersebut dlaif menurut hafalan beliau. Dan ternyata setelah dicari dalam kitab-kitab induk –oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar- ternyata shahih
  • Kesalahan Ibnu Taimiyyah hanya pada hafalannya saja tidak sampai pada manhaj (metodologi) beliau
  • Pelecehan Ali bin Abi Thalib t adalah bukan unsur kesengajaan dari beliau. Itu karena bantahan beliau yang sangat keras kepada sekte Rafidlah (Syiah) sehingga seolah-olah ikut merendahkan kedudukan Ali.
  • Ibnu Taimiyyah meskipun kecerdasannya dipuji oleh banyak ulama juga manusia biasa yang juga bisa lupa.
  • Al-Hafizh setuju bahwa Ibnul Muththahhar adalah Rafidlah tulen.
  • Tidak ada kitab yang sempurna selain Al-Quran.
Coba bandingkan udzur dari Al-Hafizh Ibnu Hajar dengan cercaan oleh si tolol pemilik blog: INILAH IBNU TAIMIYYAH.
Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga berkata -dalam memuji kitab Minhajus Sunnah milik Syaikhul Islam-:
وله كتاب في الإمامة رد عليه فيه ابن تيمية بالكتاب المشهور المسمى بالرد على الرافضي وقد أطنب فيه وأسهب وأجاد في الرد إلا أنه تحامل في مواضع عديدة ورد أحاديث موجودة وإن كانت ضعيفة بأنها مختلفة وإياه عني الشيخ تقي الدين السبكي بقوله
وابن المطهر لم تطهر خلائقه … داع إلى الرفض غال في تعصبه
ولابن تيمية رد عليه له … أجاد في الرد واستيفاء أضربه
الأبيات
“Ia (Ibnul Muthahhar) memiliki kitab tentang Imamah (yaitu Minhajul Karamah, pen) yang kemudian dibantah oleh Ibnu Taimiyyah dengan kitab yang terkenal yang diberi nama bantahan kepada Rafidli (yaitu Minhajus Sunnah, pen). Dan beliau (Ibnu Taimiyyah) telah berpanjang lebar membahasnya, dan sangat baik dalam membantah (Rafidlah) kecuali beliau memaksakan di beberapa tempat dalam kitabnya dan menolak hadits-hadits yang ada meskipun dlaif (lemah) yang beliau paksakan sebagai hadits palsu. Demikianlah yang dimaksud oleh Asy-Syaikh Taqiyyuddin As-Subki dalam bait syairnya:
Dan Ibnul Muthahhar itu tidak bersih kelakuannya…. Ia mengajak kepada bid’ah Rafidlah dan bersikap ghuluw (ekstrem) dalam fanatiknya (kepada rafidlah, pen).
Dan Ibnu Taimiyyah memiliki bantahan untuknya… ia sangat baik dalam membantahnya dan memenuhi segi-segi bantahannya. (Ad-Durarul Kaminah fii A’yanil Mi’atits Tsaminah: 1/208).
Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa Kitab Minhajus Sunnah layak dibaca dan dimiliki oleh seorang yang menginginkan agamanya bersih dari kotoran bid’ah Syiah atau Rafidlah. Hanya saja –menurut sebagian ulama- beliau kadang-kadang tasyaddud dalam menghukumi hadits yaitu hadits yang hanya lemah (dlaif) beliau hukumi sebagai hadits palsu. Dan Al-Allamah Taqiyyudin As-Subki –seteru beliau- telah bersikap obyektif memuji beliau dan mencela Ibnul Muthahhar.
Coba bandingkan udzur dari Al-Hafizh Ibnu Hajar serta sikap obyektif As-Subki dengan cercaan oleh si tolol pemilik blog: INILAH IBNU TAYMIAH.
Sehingga kita kalau ingin mengetahui kesesatan sekte Syi’ah maka silakan koleksi kitab: Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah fi Naqdli Kalamisy Syiah wal Qadariyah. Kitab ini diringkas oleh Al-Hafizh Adz-Dzahabi dengan nama Al-Muntaqa min Minhajil I’tidal. Dan jangan ditoleh dan dianggap kritikan dari si tolol pemilik blog: INILAH IBNU TAYMIAH. Karena kritikannya hanyalah di atas kebodohan dan hawa nafsu.
Tuduhan Orang Dungu
Berikut ini kita akan mengupas tuduhan-tuduhan keji si tolol pemilik blog: INILAH IBNU TAYMIAH. Kita akan buktikan kebenaran ucapan Al-Allamah Baha’uddin As-Subki di atas bahwa pemilik blog ini bisa jadiblog orang bodoh atau dungu atau blog pengekor hawa nafsu.
Sikap Ibnu Taimiyyah terhadap Sahabat Anshar
Blog tolol ini menuduh bahwa Syaikhul Islam mem-fasiq-kan para Sahabat Anshar dengan ucapan beliau:
ففي الجملة جميع من نقل عنه من الأنصار وبني عبد مناف أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية ولا ذكر أن غير أبي بكر أحق وأفضل من أبي بكر وإنما نشأ كلامه عن حب لقومه وقبيلته وإرادة منه أن تكون الإمامة في قبيلته ومعلوم أن مثل هذا ليس من الأدلة الشرعية ولا الطرق الدينية ولا هو مما أمر الله ورسوله المؤمنين باتباعه بل هو شعبة جاهلية ونوع عصبية للأنساب والقبائل وهذا مما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهجره وإبطاله
“Secara global, semua orang yang dinukil (riwayatnya) dari kalangan Anshar dan Bani Abdi Manaf yang menuntut kepemimpinan selain Abu Bakar tidak menyebutkan satupun hujjah agama yang syar’i (Al-Kitab dan As-Sunnah), juga tidak menyebutkan dalil bahwa selain Abu Bakar lebih berhak (atas khilafah, pen) dan lebih utama dari Abu Bakar. Perkataan ini hanyalah muncul dari rasa cinta kepada kaumnya dan kabilahnya, dan juga keinginan agar kepemimpinan ada pada kabilahnya (saja, pen). Dan sudah diketahui bahwa pernyataan seperti ini adalah bukan termasuk dalil-dalil syar’i dan jalan-jalan agama dan juga tidak termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya agar diikuti oleh kaum mukminin. Akan tetapi ia (pernyataan ini, pen) adalah satu cabang jahiliyah dan semacam ashabiyah (fanatisme) membela nasab dan kabilah. Dan ini (pernyataan di atas, pen) termasuk perkara yang ditinggalkan dan dibatalkan oleh agama yang dibawa oleh Muhammad r.”(Minhajus Sunnah: 1/360).
Penulis katakan kepada Pemilik blog tolol tersebut:
Manakah dari ucapan Syaikhul Islam yang mem-fasiq-kan Sahabat Anshar? Apakah hanya karena menyatakan bahwa ‘Sahabat Anshar dalam permasalahan ini tidak memiliki satu pun dalil’menyebabkan pemilik pernyataan dikategorikan mem-fasiq-kan Sahabat Anshar? Ataukah menyatakan bahwa ‘ucapan para Sahabat Anshar:
مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ
“Dari kami (Anshar) ada pemimpinnya dan dari kalian (Muhajirin) juga ada pemimpinnya.” (HR. Al-Bukhari: 3394) bukan dalil syar’i tetapi hanyalah ashabiyah Anshar’ menyebabkan pemilik pernyataan dikategorikan mem-fasiq-kan Sahabat Anshar?
Kalau begitu pemilik blog tolol tersebut juga akan menuduh Ummul Mukminin Aisyah t mem-fasiq-kan para Sahabat Nabi r karena beliau menyatakan:
مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ
“Barangsiapa yang menyangka bahwa Muhammad r melihat Rabb-nya maka ia membuat kedustaan atas nama Allah.” (HR. Muslim: 259) padahal banyak Sahabat Nabi y selain Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah r telah melihat Allah. (Tuhfatul Ahwadzi: 8/352). Berarti –menurut blog tolol ini- Aisyah t menuduh para Sahabat membuat kedustaan atas nama Allah. Subhanallah hadza buhtanun azhim.
Kalau begitu pemilik blog bodoh tersebut juga akan menuduh Abu Hurairah t mem-fasiq-kan dan menganggap para Sahabat Nabi r adalah hamba-hamba dunia dan orang-orang yang malas belajar karena beliau menyatakan:
إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِي مِنْ الْأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِلَّا وَعَى مَا أَقُولُ فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَيَّ حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ
“Sesungguhnya kalian berkata bahwa Abu Hurairah memperbanyak hadits dari Rasulullah r. Dan kalian berkata bahwa mengapa Sahabat Muhajirin dan Anshar meriwayatkan hadits tidak sebanyak hadits Abu Hurairah. Dan (ketahuilah, pen) sesungguhnya saudara-saudaraku Muhajirin sibuk berdagang di pasar sementara aku ber-mulazamah dengan Rasulullah r dengan isi perutku (kenyang dan lapar). Maka aku menyaksikan apa yang tidak mereka saksikan dan aku hafalkan apa yang mereka lupakan. Sedangkan saudara-saudaraku dari Anshar sibuk mengurusi harta mereka. Dan aku adalah orang miskin dari orang-orang miskin Ahlus Shuffah. Maka aku hafalkan apa yang mereka lupa. Dan Rasulullah r pernah berkata dalam haditsnya: “Sesungguhnya tidaklah seseorang membentangkan bajunya ketika aku membacakan hadits sampai selesai kemudian bajunya diselimutkan padanya kecuali ia akan hafal ucapanku.” Maka aku (Abu Hurairah) membentangkan baju bergarisku atasku sampai ketika Rasulullah r selesai membacakan hadits maka aku selimutkan bajuku pada dadaku maka aku tidak pernah lupa hadits Rasulullah r sedikitpun sejak saat itu.” (HR. Al-Bukhari: 1906, Muslim: 4547). Maka –masih menurut blog tolol ini- Abu Hurairah t telah menganggap para Sahabat Nabi r itu hamba dunia, malas belajar dan pelupa. Maha suci Allah dari tuduhan keji blog tolol tersebut.
Dan juga -kalau begitu- pemilik blog: INILAH IBNU TAYMIAH akan menuduh Al-Imam Al-Bukhari serta Al-Imam Muslim menyebarkan kisah pelecehan para Sahabat karena menuliskan ini dalam kitab-kitab mereka. Maha suci Allah dari tuduhan keji pemilik blog gila tersebut.
Untuk perlu diketahui bahwa tidaklah keluar ucapan-ucapan keji seperti yang dituduhkan oleh blog bodoh tersebut kecuali dari orang-orang munafik yang dangkal pemahamannya atas dalil-dalil ataupun istimbath para ulama. Allah berfirman:
فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا
“Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?” (QS. An-Nisa’: 78).
Maksiat Para Shahabat Nabi tidak Men-Fasiq-kan Mereka
Kemudian seandainya dijumpai ada riwayat yang menerangkan bahwa sebagian Sahabat Nabi ada yang terjatuh kepada kemaksiatan seperti zina, ashabiyah (fanatisme jahiliyah) atau pengkhianatan maka sikap Ahlus Sunnah adalah seperti yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Beliau berkata:
وذلك أن أهل السنة عندهم أن أهل بدر كلهم في الجنة وكذلك أمهات المؤمنين عائشة وغيرها وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير هم سادات أهل الجنة بعد الأنبياء. وأهل السنة يقولون إن أهل الجنة ليس من شرطهم سلامتهم عن الخطأ بل ولا عن الذنب، بل يجوز أن يذنب الرجل منهم ذنبا صغيرا أو كبيرا ويتوب منه وهذا متفق عليه بين المسلمين، ولو لم يتب منه فالصغائر مغفورة باجتناب الكبائر عند جماهيرهم بل وعند الأكثرين منهم أن الكبائر قد تمحى بالحسنات التي هي أعظم منها وبالمصائب المكفرة وغير ذلك، وإذا كان هذا أصلهم فيقولون ما يذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب وكثير منه كانوا مجتهدين فيه ولكن لم يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم وما قدر أنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم فهو مغفور لهم إما بتوبة وإما بحسنات ماحية وإما بمصائب مكفرة وإما بغير ذلك.
“Yang demikian karena menurut Ahlus Sunnah bahwa para Sahabat yang ikut perang Badar semuanya adalah di surga, begitu juga Ummahatul Mukminin (istri-istri Nabi) Aisyah dan lainnya, dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thahah, Zubair dan lainnya adalah penghulu penduduk surga setelah para Nabi. Dan Ahlus Sunnah juga berpendapat bahwa bukan termasuk syarat untuk menjadi penghuni surga selamatnya mereka dari kekeliruan dan dosa. Bahkan boleh bagi seseorang dari mereka (para Sahabat) untuk memiliki dosa baik kecil ataupun besar kemudian ia bertaubat darinya. Dan perkara ini disepakati di antara kaum muslimin. Dan seandainya ia belum bertaubat  maka dosa-dosa kecil akan terampuni dengan hanya menjauhi dosa-dosa besar menurut jumhur Ahlus Sunnah. Bahkan menurut kebanyakan Ahlus Sunnah bahwa dosa-dosa besar (yang dilakukan para Sahabat) dapat dihapus dengan kebaikan-kebaikan yang lebih besar (seperti perjuangan berat mereka bersama Rasulullah r untuk menegakkan Ad-Dien, pen) atau musibah-musibah yang menimpa mereka yang menjadi penghapus dosa dan lain sebagainya. Jika demikian pokok-pokok Ahlus Sunnah, maka mereka (Ahlus Sunnah) berpendapat bahwa apa yang diriwayatkan dari kesalahan-kesalahan Sahabat maka kebanyakan riwayat tersebut adalah dusta dan kebanyakan mereka (para Sahabat) itu ber-ijtihad akan tetapi kebanyakan manusia belum mengetahui sisi ijtihad mereka. Dan taruhlah mereka itu memiliki dosa maka mereka itu sudah ampuni (oleh Allah, pen), adakalanya dengan taubat, atau dengan kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa atau dengan musibah-musibah yang menghapus dosa atau selain itu.” (Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah: 4/166).
Ketika Hathib bin Abi Balta’ah t datang ke Makkah dan membocorkan rahasia Rasulullah r kepada orang-orang kafir di sana maka Umar hendak membunuhnya maka Rasulullah r berkata:
أَوَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمْ الْجَنَّةَ فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ
“Bukankah ia termasuk Ahli Badar? Tahukah kamu (wahai Umar) bahwa Allah melihat kepada mereka (Ahli Badar, pen) dan berkata: “Berbuatlah sesukamu karena kalian telah mendapatkan surga?” Maka Umar meneteskan air matanya dan berkata: “Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui.” (HR. Al-Bukhari: 6426, Muslim: 4550, At-Tirmidzi: 3227, Abu Dawud: 2297).
Dari sini sungguh tepat apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Baha’uddin As-Subki bahwa selain pemilikblog: INILAH IBNU TAYMIAH itu tolol dan bodoh juga menjadi pengekor hawa nafsu karena bisanya cuma memotong-potong ucapan ulama seenak perutnya. Wal iyadzu billah.
Ibnu Taimiyyah dengan Ahlul Bait
Pemilik blog: INILAH IBNU TAYMIAH juga menuduh bahwa Syaikhul Islam adalah gembong Nawashib (sekte yang memusuhi Ahlul Bait) karena beliau men-dlaif-kan atau melemahkan hadits tentang nadzarnya Ali bin Abi Thalib dan Fathimah bintu Ar-Rasul –radliyallahu anhuma- yang menjadi sebab turunnya surat Al-Insan atau Ad-Dahr. Berikut ini ucapan Syaikhul Islam yang dibantah oleh blog gilatersebut:
ما هنأك الله في أهل بيتك فقال ما أخذ يا جبريل فأقراه هل اتى على الإنسان حين و هي تدل على فضائل جمة لم يسبقه أليها أحد و لا يلحقه أحد فيكون أفضل من غيره فيكون هو الإمام و الجواب من وجوه أحدها المطالبة بصحة النقل كما تقدم و مجرد رواية الثعلبي و الواحدي و أمثالهما لا تدل على أنه صحيح باتفاق أهل السنة و الشيعة و لو تنازع اثنان في مسالة من مسائل الأحكام و الفضائل و احتج أحدهما بحديث لم يذكر ما يدل على صحته إلا رواية الواحد من هؤلاء له في تفسيره لم يكن ذلك دليلا على صحته و لا حجة على منازعه باتفاق العلماء و هؤلاء من عادتهم يروون ما رواه غيرهم و كثير من ذلك لا يعرفون هل هو صحيح أم ضعيف و يروون من الأحاديث الإسرائيليات ما يعلم غيرهم أنه باطل في نفس الأمر لأن وصفهم النقل لما نقل أو حكاية أقوال الناس و أن كان كثير من هذا و هذا باطلا و ربما تكلموا على صحة بعض المنقولات و ضعفها و لكن لا يطردون هذا و لا يلتزمونه الثاني أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث الذي هم أئمة هذا الشأن و حكامه و قول هؤلاء هو المنقول في هذا البابو لهذا لم يرو هذا الحديث في شيء من الكتب التي يرجع أليها في النقل لا في الصحاح و لا في المساند و لا في الجوامع و لا السنن و لا رواه المصنفون في الفضائل و أن كانوا قد يتسامحون في رواية أحاديث ضعيفة كالنسائي فإنه صنف خصائص علي و ذكر فيها عدة أحاديث ضعيفة و لم يرو هذا و أمثاله و كذلك أبو نعيم في الخصائص و خيثمة بن سليمان و الترمذي في جامعة روى أحاديث كثيرة في فضائل علي كثير منها ضعيف و لم يرو مثل هذا لظهور كذبه و أصحاب السير كابن اسحق و غيره يذكرون من فضائله أشياء ضعيفة و لم يذكروا مثل هذا و لا رووا ما قلنا فيه أنه موضوع باتفاق أهل النقل من أئمة أهل التفسير الذين ينقلونها بالأسانيد المعروفة كتفسير ابن جريج و سعيد بن أبي عروبة و عبد الرزاق و عبد بن حميدو أحمد و إسحاق و تفسير بقي بن مخلد و ابن جرير الطبري و محمد بن أسلم الطوسي و ابن أبي حاتم و أبي بكر بن المنذر و غيرهم من العلماء الأكابر الذين لهم في الإسلام لسان صدق و تفاسيرهم متضمنة للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير الوجه الثالث أن الدلائل على كذب هذا كثيرة منها أن عليا أنما تزوج فاطمة بالمدينة و لم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر كما ثبت ذلك في الصحيح و الحسن و الحسين ولدا بعد ذلك سنة ثلاث أو أربع و الناس متفقون على أن عليا لم يتزوج فاطمة إلا بالمدينة لم يولد له ولد إلا بالمدينة وهذا من العم العام المتواتر الذي يعرفه كل من عنده طرف من العلم بمثل هذه الأمور و سورة هل اتى مكية باتفاق أهل التفسير و النقل لم يقل أحد منهم أنها مدنية و هي على طريقة السور المكية في تقرير أصول الدين المشتركة بين الأنبياء كالإيمان بالله و اليوم الآخر و ذكر الخلق والبعث و لهذا قيل أنه كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرؤها مع ألم تنزيل
“Jawabnya dari beberapa sisi: ……
Sisi pertama, adalah tuntutan tentang keshahihan riwayat di atas sebagaimana terdahulu. Tercantumnya hadits di atas dari periwayatan Ats-Tsa’labi dan Al-Wahidi dan sebagainya tidak menunjukkan keshahihan…
Sisi kedua, Hadis ini adalah kebohongan yang palsu/kidzbun maudhû’ berdasarkan kesepakatan ulama ahli hadis yang mana mereka adalah imam-imam dalam disiplin ilmu ini dan para hakimnya…….
Sisi ketiga, bukti-bukti kepalsuan ini banyak sekali, di antaranya; Ali baru menikah dengan Fatimah di kota Madinah…..
dan Surah Hal Atâ (Ad Dahr) berdasarkan kesepakatan ulama ahli tafsir dan ahli hadis adalah Makkiyah (Turun sebelum Hijrah). Tidak seorang pun dari mereka mengatakan bahwa ia Madaniyah. Surat tersebut secara susunan merupakan susunan surat-surat Makiyyah….” (Minhajus Sunnah An-Nabawiyah: 7/125/126).
Mari kita buktikan kebohongan penulis blog tolol tersebut:
Al-Allamah As-Sayyid (seorang ulama ahlul bait) Muhammad Thahir bin Ali Al-Hindi Al-Fatani berkata:
قال الحكيم الترمذي حديث ليث عن مجاهد عن ابن عباس ” في مرض الحسين ونذر أهل البيت صيام ثلاثة وصيامهم بعد البئر وليس عندهم شئ فاستقرضوا صاعا ووقف الفقير على الباب حين الإفطار وتصدقوا عليه وصاموا على الصيام وهكذا ثلاثة أيام مع شدة جوعهم وارتعاشهم كالفرخ بسببه ونزول هل أتى على الإنسان ” حديث مفتعل تنكره القلوب.
“Berkata Al-Hakim At-Tirmidzi: “Haditsnya Laits dari Mujahid dari Ibnu Abbas tentang sakitnya Hasan dan Husein dan nadzarnya Ahlul Bait untuk puasa 3 hari …dalam keadaan tidak punya apa-apa… Dengan keadaan sangat laparnya mereka….dan dengan sebab itu turun Surat Hal Ata (QS. Al-Insan atau Ad-Dahr) adalah hadits yang dibikin-bikin (oleh sekte Syiah/Rafidlah) dan hati-hati kita ini mengingkarinya.” (Tadzkiratul Maudlu’at: 99).
Sedangkan Al-Allamah Abdur Rauf Al-Munawi berkata:
وَعَن الْعَبَّاس أَن الْحسن وَالْحُسَيْن مَرضا، إِلَخ رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ من رِوَايَة الْقَاسِم بن مهْرَان عَن لَيْث بن أبي سليم، عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس، وَمن رِوَايَة الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن ابْن عَبَّاس.[70/أ]: وَقَالَ الْحَكِيم التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث مَسْرُوق مفتعل لَا يروج إِلَّا عَلَى أَحمَق جَاهِل. وَأوردهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات وَقَالَ: هَذَا لَا يشك فِي وَضعه.
“Dari Al-Abbas bahwa Hasan dan Husein sakit…dst diriwayatkan oleh Ats-Tsa’labi dari riwayat Al-Qasim bin Mihran dari Laits bin Abi Sulaim dari Mujahid dari Ibnu Abbas, dan dari riwayat Al-Kalbi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas. Al-Hakim At-Tirmidzi berkata: “Ini adalah hadits yang dicuri yang dibuat-buat dan tidak akan laris kecuali atas orang-orang tolol dan bodoh (seperti penulis blog tolol ini, pen). Dan Ibnul Jauzi membawakannya dalam kitab Al-Maudlu’at (kumpulan hadits-hadits palsu) dan berkata“Hadits ini tidak diragukan lagi kepalsuannya.” (Al-Fathus Samawi fi Takhrij Ahaditsil Baidlawi: 3/1070-1072).
Al-Hafizh Adz-Dzahabi berkata:
عن أصبغ بن نباتة قال مرض الحسن والحسين فعادهما رسول الله وأبو بكر وعمر فذكر خبراً طويلاً..الخ وهذا من وضع الجهلة فإن فيه شعراً ملحوناً وفي آخره أن نبي الله علم بهذا
“Dari Ashbagh bin Nabatah, ia berkata: “Hasan dan Husein sakit kemudian dijenguk oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar kemudian disebutkan hadits panjang….dst.” Hadits ini dipalsukan oleh orang-orang jahil karena di dalamnya ada syair yang tidak pas susunannya dan di akhirnya disebutkan bahwa Rasulullah mengajari syair tersebut.” (Talkhishul Maudlu’at: 74).
Demikianlah bahwa hadits tentang nadzarnya Ali dan Fathimah di atas ternyata hadits palsu. Dan yang menganggap palsu bukan hanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah saja akan tetapi banyak ulama Ahlul Hadits yang sependapat dengan beliau di antaranya adalah Al-Fatani yang merupakan ulama Ahlul bait. Dengan demikian semakin terkuaklah kebohongan Ibnul Muthahhar Al-Hulli dan yang aneh kebohongan tersebut ditelan mentah-mentah oleh pemilik blog: INILAH IBNU TAYMIAH seperti menelan kotoran orang gila. Wal iyadlu billah.
Adapun pernyataan Syaikhul Islam bahwa ‘Surah Hal Atâ (Ad Dahr) berdasarkan kesepakatan ulama ahli tafsir dan ahli hadis adalah Makkiyah (Turun sebelum Hijrah). Tidak seorang pun dari mereka mengatakan bahwa ia Madaniyah’, maka Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani telah memberikan udzur kepada beliau dengan pernyataannya bahwa Ini karena beliau –dengan keluasan hafalannya- ketika menulis kitab itu hanya bersandar pada hafalan yang ada di dadanya. Dan manusia mudah terjatuh pada sifat lupa. Sehingga tidak pantas bagi kita untuk menghabisi seorang ulama karena kelupaannya karena Rasulullah r bersabda:
إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ. وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ”
“Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku: keliru yang tidak disengaja, lupa dan sesuatu yang terpaksa (dlarurat).” (HR. Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan di-shahih-kan oleh keduanya. Lihat Nashbur Rayah Takhrij Ahaditsil Hidayah: 2/64).
Kemudian yang benar dari Surat Al-Insan apakah ia termasuk Makiyyah ataukah Madaniyyah?
Al-Imam Al-Baghawi menyatakan:
قال عطاء: هي مكية  وقال مجاهد وقتادة: مدنية وقال الحسن وعكرمة: هي مدنية إلا آية وهي قوله: “فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا
“Menurut Atha’: (Surat Al-Insan) adalah Makiyyah. Sedangkan menurut Mujahid dan Qatadah: Madaniyyah. Sedangkan menurut Al-Hasan (Al-Bashri) dan Ikrimah: Madaniyah kecuali ayat 24.”(Tafsir Al-Baghawi: 8/289). Beliau tidak men-tarjih mana yang lebih kuat. Dan bandingkan dengan kebohongan pemilik blok tersebut yang menyatakan bahwa jumhur ahli tafsir menyatakan Madaniyyah.
Al-Hafizh Jalaluddin As-Suyuthi -dalam Kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Bab Surat-surat Makiyyah dan Madaniyyah pada Pasal Tarjih dari Surat-surat yang diperselisihkan- berkata:
سورة الإنسان قيل مدنية وقيل مكية إلا آية واحدة ولا تطع منهم آثما أو كفورا
“Surat Al-Insan ada yang menyatakan Madaniyyah dan ada yang menyatakan Makiyyah kecuali satu ayat yaitu ayat 24.” (Al-Itqan fi Ulumil Quran: 1/44). Beliau tidak mentarjih mana yang lebih kuat.
Sedangkan Ustadz Muhammad Syafaat Rabbani menguatkan Makiyyah. Beliau berkata:
سورة الإنسان: مكية لاشتمالها على خصائص السور المكية، وهو الذي رجحه بعض الباحثين
“Surat Al-Insan adalah Makiyyah karena kandungannya atas kekhususan surat-surat Makiyyah. Dan ini yang di-tarjih-kan (dikuatkan) oleh sebagian pembahas (ulumul Quran, pen).” (Al-Makkiy wal Madaniy: 10).
Begitu pula menurut Al-Allamah Muhammad Thahir bin Asyur At-Tunisi yang berkata:
والأصح أنها مكية فإن أسلوبها ومعانيها جارية على سنن السور المكية
“Yang paling benar adalah bahwa Surat Al-Insan adalah Makiyyah karena uslub dan maknanya berjalan atas surat-surat Makiyyah.” (At-Tahrir wat Tanwir: 29/344).
Di antara yang menunjukkan ke-Makiyyah-an surat Al-Insan adalah ayat:
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا
“Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.” (QS. Al-Insan: 24).
Menurut Muqatil bahwa orang kafir dan orang berdosa adalah Walid bin Mughirah dan Utbah bin Rabi’ah, gembong kafir Makkah yang menawari Rasulullah r istri cantik jika bersedia berhenti berdakwah. (Tafsir Al-Qurthubi: 19/149). Sedangkan menurut Qatadah bahwa mereka adalah Abu Jahal, gembong kafir Quraisy yang berkata: “Kalau Muhammad shalat maka aku akan menginjak lehernya.”  (Tafsir Ath-Thabari: 24/115).
Kemudian selain ayat-ayatnya yang pendek sebagai ciri khas surat Makiyyah juga isinya tentang surga dan neraka seperti isi surat An-Naba’, An-Nazi’at, Al-Ma’arij dan surat-surat Makiyyah yang lainnya. Dengan demikian tinjauan Syaikhul Islam terhadap ke-Makiyyah-an surat Al-Insan dari sisi susunan ayat dan sejarahnya dapat dibenarkan.
Dan untuk perlu diketahui bahwa Ustadz Muhammad Syafaat Rabbani dan Al-Allamah Muhammad Thahir bin Asyur adalah termasuk ulama kontemporer yang melakukan studi tentang Ulumul Quran. Tentunya buku-buku tafsir yang digunakan dan dibaca oleh beliau berdua itu lebih banyak dari pada buku tafsir milik pemilik blog tolol tersebut yang berlagak menisbatkan  kepada jumhur ahli tafsir secara dusta. Bagaimana mungkin seseorang berpendapat mengatasnamakan jumhur ulama sedangkan buku-buku tafsir yang ia baca masih sedikit (tidak sampai satu ruangan) sedangkan buku-buku tafsir baik yang tercetak maupun yang masih manuskrip itu berjumlah ratusan, kemudian ia berani menyatakan jumhur ahli tafsir berpendapat demikian dan demikian. Al-Hafizh Jalaluddin As-Suyuthi saja tawaqquf dalam permasalahan ini (surat Al-Insan) tidak menguatkan salah satunya, sedangkan pemilik blog tolol tersebut –yang ilmunya tidak ada sepucuk upil As-Suyuthi- berani lancang menyatakan jumhur ulama demikian dan demikian. Apa ini tidak sok pandai? Dasar seperti katak dalam tempurung masih tolol mengaku alim. Dan kalau menurut Penulis, sepertinya pemilik blog gila tersebut –dari gaya tulisannya- menjiplak dari buku lain (sepertinya sebuah buku terjemahan) dan tidak mencari rujukan sendiri. Inilah sifat munafiqin. Wal iyadzu billah.
Dan kemudian bandingkan kebodohan pemilik blog: INILAH IBNU TAYMIAH yang menyatakan bahwa:  “Surah ad Darh yang juga dikenal dengan nama surah al Insân dengan nomer urut dalam mush-haf ke 76 telah ditegaskan dalam berbagai riwayat shahihah bahwa ia turun  sekaitan dengan sedekah yang diberikan Ahlulbait as.” Sedangkan telah kita ketahui bersama bahwa para ulama Ahlus Sunnah semisal Al-Hakim At-Tirmidzi, Ibnul Jauzi, Al-Munawi, Al-Fatani, Adz-Dzahabi dan lain-lain  menyatakan ke-maudlu’-an atau kepalsuan hadits  di atas. Maka siapa guru mereka dalam pen-shahih-an ini? Dengan apa mereka dan juga pemilik blog tolol tersebut men-shahih-kan? Maka jawabnya: guru mereka adalah para tokoh Rafidlah pembual seperti Al-Hulli, Ath-Thusi dan lain-lain dan guru mereka tertinggi adalah iblis (semoga Allah melaknatnya). Dan mereka men-shahih-kan tidak dengan ilmu hadits akan tetapi dengan kentut keledai semata. Wal iyadzu billah.
Sehingga semakin tampaklah kedustaan pemilik blog: INILAH IBNU TAYMIAH dan sektenya yaitu Syiah atau Rafidlah. Wallahu a’lam.
Hadits Musa dan Harun
Di antara hadits yang ngotot di-shahih-kan oleh blog gila tersebut adalah:
حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا نصر بن علي ثنا عبد المؤمن بن عباد بن عمرو العبدي ثنا يزيد بن معن حدثني عبد الله بن شرحبيل عن رجل من قريش عن زيد بن أبي أوفى قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم في مسجد المدينة فجعل يقول : إني فلان بن فلان ؟ …..إن الله اصطفى من خلقه خلقا ثم تلا هذه الآية { الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس } خلقا يدخلهم الجنة وإني مصطفى منكم من أجب أن أصطفيه ومؤاخ بينكم كما آخى الله بين الملائكة قم يا أبا بكر ….فقال : ادن يا عثمان ادن يا عثمان فلم يزل يدنو منه حتى ألصق ركبته بركبة رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم نظر إليه ثم نظر إلى السماء فقال : سبحان الله العظيم ثلاث مرات ثم نظر إلى عثمان فإذا أزراره محلولة فزررها رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده ثم قال : اجمع عطفي ردائك على نحرك فإن لك شأنا في أهل السماء أنت ممن يرد علي الحوض وأوداجه تشخب دما فأقول : من فعل هذا بك ؟ فتقول : فلان وفلان ………..فإن كان من سخطة علي فلك العتبى والكرامة فقال : والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي فأنت عندي بمنزلة هارون من موسى ووارثي فقال : يا رسول الله ما أرث منك ؟ قال : ما أورثت الأنبياء قال : وما أورثت الأنبياء قبلك ؟ قال : كتاب الله وسنة نبيهم وأنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي ورفيقي ثم تلا رسول الله صلى الله عليه و سلم الآية { إخوانا على سرر متقابلين } الأخلاء في الله ينظر بعضهم إلى بعض
Dari Zaid bin Abi Aufa ia berkata: “Aku masuk kepada Rasulullah r di  masjid Madinah. Maka beliau berkata:……(sangat panjang)…  Dan aku adalah Mushthafa (pilihan) di antara kalian… dan mempersaudarakan di antara kalian seperti Allah mempersaudarakan di antara malaikat. Berdirilah wahai Abu Bakar!………… (sangat panjang)…..
“Demi Dzat yang mengutusku dengan kebenaran, aku tidak mengkahirkanmu melainkan untuk kupersaudarakan dengan diriku. Engkau di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Dan engkau adalah saudara dan pewarisku………. dst.” (HR. Ath-Thabrani dalam Al-Kabir: 5153 (5/220)).
Al-Hafizh Abu Nu’aim juga meriwayatkan yang serupa dengan sanad:
حدثنا علي بن محمد بن نضر الوراق ، ثنا خالد بن النضر القرشي ، ح حدثنا أبو عمرو بن حمدان ، ثنا الحسن بن سفيان ، ح وحدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا الحسين بن إسحاق التستري ، قالوا : ثنا نصر بن علي ، ثنا عبد المؤمن بن عباد بن عمرو ، ثنا يزيد بن معن ، حدثني عبد الله بن شرحبيل ، عن رجل من قريش ، عن زيد بن أبي أوفى ، قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة
Dan juga dengan sanad:
ورواه الحسين بن محمد الذراع البصري ، عن عبد المؤمن مثله ، ولم يذكر أحدا من قريش حدثناه أحمد بن جعفر بن سلم ، ثنا محمد بن جرير ، ثنا حسين بن محمد الذارع ، ثنا عبد المؤمن بن عباد ، ثنا يزيد بن معن ، عن عبد الله بن شرحبيل ، عن زيد بن أبي أوفى ، مثله
(Ma’rifatush Shahabah li Abi Nu’aim Al-Ashbahani: 2654 (8/306)).
Penulis menyatakan bahwa inilah penggalan dari hadits Al-Mu’akhah (persaudaraan) yang ngotot dibela oleh blog tolol tersebut.
Mari kita kupas hadits ini:
Al-Imam Al-Bukhari berkata:
عن زيد بن أبي أوفى قال خرج علينا النبي الله صلى الله عليه وسلم فآخى بين أصحابه وهذا إسناد مجهول لا يتابع عليه ولا يعرف سماع بعضهم من بعض
“Dari Zaid bin Abi Aufa, ia berkata: “Rasulullah r keluar kepada kita dan mempersaudarakan di antara para Sahabatnya… Ini adalah sanad majhul (tidak dikenal), tidak memiliki mutaba’ah (penguat), dan masing-masing perawi tidak mendengar hadits ini dari yang lainnya. “ (At-Tarikh Ash-Shaghir: 1/250).
Al-Hafizh Abdurrahman bin Al-Jauzi berkata:
هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو حاتم الرازي عبدالمؤمن ضعيف فقد رواه نصر بن علي عن ابن شراحبيل عن رجل عن زيد ولعل ذلك الرجل غير ثقة فقد اسقطه عبدالمؤمن
Ini hadits tidak shahih dari Rasulullah r. Abu Hatim Ar-Razi berkata: Abdul Mukmin (perawi hadits ini) adalah dlaif. Dan diriwayatkan oleh Nashr bin Ali dan Ibnu Syarahbil dari seorang laki-laki dari Zaid. Mungkin orang laki-laki ini tidak tsiqat dan digugurkan oleh Abdul Mukmin.” (Al-Ilalul Mutanahiyah: 1/219-220).
Al-Hafizh Al-Haitsami berkata:
رواه الطبراني والبزار بنحوه إلا أنه قال في عثمان…. وفي إسنادهما من لم أعرفهم
“Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Al-Bazzar dengan semisalnya kecuali ia berkata tentang Utsman….Dan di dalam isnad keduanya (Ath-Thabrani dan Al-Bazzar) terdapat orang-orang yang tidak aku kenal.” (Majma’uz Zawaid: 9/238).
Al-Hafizh Adz-Dzahabi berkomentar:
زيد لا يعرف إلا في هذا الحديث الموضوع.
“Zaid (bin Abi Aufa) tidak dikenal (meriwayatkan suatu hadits, pen) kecuali dalam hadits palsu ini.” (Siyar A’lamin Nubala’: 1/142).
Beliau juga berkata:
والمحفوظ أنه آخى بين المهاجرين والانصار، ليحصل بذلك مؤازرة ومعاونة لهؤلاء بهؤلاء.
“Yang shahih adalah bahwa beliau r mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Anshar (bukan Muhajirin dengan Muhajirin) agar terjadi saling membahu, saling menolong antar Muhajirin dan Anshar.” (Siyar A’lamin Nubala’: 1/143).
Penulis katakan:
Perhatikan ucapan Al-Imam Al-Bukhari (sebagai pakar hadits) yang menyatakan ke-majhul-an sanad hadits di atas, juga ucapan Al-Hafizh Al-Haitsami (dengan kapasitas beliau sebagai ahli hadits) yang menyatakan bahwa ada perawi yang tidak beliau kenal. Perawi tersebut adalah Yazid bin Ma’an danAbdullah bin Syarahbil. Biografi keduanya tidak dimuat dalam kitab-kitab Al-Jarh wat Ta’dil. Kemudianorang laki-laki dari Quraisy itu siapa juga tidak ada namanya. Inilah yang menunjukkan ke-maudlu’-an (kepalsuan) hadits Al-Mu’akhah yang panjang di atas. Bisa jadi jin atau iblis menyamar jadi orang alim lalu mengajarkan hadits kepada mereka.
Al-Imam Muslim membuat subjudul Bab:
بَاب النَّهْيِ عَنْ الرِّوَايَةِ عَنْ الضُّعَفَاءِ وَالِاحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا
“Bab Larangan meriwayatkan dari orang-orang dlaif dan berhati-hati dalam meriwayatkan hadits.”(Shahih Muslim: 1/22).
Kemudian beliau membawakan riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash t yang berkata:
إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنْ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ
“Sesungguhnya syetan akan menyamar menjadi seorang laki-laki kemudian ia mendatangi sebuah kaum. Maka ia membacakan sebuah hadits dusta kepada mereka. Setelah  mereka pulang, salah seorang mereka berkata: “Aku mendengar seseorang -yang mana aku mengenal wajahnya tetapi tidak tahu namanya- membacakan sebuah hadits.” (HR. Muslim dalam Shahihnya pada Muqaddimah: 1/25).
Sehingga ini menunjukkan kebohongan Rafidlah dan pemilik blog tolol tersebut. Dan dapat dikatakan bahwa guru blog gila tersebut dan orang-orang yang seide dengannya adalah setan, demit, kuntilanak dan sebagainya. Wal iyadzu billah.
Adapun penggalan hadits:
أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي
“Kamu dan dariku adalah menduduki kedudukan Harun dari Musa hanya saja tidak ada Nabi setelahku.” (HR. Al-Bukhari: 3430, Muslim: 4418, At-Tirmidzi: 3664, Ibnu Majah: 112). Maka ini adalah jelas hadits shahih.
Akan tetapi hadits ini beliau ucapkan ketika beliau akan berangkat perang Tabuk dan meninggalkan Ali bin Abi Thalib t mengurusi kota Madinah. Dari Sa’ad bin Abi Waqqash t, ia berkata:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا فَقَالَ أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ قَالَ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي
“Bahwa Rasulullah r keluar menuju Tabuk dan menjadikan Ali sebagai pengganti beliau (di Madinah, pen). Maka Ali berkata: “Tegakah engkau meninggalkanku bersama anak-anak dan wanita.” Beliau bersabda: “Tidak relakah kamu dariku menduduki Harun dari Musa hanya saja tidak ada nabi setelahku.” (HR. Al-Bukhari: 4064).
Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata:
واستدل بحديث الباب على استحقاق علي للخلافة دون غيره من الصحابة فان هارون كان خليفة موسى وأجيب بان هارون لم يكن خليفة موسى الا في حياته لا بعد موته لأنه مات قبل موسى باتفاق أشار إلى ذلك الخطابي
“Dan hadits ini dijadikan dalil (oleh Rafidlah, pen) bahwa Ali berhak memegang khilafah bukan Sahabat Nabi yang lainnya karena Harun adalah khalifah (pengganti) Musa. Dan dijawab (oleh Ahlus Sunnah, pen) bahwa Harun tidaklah menjadi khalifah Musa kecuali semasa hidup Musa bukan setelah matinya karena Harun mati sebelum Musa seseuai kesepakan ulama’. Ini adalah isyarat Al-Khaththabi.” (Fathul Bari: 7/74).
Dan untuk diketahui oleh pemilik blog gila tersebut bahwa Syaikhul Islam tidaklah men-dlaif-kan lafazh“Kamu dan dariku adalah menduduki kedudukan Harun dari Musa dalam hadits Ali pada perang Tabuk di atas. Beliau berkata:
وأما مناقب علي التي في الصحاح فأصحها قوله يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وقوله في غزوة تبوك ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ومنها دخوله في المباهلة وفي الكساء ومنها قوله أنت مني وأنا منك وليس في شيء من ذلك خصائص وحديث لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق ومنها ما تقدم من حديث الشورى وإخبار عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عن عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن فمجموع ما في الصحيح لعلي نحو عشرة أحاديث ليس فيها ما يختص به ولأبي بكر في الصحاح نحو عشرين حديثا أكثرها خصائص
“Adapun manaqib (keutamaan) Ali yang ada dalam kitab-kitab yang shahih (seperti Bukhari, Muslim dll, pen) maka yang paling shahih adalah (hadits tentang) ucapan Rasulullah r pada perang Khaibar: “Akan aku berikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan rasul-Nya dan dicintai oleh Allah dan rasul-Nya (yaitu Ali), (hadits tentang) ucapan beliau kepada Ali pada perang Tabuk: “Tidak relakah engkau dariku menduduki kedudukan Harun dari Musa hanya saja tidak ada Nabi setelahku, (hadits)masuknya Ali dalam peristiwa mubahalah dan masuknya dalam pakaian, (hadits) Aku darimu dan engkau dariku, dan tidak ada sedikit pun dari hadits-hadits tadi yang menunjukkan kekhususan Ali (dibanding Sahabat yang lain), kemudian (hadits) Tidaklah mencintaiku (Ali) kecuali mukmin dan tidaklah membenciku kecuali munafiq, kemudian (hadits tentang) Syura dan kabar dari Umar bahwa Rasulullah r wafat dalam keadaan ridla kepada Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa’ad bin Abi Waqqash dan Abdurrahman bin Auf. Maka jumlah hadits yang ada dalam Kitab Ash-Shahih tentang Ali berjumlahsekitar 10 hadits. Dan tidak ada salah satu hadits pun yang menunjukkan kekhususan Ali dibanding Sahabat lainnya. Sedangkan hadits dalam kitab-kitab Shahih tentang keutamaan Abu Bakar berjumlah 20 hadits dan kebanyakannya adalah kekhususan beliau dibanding para Sahabat lainnya.” (Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah: 8/295).
Lihatlah bahwa mampunya pemilik blog gila tersebut hanyalah memotong-potong ucapan ulama. Isi kitab Minhajus Sunnah dipotong-potong seenak udelnya.
Dan yang harus diketahui oleh pemilik blog gila tersebut bahwa Al-Hafizh Ibnu Hajar itu satu ide dengan Syaikhul Islam bahwa semua hadits tentang manaqib Ali t tidak bisa dijadikan hujjah oleh sekte Rafidlah atas ke-imamah-an Ali atas Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Dan maksud lafazh “tidak ada sedikit pun dari hadits-hadits tadi yang menunjukkan kekhususan Ali (dibanding Sahabat yang lain)”adalah bahwa kalau Ali itu dicintai oleh Allah dan Ar-Rasul maka Sahabat yang lainnya juga termasuk orang yang dicintai oleh Allah dan Ar-Rasul. Kalau Ali t pernah menggantikan Nabi r mengurusi Madinah ketika perang Tabuk sebagaimana Harun u mengurusi Bani Israil menggantikan Musa u yang berangkat ke bukit Thur, maka Abdullah bin Ummi Maktum juga pernah menggantikan beliau mengurusi Madinah ketika perang Bani Quraizhah dan sebagainya. Dan tidaklah bisa memahami yang demikian kecuali orang-orang yang berakal.
Adapun pemilik blog gila dan orang-orang dari Sekte Rafidlah, maka ia tidak termasuk orang-orang yang berakal. Setiapkali menemukan hadits shahih tentang keutamaan Ali, mereka selalu menjadikannya sebagai dalil atas ke-imamah-an Ali atas Abu Bakar, Umar dan Utsman (sebagaimana kelakuan Ibnul Muthahhar di dalam Minhajul Karamahnya). Ini jelas perbuatan orang dungu, lebih dungu dari binatang ternak.
Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata:
من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله ونهى عن مناكحته
“Barangsiapa yang tidak monomer-empatkan Ali dalam khilafah maka ia lebih sesat dari pada keledai piaraannya.” (Sirah Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib: 280). Sehingga masing-masing khalifah itu ada urutannya: Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan kemudian Ali.
Antara Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Muthahhar Al-Hulli
Ibnul Muthahhar Al-Hulli adalah Yusuf bin Al-Muthahhar Al-Hulli Al-Mu’tazili (berakidah Mu’tazilah), Jamaludddin Asy-Syi’i (bermanhaj Syi’ah). Ada juga yang menyatakan bahwa namanya adalah Hasan bin Yusuf  atau Husein bin Yusuf. (Ad-Durarul Kaminah fii A’yanil Mi’atits Tsaminah: 1/208, Al-Minhalush Shafi wal Mustaufi ba’dal Wafi: 1/434).
Ia adalah seorang pemimpin Syiah Imamiyah di jamannya. (Lisanul Mizan: 6/319). Ia juga penulis bukuMinhajul Karamah fii Itsbatil Imamah yang kemudian dibantah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.
Sebenarnya yang membantah Ibnul Muthahar tidak hanya Syaikhul Islam saja. Kitab jeleknya juga dibantah oleh Al-Allamah Zainuddin Ibnul Malthi Asy-Syafi’i dalam Kitabnya: Saddul Fatiiq Al-Muzhzhahhar fi Shaddil Fasiiq Ibnil Muthahhar (Menutup Sesuatu yang Terkoyak dengan Jelas di dalam Membungkam Orang Fasiq yang bernama Ibnul Muthahhar). (Ta’liq Al-Urfil Wardi: 157).
Dan bid’ah Syi’ah atau Rafidlah yang dianut Al-Fasiq Ibnul Muthahhar adalah bid’ah yang jelek.
Al-Imam Asy-Syafi’i berkata:
لم أر أحدا من أصحاب الأهواء أشهد بالزور من الرافضة
“Aku tidak melihat ada ahli bid’ah yang lebih berani bersaksi palsu (dusta) selain sekte Rafidlah.”(Atsar riwayat Abu Nu’aim dalam Hilyatul Auliya’: 9/114).
Al-Imam Malik bin Anas (guru dari Al-Imam Asy-Syafi’i) pernah ditanya tentang sekte Rafidlah, maka beliau menjawab:
لا تكلمهم ولا ترو عنهم فانهم يكذبون
“Janganlah kalian berbicara dengan mereka dan janganlah meriwayatkan (hadits) dari mereka karena mereka itu berdusta.” (Lisanul Mizan: 1/10).
Demikianlah sifat kaum Syi’ah yang disifati oleh kedua imam Ahlus Sunnah dengan pendusta. Dan Al-Fasiq Ibnul Muthahhar adalah termasuk pemimpin salah satu sektenya yaitu Imamiyah sehingga lebih layak untuk dituduh berdusta dari pada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Ini juga menunjukkan bahwa blog: INILAH IBNU TAYMIAH adalah blog yang penuh dengan kedustaan karena bertaqlid kepada sekte Rafidlah. Sehingga lebih pantas untuk disebut blog Munafiqin.
Saking sukanya mereka berbohong sampai-sampai Al-Imam Hammad bin Abi Salamah berkata:
حدثني شيخ ، لهم – يعني الرافضة – تاب قال : « كنا إذا اجتمعنا واستحسنا شيئا جعلناه حديثا »
“Telah menceritakan kepada kami seorang syaikhnya sekte Rafidlah yang sudah bertaubat dan bercerita:“Adalah kami (orang-orang Syiah) jika saling berkumpul dan menganggap sesuatu itu baik, maka kami jadikan perkara itu sebagai hadits Nabi.” (Atsar riwayat Al-Khathib Al-Baghdadi dalam Al-Jami’ li Akhlaqir Rawi: 163 (1/182).
Para ulama Ahlul Hadits setiap melihat ada perawi yang ber-aqidah Rafidlah ekstrem maka mereka segeramelemahkan hadits-haditsnya. Sebagai contoh adalah perawi yang bernama Harun bin Sa’ad Al-Ijli. Al-Imam Ibnu Hibban berkomentar tentangnya:
كان غاليا في الرفض، وهو رأس الزيدية، كان ممن يعتكف عند خشبة زيد بن على، وكان داعية إلى مذهبه لا يحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به بحال
“Ia sangat ekstrem (ghuluw) dalam bid’ah Rafidlah, pemimpin sekte Zaidiyah, ia termasuk orang beri’tikaf di kayu milik Zaid bin Ali, ia mengajak orang lain kepada bid’ahnya. Tidak halal meriwayatkan (hadits) darinya dan berhujjah dengannya apa pun keadaannya.” (Al-Majruhin: 3/94).
Contoh lainnya adalah Mughirah bin Sa’id Al-Kufi. Al-Imam Ibnul Jauzi berkata:
قال ابن حبان كان من حمقى الروافض يضع الحديث وقال أبو بكر الخطيب كان غاليا في الرفض
“Ibnu Hibban berkata bahwa ia termasuk orang-orang dungu dari kalangan Rafidlah, ia memalsu hadits. Abu Bakar Al-Khathib (Al-Baghdadi) berkata: “Ia adalah orang yang ekstrem dalam bid’ah Rafidlah.” (Adl-Dlu’afa, wal Matrukin: 3/134).
Dan orang-orang Syi’ah inilah yang membikin hadits palsu tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib t. Al-Imam Abu Ya’la berkata:
قال الخليلي في كتاب الإرشاد وضعت الرافضة في فضائل علي وأهل البيت نحو ثلاثمائة ألف حديث
“Al-Hafizh Al-Khalili berkata: “Orang-orang Rafidlah membuat hadits  palsu tentang keutamaan Ali sebanyak sekitar 300 hadits.” (Al-Asrarul Marfu’ah fil Akhbaril Maudlu’ah: 476-477).
Kemudian selain dikenal kedustaan dalam menyampaikan berita dan riwayat, sekte Syiah atau Rafidlah adalah sekte yang rusak akidahnya dan lebih rusak daripada aqidah Yahudi.
Al-Imam Ahmad bin Yunus (murid dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, wafat 227 H) berkata:
لو أن يهودياً ذبح شاة، وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي، ولم آكل ذبيحة الرافضي؛ لأنه مرتد عن الإسلام
“Seandainya seorang Yahudi menyembelih seekor kambing dan seorang Rafidli menyembelih kambing maka aku akan memakan sembelihan Yahudi dan aku tidak akan memakan sembelihan Rafidli karena ia murtad dari Islam.” (I’tiqad Ahlis Sunnah lil Imam Abi Bakar Ar-Rahbi: 27).
Al-Imam Al-Bukhari berkata:
ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم
“Aku tidak peduli apakah aku shalat di belakang seorang Jahmi dan orang Rafidli ataukah aku shalat di belakang orang Yahudi dan orang Nashara (sama saja hukumnya, pen). Mereka tidak boleh diberi salam, tidak boleh dijenguk (ketika sakit), tidak boleh dinikahkan (dengan seorang muslim), tidak boleh disaksikan (jenazahnya) dan tidak boleh dimakan sembelihannya.” (Khalqu Af’alil Ibad: 40 (1/35)).
Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata:
مَنْ لَمْ يُرَبِّعْ بِعَلِيِّ فِي الْخِلَافَةِ ، فَلَا تُنَاكِحُوهُ ، وَلَا تُكَلِّمُوهُ .
“Barangsiapa yang tidak monomer-empatkan Ali dalam khilafah maka janganlah kalian saling menikah dengannya dan jangan mengajak mereka bicara.” (Al-Mughni li Ibni Qudamah: 14/426).
Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata:
عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام، فما رأيت قوماً أوسخ ولا أضعف حجة من الرافضة ولا أحمق منهم.
“Aku bergaul dengan manusia dan berdebat dengan Ahlul Kalam. Maka aku belum pernah melihat suatu kaum yang lebih kotor,  lebih lemah hujjahnya dan lebih dungu dari Rafidlah.” (Al-Wafi bil Wafayat: 7/201).
Dengan adanya sifat Syi’ah yang suka berdustadungu otaknyanajis aqidahnya maka tiada salah kalau Syaikhul Islam menjuluki Al-Fasiq Ibnul Muthahhar, pemimpin sekte Imamiyah, sebagai anak najis. Al-Allamah Ibnu Taghri Bardi berkata:
وكان ابن تيمية يسميه ابن المنجس.
“Dan adalah Ibnu Taimiyyah menamainya (Ibnu Muthahhar) dengan Ibnu Munajjas (anak najis).” (Al-Minhalush Shafi: 1/434).
Kalau imamnya Syi’ah adalah najis maka apalagi pengikutnya seperti pemilik blog tersebut. Maka lebih pantas disebut cucu najis mughallazhah. Wal iyadzu billah.
Adapun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, maka beliau banyak dipuji oleh para ulama baik kawan maupun lawan.
Al-Allamah Ibnu Daqiqil Ied (seorang qadli yang berfatwa dengan 2 madzhab yaitu madzhab Maliki dan Syafi’i) pernah ditanya tentang Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah setelah pertemuan antara keduanya.:
كيف رأيته فقال رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه يأخذ ما شاء منها ويترك ما شاء فقيل له فلم لا تتناظرا قال لأنه يحب الكلام وأحب السكوت
“Bagaimana engkau melihat Ibnu Taimiyyah?” Maka beliau menjawab: “Aku melihatnya sebagai seseorang yang mana semua ilmu ada di depan matanya. Ia bisa mengambil apa yang ia kehendaki dan meninggalkan apa yang ia kehendaki.” Beliau ditanya: “Mengapa engkau tidak berdiskusi dengannya?” Maka beliau menjawab: “Ia lebih suka berbicara tetapi aku lebih suka diam.”(Syadzaratudz Dzahab fii Akhbari Man Dzahab: 6/82).
Al-Hafizh Abul Hajjaj Al-Mizzi, seorang ahli hadits dari kalangan madzhab Syafi’i pernah berkomentar tentang Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah:
ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا اتبع لهما منه
“Aku belum pernah melihat seseorang seperti beliau, juga seperti diri beliau. Dan aku belum pernah melihat seseorang yang lebih berilmu terhadap Kitabullah dan Sunnah rasul-Nya, serta seorang yang lebih mengikuti keduanya (Al-Quran dan As-Sunnah) dari pada beliau (Ibnu Taimiyyah).”(Syadzaratudz Dzahab fii Akhbari Man Dzahab: 6/83).
Al-Allamah Kamaluddin bin Az-Zamlakani, seorang pembesar ulama Syafi’iyah pada masanya, berkata:
كان ابن تيمية إذا سئل عن فن من العلم ظن الرآئى والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا منه فى مذاهبهم أشياء ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه ولا تكلم فى علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها
“Adalah Ibnu Taimiyyah jika ditanya tentang suatu bidang ilmu maka si pendengar atau si pemirsa akan menyangka bahwa beliau hanya menguasai bidang ilmu tersebut dan si pendengar akan menghukumi bahwa tidak ada seseorang pun seperti beliau yang mengerti ilmu tersebut. Dan para fuqaha’ dari berbagai madzhab jika bermajelis dengan beliau akan mendapat faedah dari beliau untuk madzhab mereka masing-masing. Dan belum pernah diketahui bahwa beliau kalah dalam berdebat. Dan tidaklah beliau berbicara dalam suatu cabang ilmu baik ilmu syariat atau lainnya kecuali ia akan mengalahkan ahlinya. Dan pada diri beliau telah terkumpul syarat-syarat ijtihad dengan pas.” (Al-Maqshidul Arsyad: 1/35-136).
Al-Allamah Al-Qadli Shalih bin Umar Al-Bulqini Asy-Syafi’i berkata:
لقد افتخر قاضي القضاة تاج الدين السبكي في ترجمة أبيه الشيخ تقي الدين السبكي في ثناء الأئمة عليه بأن الحافظ المزي لم يكتب بخطه لفظة شيخ الإسلام إلا لأبيه وللشيخ تقي الدين ابن تيمية وللشيخ شمس الدين بن أبي عمر الحنبلي
“Al-Qadli Tajuddin As-Subki telah membanggakan biografi ayahnya yaitu Syaikh Taqiyyuddin As-Subki tentang pujian ulama padanya bahwa Al-Hafizh Al-Mizzi tidaklah menuliskan dengan tangannya sendiri lafazh “Syaikhul Islam” kecuali pada 3 orang yaitu ayahnya, Syaikh Ibnu Taimiyyah dan Syaikh Syamsuddin bin Abi Umar Al-Hanbali.” (Asy-Syahadatuz Zakiyyah: 46).
Lihatlah bahwa Trio As-Subkiyyin yaitu Syaikh Taqiyyuddin As-Subki dan kedua anaknya Syaikh Tajuddin As-Subki dan Syaikh Baha’uddin As-Subki yang ketiganya bermadzhab Syafii dan bermanhaj sufi memuji Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Ini sangat berbeda dengan sikap pemilik blog: Inilah Ibnu Taymiah yang mulutnya kotor suka mencerca ibarat comberan.
Al-Hafizh Jalaluddin As-Suyuthi Asy-Syafi’i berkata:
ابن تيمية الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة العصر تقي الدين أبو العباس أحمد بن المفتي شهاب الدين عبد الحليم ابن الإمام المجتهد شيخ الإسلام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني أحد الأعلام ولد في ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة. وسمع ابن أبي اليسر. وابن عبد الدائم وعدة. وعني بالحديث وخرج وانتقى وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك. وكان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد والأفراد ألف ثلاثمائة مجلدة وامتحن وأوذي مراراً. مات في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.
“Ibnu Taimiyyah: Syaikh, Al-Imam, Al-Allamah, Al-Hafizh (penghafal hadits), An-Naqid (kritikus), Al-Faqih (pakar fiqih), Al-Mujtahid, Al-Mufassir (pakar tafsir), Yang menonjol, Syaikhul Islam, bendera ahli zuhud, ulama pilih tanding, Taqiyyuddin Abul Abbas Ahmad putra mufti Syihabuddin Abdul Halim putra Al-Imam Al-Mujtahid Syaikhul Islam ……. Dst. Beliau termasuk lautan ilmu dan termasuk cerdik cendekia yang diperhitungkan, orang-orang zuhud dan……dst.” (Thabaqatul Huffazh: 108).
Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata:
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني ثم الدمشقي الحنبلي تقي الدين أبو العباس بن شهاب الدين ابن مجد الدين ولد في عاشر ربيع الأول سنة 661 وتحول به أبوه من حران سنة 67 فسمع من ابن عبد الدائم والقاسم الأربلي والمسلم ابن علان وابن أبي عمر والفخر في آخرين وقرأ بنفسه ونسخ سنن أبي داود وحصل الأجزاء ونظر في الرجال والعلل وتفقه وتمهر وتميز وتقدم وصنف ودرس وأفتى وفاق الأقران وصار عجباً في سرعة الاستحضار وقوة الجنان والتوسع في المنقول والمعقول والإطالة على مذاهب السلف والخلف
“Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin…..bin Taimiyyah Al-Harrani kemudian Ad-Dimasyqi Al-Hambali Taqiyyuddin Abul Abbas….. .. dan mempelajari rijalul hadits dan illat-illatnya, belajar fiqih, menjadi mahir, menonjol, paling depan, menulis kitab, mengajar, berfatwa, mengalahkan ulama semasanya, menjadi ikon yang menakjubkan dalam cepat me-recall hafalan, kuat otaknya, luas pengetahuannya dalam ilmu manqul dan ma’qul dan memiliki ilmu yang dalam atas madzhab-madzhab salaf dan khalaf.” (Ad-Durarul Kaminah fi A’yanil Mi’atits Tsaminah: 1/45-46).
Dan Al-Hafizh Ibnu Hajar tidak setuju terhadap orang menuduh sesat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah -seperti pemilik blog: INILAH IBNU TAYMIAH yang bermulut srigala-:
ومنهم من ينسبه إلى الزندقة لقوله أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يستغاث به وأن في ذلك تنقيصاً ومنعاً من تعظيم النبي صلّى الله عليه وسلّم وكان أشد الناس عليه في ذلك النور البكري….ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم ولقوله……. ولقوله أنه كان يحب الرياسة وأن عثمان كان يحب المال… وقال شيخ شيوخنا الحافظ أبو الفتح اليعمري في ترجمة ابن تيمية حذاني يعني المزي على رؤية الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين فألفيته ممن أدرك من العلوم حظاً وكان يستوعب السنن والآثار حفظاً إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالملل والنحل لم ير أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم تر عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الجم الغفير، ويردون من بحره العذب النمير، يرتعون من ربع فضله في روضة وغدير، إلى أن دب إليه من أهل بلده داء الحسد، وألب أهل النظر منهم على ما ينتقد عليه من أمور المعتقد، فحفظوا عنه في ذلك كلاماً، أوسعوه بسببه ملاماً، وفوقوا التقديعة سهاماً، وزعموا أنه خالف طريقهم، وفرق فريقهم
“Di antara mereka ada yang menisbatkan beliau kepada zindiq karena ucapan beliau bahwa Nabi rtidak boleh dijadikan wasilah dalam istighatsah. Dan itu (menurut mereka) termasuk melecehkan dan melarang menghormati Nabi r. Yang paling keras kepadanya adalah Nuruddin Al-Bakri…. Di antara mereka ada yang menisbatkan beliau kepada sifat Nifaq karena komentar beliau terhadap Ali…. Dan juga karena tuduhan beliau bahwa Ali mencintai kedudukan, dan bahwa Utsman mencintai harta…. Dan guru dari guru-guru kami, Al-Hafizh Abul Fath Al-Ya’mari (yaitu Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas, pen) berkata dalam biografi Ibnu Taimiyyah: “Aku diajak oleh Al-Hafizh Al-Mizzi untuk melihat Syaikhul Islam Taqiyyuddin (Ibnu Taimiyyah) maka aku temui beliau adalah termasuk orang-orang yang mendapat bagian ilmu-ilmu, beliau hafal sunnah-sunnah dan atsar-atsar diluar kepala. Jika berbicara dalam masalah tafsir maka beliaulah pembawa benderanya, atau berfatwa dalam fiqih maka beliau mendapatkan puncaknya, atau jika menyebutkan hadits maka beliaulah pemilik ilmunya dan pemilik riwayatnya, jika berdiskusi tentang sekte-sekte maka tidak ada yang lebih luas ilmunya tentang sekte-sekte dari pada beliau dan tidak ada yang lebih tinggi dari ilmu dirayah (hadits) beliau. Menonjol dalam setiap cabang ilmu melebihi anak jamannya. Dan mata ini belum pernah melihat orang yang semisal beliau dan beliau tidak pernah melihat seperti diri beliau (karena tawadlu’, pen). Beliau pernah berceramah dalam masalah tafsir dan majelisnya dihadiri oleh ribuan orang. Mereka datang untuk meneguk telaga beliau yang tawar dan segar, dan menggembalakan dari seminya keutamaaan beliau di kebun dan sungai beliau. Sampai akhirnya berhembuslah penyakit hasud (iri dan dengki) pada ulama-ulama negeri beliau. Maka para ulama (yang dengki terhadap beliau, pen) akhirnya asyik menohok beliau dari sisi aqidah. Maka mereka menulis ucapan-ucapan beliau dalam bidang aqidah (untuk dicari kesalahannya), kemudian mereka sebarkan celaan-celaan kepada beliau (atas fatwa-fatwa beliau dalam aqidah, pen)…dan mereka menyangka bahwa beliau telah menyelisihi jalan-jalan mereka dan membentuk firqah baru….dst” (Ad-Durarul Kaminah fi A’yanil Mi’atits Tsaminah: 1/49-51).
Dari penjelasan-penjelasan Al-Hafizh di atas dapat diambil pelajaran bahwa Syaikhul Islam itu dikenal sebagai ikon As-Salaf pada masanya dan para ulama di masanya tidak ada yang mengingkari itu. Tuduhan zindiq dan nifaq hanyalah terlontar dari ulama-ulama yang memiliki hasud kepada beliau. Dan hasud yang dimiliki oleh ulama itu lebih jahat dari pada yang dimilki oleh orang awam.
Dan bandingkan keterangan Al-Hafizh Ibnu Hajar yang Penulis kutip dan yang di kutip oleh blog gilatersebut. Maka tampaklah ketololan pemilik blog: INILAH IBNU TAYMIAH dan kebohongannya dalam menukil keterangan ulama. Dan ini juga menunjukkan bahwa blog: INILAH IBNU TAYMIAH suka mencatut nama ulama semisal Al-Hafizh Ibnu Hajar dan suka memotong-potong keterangan ulama seenak udelnya.
Bahkan tuduhan bahwa beliau tasyaddud (terlalu keras) dalam men-dlaif-kan hadits adalah isapan jempol semata. Ini karena Al-Hafizh As-Sakhawi Asy-Syafi’i (murid Al-Hafizh Ibnu Hajar) merujuk kepada beliau dalam pen-dlaif-an suatu hadits. Sebagai contoh:
Al-Hafizh As-Sakhawi berkata:
حديث ( لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به ) قال ابن تيمية إنه كذب ونحوه قول شيخنا إنه لا أصل له
“Hadits (Seandainya salah seorang kalian berhusnudzan terhadap batu maka Allah akan memberikan manfaat kepadanya karena batu tersebut). Ibnu Taimiyyah berkata: “Hadist dusta.” Dan demikian pula (seperti Ibnu Taimiyyah) penilaian guru kami (Ibnu Hajar) bahwa hadits tersebut tidak ada asalnya (alias palsu, pen).” (Al-Maqashidul Hasanah: 542).
Al-Hafizh As-Sakhawi berkata:
حديث ( من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة ) قال ابن تيمية إنه موضوع ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث وكذا قال النووي في آخر الحج من شرح المهذب هو موضوع لا أصل له
“Hadits (Barangsiapa yang berziarah kepadaku dan kepada bapakku Ibrahim dalam satu tahun maka ia akan masuk surga). Ibnu Taimiyyah berkata: “Hadits maudlu’ (palsu) dan tidak pernah diriwayatkan oleh ahlil hadits.” Demikian pula An-Nawawi berkata dalam akhir Kitabul Hajj dari Kitab Majmu’ Syarhul Muhadzdzab: “Itu hadits maudlu’, tidak ada asalnya.” (Al-Maqashidul Hasanah: 648).
Jika memang Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah itu dikenal sebagai pendusta –sebagaimana tuduhan pemilik blog: INILAH IBNU TAYMIAH yang ilmunya tidak ada apa-apanya dibanding dengan kentutnya As-Sakhawi- maka Al-Hafizh As-Sakhawi tidak akan sudi merujuk pada penjelasan beliau. Wallahu a’lam.
Al-Hiskani, Siapakah Dia?
Kemudian selain Al-Fasiq Ibnul Muthahhar, pemilik blog tersebut juga menggunakan rujukan  Al-Hiskani. Siapakah dia?
Al-Hafizh Jalaluddin As-Suyuthi berkata tentang hakikat orang ini:
الحسكاني القاضي المحدث أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن محمد بن حسكان القرشي العامري النيسابوري ويعرف بابن الحذاء. شيخ متقن ذو عناية تامة بعلم الحديث
“Al-Hiskani, qadli, ahli hadits, Abul Qasim, Ubaidullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hiskan Al-Qurasyi, Al-Amiri, An-Naisaburi dan dikenal dengan Ibnul Hadza’: seorang syaikh mutqin (kuat hafalan) memiliki perhatian yang sempurna terhadap ilmu hadits.” (Thabaqatul Huffazh: 90).
Kemudian beliau meneruskan:
أملى مجلساً صحح فيه رد الشمس لعلي وهو يدل على خبرته بالحديث وتشيعه
“Ia pernah mengadakan majelis imla’ (hadits) untuk men-shahih-kan hadits tentang dikembalikannya matahari untuk Ali. Ini menunjukkan atas kepakarannya dalam ilmu hadits dan kecenderungannya kepada Syi’ah.” (Thabaqatul Huffazh: 90).
Dari penjelasan As-Suyuthi di atas tampaklah bagi kita bahwa Abul Qasim Al-Hiskani adalah Ahli hadits yang ber-aqidah Syi’ah.
Adapun kitab Syawahidut Tanzil yang merupakan kitab tafsir kaum Rafidlah, maka Al-Hiskani menulis tafsir ini dari buku tafsirnya Furat bin Ibrahim bin Furat Al-Kufi Asy-Syi’i dengan melalui perantaraan tokoh-tokoh Syi’ah seperti Ali bin Ibrahim  Al-Qumi dan juga Syaikh Shaduq yaitu Ali bin Husain bin Babawaih Ar-Rafidli dan masih banyak lagi. (Majmu’ Mu’allafat Syaikh Ihsan Ilahi Zhahir: 2/29-30). Sedangkan Furat bin Ibrahim meriwayatkan tafsirnya dari Al-Husein bin Sa’id Al-Kufi Al-Ahwazi Al-Qumi. (Idem: 2/29). Biografi orang-orang itu dapat dibaca dalam buku: Thabaqatu A’lamisy Syi’ah Nawabighur Ruwat fi Riwayatil Kitab (Biografi Tokoh-tokoh Syiah, Para Perawi yang Menonjol dalam Meriwayatkan Al-Kitab) karya Ath-Thahrani Ar-Rafidli.
Dan sudah diketahui bersama ucapan para Imam Ahlus Sunnah yang telah lalu. Mereka menyatakan bahwa orang-orang Rafidlah itu suka berdusta, memalsu hadits, dungu otaknya dan najis aqidahnya. Maka kita dilarang mendekati tokoh-tokoh tersebut apalagi membaca buku-bukunya semisal Syawahidut Tanzil, Minhajul Karamah dan sebagainya. Lebih-lebih jika dijadikan sebagai rujukan dalam agama dan menghakimi ulama Ahlus Sunnah, maka lebih tidak boleh.
Allah U berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur.” (QS. At-Taubat: 119).
Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hajar Al-Haitami
Para tokoh-tokoh bid’ah yang kebakaran jenggot dengan dakwah Syaikhul Islam selalu mencari aib-aib beliau. Di antaranya adalah dengan menyebarkan fatwa Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haitami –semoga Allah mengampuni beliau-. Ibnu Hajar Al-Haitami menyatakan:
ابن تيمية عبد خذله الله وأضلَّه وأعماه وأصمه وأذلَّه ، وبذلك صرح الأئمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله ، ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي وولده التاج والشيخ الإمام العز بن جماعة وأهل عصرهم ، وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية ، ولم يقصر اعتراضه على متأخري الصوفية بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما كما يأتي .
والحاصل أنْ لا يقام لكلامه وزن بل يرمي في كلّ وَعْر وحَزَن ، ويعتقد فيه أنه مبتدع ضالّ ومُضِّلّ جاهل غال عامله الله بعدله ، وأجازنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله آمين .
“Ibnu Taimiyyah adalah hamba yang ditinggalkan oleh Allah, disesatkan oleh-Nya, dibutakan, ditulikan dan dihinakan oleh-Nya. Dan dengannya para imam menjelaskan rusaknya keadaannya dan kedustaan ucapannya. Barangsiapa yang ingin lebih jelas maka silakan menelaah ucapan Imam Mujtahid, yang disepakati keimamannya dan kebesarannya, serta sampainya pada tingkat ijtihad yaitu Abul Hasan (Taqiyyuddin) As-Subki dan anaknya (Tajuddin As-Subki) dan Syaikh Izzuddin bin Jamaah dan ulama-ulama semasanya dan lainnya dari kalangan Syafi’iyah, Malikiyyah dan Hanafiyyah. Dan ia tidak hanya menentang para sufi muta’akhkhirin tetapi ia juga menentang orang semisal Umar bin Khaththab dan Ali bin Abi Thalib –radliyallahu anhuma- sebagaimana keterangan yang akan datang. Wal hasil ucapannya (Ibnu Taimiyyah) itu tidak ada bobotnya sama sekali bahkan ia dituduh dalam setiap kesedihan. Dan ia (As-Subki) meyakini bahwa ia (Ibnu Taimiyyah) itu ahli bid’ah, sesat, menyesatkan, bodoh, ekstrem. Semoga Allah membalasnya dengan keadilan-Nya dan menjauhkan kita dari seperti jalan dan aqidahnya dan perbuatannya. Amien.” (Al-Fatawa Al-Haditsiyah: 83-84).
Kemudian Al-Haitami pada halaman berikutnya menyebutkan kesalahan-kesalahan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah seperti masalah thalaq (cerai), tuduhan mujassimah dan sebagainya. (Idem: 85).
Kami katakan kepada penulis blog gila tersebut:
Apakah tuduhan Al-Haitami ini ada nilainya di hadapan para pembesar ulama’? Jawabnya: La yu’taddu biqaulih walaa yultafat (pendapatnya tidak dianggap dan tidak perlu ditoleh).
Pertama: Tokoh yang dijadikan rujukan oleh Al-Haitami yaitu Taqiyyudin As-Subki telah ditegur oleh Al-Hafizh Adz-Dzahabi sebagaimana telah lalu. Taqiyyuddin As-Subki –sebagaimana nukilan Al-Hafizh Ibnu Hajar yang telah lalu- juga memuji kitab Minhajus Sunnahnya Ibnu Taimiyyah.
Kedua: Adapun ulama-ulama yang sejaman dengan Ibnu Taimiyyah yang dijadikan rujukan dalam fatwa Al-Haitami ini maka mereka terkena penyakit hasud dan dengki sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar pada penjelasan yang lalu. Apalagi Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata:
وفي هذا الشهر بعينه راح الشيخ تقي الدين ين تيمية إلى مسجد النارنج  وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت هناك بنهر قلوط تزار وينذر لها، فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بها، فأزاح عن المسلمين شبهة كان شرها عظيما، وبهذا وأمثالها حسدوه وأبرزوا له العداوة، وكذلك كلامه بابن عربي وأتباعه، فحسد على ذلك وعودي، ومع هذا لم تأخذه في الله لومة لائم،
“Maka pada bulan ini (tahun 702), Syaikh Taqiyyudin Ibnu Taimiyyah berangkat ke masjid An-Naranj. Beliau memerintahkan teman-temannya –yang di antara mereka ada yang tukang batu- untuk memecah batu cadas besar yang ada di sana di sungai Quluth yang diziarahi (untuk dikeramatkan) dan dinadzari (oleh para pengkeramatnya) dan batu tersebut terpecah dan beliau berhasil membebaskan kaum muslimin darinya dan dari perbuatan syirik atasnya. Dan dari situlah muncul syubhat di kalangan muslimin yang keburukannya sangat besar. Dengan sebab inilah para ulamanya mendengki dan memusuhinya. Demikian pula komentar beliau terhadap Ibnu Arabi dan pengikutnya (juga memicu kedengkian mereka, pen). Kemudian beliau didengki dan dimusuhi (oleh ulama sejamannya, pen) dengan sebab itu. Dan dalam keadaan demikian, dakwah beliau tetap berjalan dan tidak peduli dengan orang yang mencelanya dalam agama Allah.” (Al-Bidayah wan Nihayah: 14/39). Maka celaan terhadap seorang tokoh yang didasari sikap hasud itu tidak diterima.
Dan dalam ilmu Al-Jarh wat Ta’dil, Allamah Abul Hasanat Al-Luknawi Al-Hanafi berkata:
ومن ثم قالوا لا يقبل جرح المعاصر على المعاصر أي اذا كان بلا حجة لان المعاصرة تفضي غالبا الى المنافرة
“Dan dari sana mereka (Ahlul Hadits) berkata: “Tidak diterima Jarh (bentuk celaan seperti: Fulan sesat, Fulan pendusta dsb, pen) dari ulama satu kepada ulama yang lain yang hidup semasa. Maksudnya adalah celaan yang tanpa didasari hujjah (seperti: permusuhan pribadi atau kedengkian, pen). Karena ulama-ulama yang semasa biasanya terbawa ke arah saling menghindari.” (Ar-Raf’u wat Takmil: 415).
Ketiga: Tuduhan mujassimah yang dialamatkan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah oleh Al-Haitami telah dibantah dan dipatahkan oleh seorang ulama besar bermadzhab Syafi’i juga yang tingkat keilmuannya tidak kalah dengan Al-Haitami, yaitu Al-Allamah Ibrahim Al-Kurdi Al-Kurani Al-Madani Asy-Syafi’i. Beliau menulis kitab Ifadlatul Allam fi Tahqiq Mas’alatil Kalam dan di dalam kitab tersebut beliau berkomentar:
وفيما نقلناه من نصوصه – يعني ابن تيمية – وقررناه على وجه موافق للكتاب والسنة وعقيدة السلف : كفاية لبيان حاله في اعتقاده ، وبراءة ساحته من القول بالتجسيم ، والقول بالجهة على الوجه المحذور عند كل لبيب منصف
“Dan di dalam apa-apa yang kami nukilkan dari nash ucapan Ibnu Taimiyyah. Dan kami telah menetapkan menurut arah yang sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah dan aqidah As-Salaf. Di dalam ada penjelasan yang cukup tentang keadaannya (Ibnu Taimiyyah) dalam aqidahnya, dan terbebasnya beliau dari tuduhan mujassimah dan dari ucapan tentang arah (bagi Allah) menurut arah yang tidak terlarang bagi setiap orang yang cerdas dan obyektif.” (Jala’ul Ainain fi Muhakamatil Ahmadain: 29).
Kemudian beliau berkata:
ثم إن ابن القيم وإن كان على عقيدة شيخه كما عند المشنعين عليهما ، فتبرئة شيخه عما نسب إليه تبرئة له أيضاً ، وتصحيح اعتقاده وتطبيقه على الكتاب والسنة وعقيدة السلف تصحيح لاعتقاده وتطبيق .
“Kemudian sesungguhnya Ibnul Qayyim meskipun ia di atas aqidah gurunya (Ibnu Taimiyyah) sebagaimana pada orang-orang yang menjelek-jelekkan keduanya, maka membebaskan gurunya dari tuduhan yang dialamatkan padanya berarti membebaskan atasnya (Ibnul Qayyim ) pula. Dan membenarkan aqidah gurunya dan kesesuaiannya terhadap Al-Kitab dan As-Sunnah dan aqidah As-Salaf maka berarti membenarkan aqidah Ibnul Qayyim dan kesesuaiannya pula.” (Jala’ul Ainain fi Muhakamatil Ahmadain: 29).
Keempat: Al-Haitami telah dibantah oleh ulama yang lebih alim darinya dari kalangan Syafi’iyah yaitu Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan di antara fatwa beliau -terhadap pertanyaan tentang adanya ulama yang mengkafirkan Ibnu Taimiyyah- adalah:
الحمد لله اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك
لا يطلق في ابن تيمية أنه كافر إلا احد رجلين إما كافر حقيقة وإما جاهل بحاله فإن الرجل كان من كبار المسلمين إلا أن له مسائل اختارها من مقالات المسلمين يلزم من بعضها الكفر عند بعض أهل العلم دون بعض ولازم المذهب ليس بمذهب ولم يزل المذكور داعية إلى الإيمان بالله تعالى طول عمره وقد أثنى عليه وعلى علمه ودينه وزهده جميع الطوائف من أهل عصره حتى ممن كان يخالفه في الاعتقاد
والله المستعان
قال وكتبه أحمد بن علي بن حجر الشافعي عفا الله تعالى عنه آمين
“Segala puji bagi Allah. Ya Allah tunjukilah diriku terhadap segala yang diperselisihkan dari Al-Haq.
Tidaklah menyatakan bahwa Ibnu Taimiyyah itu kafir kecuali salah satu dari 2 orang. Bisa jadi yang menyatakan itu adalah orang kafir atau orang jahil. Karena orang tersebut (Ibnu Taimiyyah) termasuk pembesar kaum muslimin hanya saja ia memiliki beberapa ijtihad yang berbeda dari pendapat kaum muslimin yang dianggap kufur oleh sebagian ulama. Dan konsekuensi suatu pendapat tidak mesti madzhab. Dan orang tersebut (Ibnu Taimiyyah) selalu berdakwah (mengajak) beriman kepada Allah sepanjang umurnya. Dan beliau telah dipuji -baik ilmunya, agamanya ataupun zuhudnya- oleh semua ulama dari berbagai madzhab yang semasa dengan hidupnya. Sampai-sampai orang yang menyelisihinya dalam aqidah (juga memujinya).”
Allahul musta’an.
Ditulis oleh Ahmad bin Ali bin Hajar Asy-Syafi’i, semoga Allah memaafkannya. Amien. (Taqrizh Ibni Hajar li Raddil Wafir: 16).
Kelima: Al-Allamah Ibnu Nashiruddin Ad-Dimasyqi Asy-Syafi’i (ulama bermadzhab Syafi’i) juga tidak terima dengan fatwa Al-Haitami. Beliau menulis kitab khusus yang berjudul: Ar-Raddul Wafir ala Man Za’ama ala Man Athlaqa Ibna Taimiyyah Syaikhal Islam Kafir (Bantahan yang Sempurna terhadap orang yang Mengkafirkan Orang yang menjuluki Ibnu Taimiyyah sebagai Syaikhul Islam). Beliau mengumpulkan dalam kitabnya lebih dari 80 ulama dari berbagai madzhab selain Hanabilah yang memuji dan menyebut Ibnu Taimiyyah sebagai Syaikhul Islam. Kitab tersebut dipuji oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dan pembesar madzhab Syafi’i lainnya. Al-Hafizh As-Sakhawi berkata:
فانتدب حافظ الشام الشمس بن ناصر الدين لجمع كتاب سماه الرد الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تيمية أنه شيخ الإسلام كافر جمع فيه كلام من أطلق عليه ذلك من الأئمة الأعلام من أهل عصره من جميع أهل المذاهب سوى الحنابلة وذلك شيء كثير وضمنه الكثير من ترجمة ابن تيمية وأرسل منه نسخة إلى القاهرة فقرظه من أئمتها شيخنا والعلم البلقيني والتفهني والعيني والبساطي بما هو عندي في موضع آخر
“Maka tergugahlah Ahli Hadits Syam yaitu Syamsuddin bin Nashiruddin untuk mengumpulkan kitab yang ia beri nama Ar-Raddul Wafir ala Man Za’ama ala Man Athlaqa Ibna Taimiyyah Syaikhal Islam Kafir. Beliau mengumpulkan keterangan ulama-ulama yang semasa dengannya (Ibnu Taimiyyah) dari berbagai madzhab selain Hanabilah. Dan itu banyak sekali dan di situ dimuat biografi Ibnu Taimiyyah. Salah satu naskah kitab itu dikirimkan ke Kairo dan diberi taqrizh (pujian dan rekomendasi) oleh banyak ulama dan di antara mereka adalah guruku (yaitu Al-Hafizh Ibnu Hajar), Alamuddin Al-Bulqini, At-Tafhani, Badruddin Al-Aini (pengarang Umdatul Qari) dan Al-Bisathi dengan sesuatu yang pada diriku ada tempat yang lain.” (Adl-Dlau’ul Lami’: 4/465).
Maka cukuplah keterangan para ulama di atas untuk membungkam mulut pemilik blog gila ini.
Orang-orang yang menginginkan petunjuk pada dirinya akan memilih pendapat para ulama yang lebih alim dan didasari dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun orang-orang yang hatinya berpenyakit dari kalangan Ahlil Bid’ah dan pemilik blog gila tersebut maka ia akan memilih pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya meskipun pendapat tersebut adalah lemah. Inilah sikap munafiq pada blog gila tersebut.
Antara Ahlul Bait dan Sekte Syi’ah
Untuk mendapatkan simpatinya di kalangan umat Islam, sekte Rafidlah berdakwah atas nama kecintaan kepada Ahlul Bait dengan membuat berbagai macam kedustaan sebagai bentuk kamuflase. Sebenarnya para ulama Ahlus Sunnah dari kalangan Ahlul Bait merasa risih didomplengi oleh mereka dan berlepas diri dari kesesatan mereka.
Al-Imam Fudlail bin Marzuq (seorang ulama tabi’ut tabi’in) berkata:
سمعت الحسين بن الحسن يقول لرجل من الرافضة : « والله إن قتلك قربة إلى الله ، وما أمتنع من ذلك إلا بالجوار »
“Aku pernah mendengar Al-Imam Al-Husein bin Al-Hasan berkata kepada seseorang pengikut Rafidlah: “Demi Allah, sesungguhnya membunuhmu adalah termasuk ibadah kepada Allah. Dan tidak ada yang menghalangiku darinya (membunuhmu) kecuali hubungan tetangga.” (Atsar riwayat Al-Lalika’I dalam Syarh Ushul I’tiqad Ahlis Sunnah wal Jama’ah: 2313 (6/374).
Al-Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan Al-Imam Zainul Abidin pernah didatangi oleh sekelompok kaum (yaitu Rafidlah). Kemudian mereka memuji dan menyanjung beliau. Maka beliau berkata:
ما اكذبكم واجرأكم على الله نحن من صالحي قومنا فحسبنا أن نكون من صالحي قومنا.
“Alangkah dustanya kalian dan alangkah beraninya kalian atas Allah. Kami ini (Ahlul bait) termasuk orang shalih dari kaum kami. Cukuplah kami termasuk dari orang shalih dari kaum kami (tidak usah berlebih-lebihan).” (Tahdzibut Tahdzib: 7/270).
Beliau (Al-Imam Zainul Abidin) juga berkata:
يا أهل العراق، أحبونا حب الاسلام، ولا تحبونا حب الاصنام، فما زال بنا حبكم حتى صار علينا شينا
“Wahai penduduk Iraq! Cintailah kami dengan cinta menurut Islam dan janganlah kalian mencintai kami seperti mencintai berhala. Cinta kalian senantiasa atas kami sampai pada akhirnya akan menjadi aib bagi kami (yaitu cinta model Rafidlah, pen).” (Siyar A’lamin Nubala’: 4/390).
Putra beliau yaitu Al-Imam Abu Ja’far Al-Baqir berkata:
جاء رجل إلى أبي فقال: أخبرني عن أبي بكر ؟ قال: عن الصديق تسأل ؟ قال: وتسميه الصديق ؟ ! قال: ثكلتك أمك قد سماه صديقا من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون، والانصار، فمن لم يسمه صديقا، فلا صدق الله قوله، اذهب فأحب أبا بكر وعمر، وتولهما، فما كان من أمر ففي عنقي
“Seorang laki-laki (Rafidli, pen) mendatangi ayahku (Al-Imam Zainul Abidin) dan berkata: “Ceritakan kepadaku tentang Abu Bakar?” Beliau berkata: “Tentang Ash-Shiddiq?” Orang itu bertanya: “Engkau menjulukinya dengan Ash-Shiddiq?” Beliau berkata: “Celaka ibumu, yang telah memberinya julukan Ash-Shiddiq adalah orang yang lebih baik dariku yaitu Rasulullah r, Muhajirun dan Anshar. Barangsiapa yang tidak menamainya Ash-Shiddiq maka Allah tidak akan membenarkan ucapannya. Pergilah dan cintailah Abu Bakar dan Umar dan berloyallah kepada keduanya. Maka perintah apa pun (dari keduanya) maka ditanggung leherku.” (Siyar A’lamin Nubala’: 4/395).
Beliau (Al-Imam Zainal Abidin) juga pernah bercerita:
قدم قوم من العراق، فجلسوا إلي، فذكروا أبا بكر وعمر فسبوهما، ثم ابتركوا في عثمان ابتراكا، فشتمتهم
“Suatu kaum (dari Rafidlah) pernah datang dari Iraq. Kemudian mereka duduk kepadaku. Kemudian mereka menyebut-sebut (kesalahan) Abu Bakar dan Umar dan mencaci-maki keduanya setelah itu mereka merendahkan Utsman. Maka aku balas mencaci-maki mereka.” (Siyar A’lamin Nubala’: 4/395).
Al-Imam Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan Al-Imam Abu Ja’far Al-Baqir pernah ditanya oleh Salim bin Abi Hafshah tentang Abu Bakar dan Umar. Maka beliau menjawab:
يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما فانهما كانا امامي هدى
“Wahai Salim, berloyallah (cintailah) keduanya. Berlepas dirilah kamu dari musuh keduanya (yaitu Rafidlah). Karena keduanya adalah 2 imam petunjuk.” (Tahzibut Tahdzib: 9/312).
Beliau (Al-Imam Abu Ja’far Al-Baqir)  juga berkata:
ما ادركت احدا من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما.
“Tidaklah aku dapati salah seorang pun dari Ahli Baitku kecuali ia mencintai (berloyal) kepada keduanya (Abu Bakar dan Umar).” (Tahdzibut Tahdzib: 9/312).
Al-Imam Ja’far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan Al-Imam Ja’far Ash-Shadiq juga berlepas diri dari bid’ah Rafidlah. Dari Zuhair bin Mu’awiyah, ia berkata:
قال أبي لجعفر بن محمد إن لي جارا يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر فقال جعفر برئ الله من جارك والله إني لارجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر.
“Ayahku berkata kepada Al-Imam Ja’far bin Muhammad: “Sesungguhnya aku memiliki tetangga yang menyangka bahwa engkau berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar.” Beliau berkata: “Allah berlepas diri dari tetanggamu itu. Demi Allah, aku berharap agar Allah memberikan manfaat untukku dengan kekerabatanku dari Abu Bakar.” (Tahdzibut Tahdzib: 2/89).
Dan ibu beliau adalah Ummu Farwah bintu Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Ash-Shiddiq t. Sedangkan ibunya Ummu Farwah (nenek Al-Imam Ja’far dari ibu) adalah Asma’ bintu Abdurrahman bin Abi Bakar Ash-Shiddiq t. (Siyar A’lamin Nubala’: 6/255).
Oleh karena itu beliau (Al-Imam Ja’far) berkata:
ولدني أبو بكر الصديق مرتين. وكان يغضب من الرافضة، ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر ظاهرا وباطنا.
“Abu Bakar Ash-Shiddiq telah melahirkanku 2 kali.” Dan beliau sangat membenci orang-orang Rafidlah. Dan sangat murka jika beliau mengetahui bahwa mereka mencaci-maki kakeknya yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq. (Siyar A’lamin Nubala’: 6/255).
Demikianlah posisi ulama-ulama Ahlus Sunnah dari kalangan Ahlul Bait seperti Al-Imam Zainul Abidin, Al-Imam Abu Ja’far Al-Baqir dan Al-Imam Ja’far As-Shadiq dan yang selainnya seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi’I, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, semuanya telah berlepas diri dari bid’ah Rafidlah dan kedunguan mereka. Ini berbeda dengan Al-Muthahhar Al-Hulli dan pemilik blog gila tersebut yang menyusu di ketiak Rafidlah.
Penutup
Sebagai penutup dari semua ini Penulis akan menuliskan keterangan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah tentang kewajiban sebagai Ahlus Sunnah Salafi agar mencintai semua orang yang dicintai oleh Allah U dari kalangan para Nabi r, para Sahabat baik Muhajirin dan Anshar, orang-orang shalih dari kerabat Rasulullah r dan orang-orang shalih dari kaum muslimin secara umum.
Beliau berkata di akhir kitab Minhajus Sunnah dan sebagai penutupnya:
وقد فضل الله النبيين بعضهم على بعض وفضل الرسل على غيرهم وأولو العزم أفضل من سائر الرسل وكذلك فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على غيرهم وكلهم أولياء الله وكلهم في الجنة وقد رفع الله درجات بعضهم على بعض فكل من كان إلى الصديق أقرب من المهاجرين والأنصار كان أفضل فما زال خيار المسلمين مع الصديق قديما وحديثا وذلك لكمال نفسه وإيمانه وكان رضي الله عنه من أعظم المسلمين رعاية لحق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فإن كمال محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أوجب سراية الحب لأهل بيته إذا كان رعاية أهل بيته مما أمر الله ورسوله به وكان الصديق رضي الله عنه يقول ارقبوا محمدا في آل بيته رواه عنه البخاري وقال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي.
“Dan Allah telah melebihkan sebagian Nabi atas sebagian yang lainnya, dan melebihkan sebagian Rasul dari lainnya. Dan Ulul Azmi lebih utama dari semua Rasul. Demikian pula Allah melebihkan As-Sabiqunal Awwalun dari kalangan Muhajirin dan Anshar atas yang lainnya. Dan semuanya adalah wali-wali Allah dan semuanya adalah di surga. Dan Allah mengangkat derajat sebagian meraka atas sebagian yang lain. Maka setiap orang yang lebih dekat kepada Ash-Shiddiq (Abu Bakar) dari kalangan Muhajirin dan Anshar maka dialah yang lebih utama. Maka orang-orang pilihan dari kaum muslimin senantiasa bersama Ash-Shiddiq di masa dahulu dan sekarang. Itu karena kesempurnaan dirinya dan imannya. Dan beliau (Ash-Shiddiq) t termasuk kaum muslimin yang lebih besar perhatiannya terhadap hak-hak kerabat Rasulullah r dan ahlul baitnya. Ini karena kesempurnaan cintanya kepada Nabi r mewajibkan kecintaan kepada keluarganya jika kecintaan kepada ahlulbaitnya termasuk perkara yang dipeintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan adalah Ash-Shiddiq pernah berkata: “Perhatikanlah Muhammad dalam keluarganya.” (HR. Bukhari). Dan beliau berkata: “Demi Allah, sungguh, kerabat Rasulullah r itu lebih suka aku sambung daripada kerabatku sendiri.”(Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah: 8/425).
Kutipan penutup dari Kitab Minhajus Sunnah di atas menunjukkan bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah adalah seorang sunni, salafi sejati yang berloyal dan mencintai orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, para Sahabat Nabi, para sanak kerabat Nabi dan orang yang mengikuti mereka.
Tulisan ini juga memberikan kesimpulan bahwa blog gila tersebut adalah blog Rafidlah. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi berkata:
وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة
“Dan tanda dari sekte Rafidlah adalah mereka menamai Ahlus Sunnah (semisal Ibnu Taimiyyah, pen) sebagai Nawashib.” (Atsar riwayat Al-Lalika’i dalam Syarh Ushul I’tiqad Ahlis  Sunnah wal Jamaah: 285 (1/319). Sehingga tuduhan Nawashib atas beliau -yang diakui ke-salafiah-annya oleh para ulama yang sejaman dengan beliau- menunjukkan bahwa blog gila tersebut adalah blog Syiah atau Rafidlah.  Wallahu a’lam.
Semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam kepada Rasul-Nya, para sahabat beliau, para sanak kerabat beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Amien


[1] Seorang ulama Syafi’iyah, fanatik sufi, membela kebid’ahan orang Sufi, membantah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dengan menulis kitab: Syifa’us Saqam fi Ziyarati Khairil Anam dan kemudian dibantah oleh murid beliau yaitu Al-Hafizh Ibnu Abdil Hadi dalam Ash-Sharimul Munki fir Radd alas Subki (Pedang Terhunus untuk Membantah As-Subki). (Al-Auhamul Waqi’ah fii Asma’il Ulama’: 3).

http://sulaifi.wordpress.com/2010/05/10/ibnu-taimiyyah-dan-minhajus-sunnah/