Sunday, February 17, 2019

Ciri-Ciri Ahli Bid’ah : Mereka Membenci Ahlul-Hadits (Ahlul-Atsar) Dengan Tuduhan Hasyawiyyah, Dhahiriyyah, Musyabbihah, Naashibah. Mereka Nashabiyyah Dan Zindiq.


Oleh : Abu ‘Utsmaan Ismaa’iil bin ‘Abdirrahmaan Ash-Shaabuuniyrahimahullaah (373 – 449 H)
Ada baiknya jika saya tuliskan sedikit pemaparan biografi Al-Imam Abu ‘Utsman Ash-Shaabuuniy rahimahullah.
“Beliau adalah Abu ‘Utsmaan Ismaa’iil bin ‘Abdirrahmaan bin Ahmad bin Ismaa’iil bin ‘Aamir bin ‘Aabid Ash-Shaabuuniy An-Naisaabuuriy, Al-Haafidh, Al-Mufassir, Al-Muhadiits, Al-Faqiih, Al-Mulaqqib, Syaikhul-Islaam. Lafadh ‘Ash-Shaabuuniy’ dinisbatkan kepada pekerjaan beliau sebagai pembuat/pedagang sabun, sebagaimana disebutkan oleh As-Sam’aaniy rahimahullah dalam kitab Al-Ansaab.
Dilahirkan pada pertengahan bulan Jumadil-Akhir 373 H.