Monday, October 2, 2017

Membongkar Kedok Sufisme Di Hadramaut ( Penulis Dan Kata Pengantarnya Para Ahlul Bait)

Hasil gambar untuk MEMBONGKAR KEDOK SUFISME DI HADRAMAUT


Oleh : Syaikh Ali Ba Bakar bin Yahya
Diberi kata pengantar oleh :
1. Asy-Syaikh Alwi bin Abdul Qodir As-Segaf
2. Asy-Syaikh Abu Bakar bin Haddar Al-Haddar
3. Asy-Syaikh Shalih bin Bekhit Maula Dawilah
Cetakan pertama 1426 H / 2005 M

[Mereka semua Ahlul Bait dari keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu].

Muqaddimah
Oleh : Asy-Syaikh Alwi bin Abdul Qodir As-Segaf

Segala puja dan puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, penghulu kita, kekasih kita dan penyejuk pandangan kita Muhammad bin Abdillah, yang telah bersabda : (yang artinya)
“Barangsiapa mengada-ada (sesuatu yang baru) dalam urusan kami ini yang bukan darinya maka (sesuatu yang beru yang diada-adakannya) itu tertolak.”